Utkast till budgetplan 2017

Medlemsstaterna i euroområdet ska i enlighet med europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet) lämna in sina utkast till budgetplaner (draft budgetary plan, DBP) för det kommande året till kommissionen senast den 15 oktober. Utkasten till budgetplaner ingår i det samordnade övervakningsförfarandet som genomförs varje höst. Utkasten till budgetplaner bör möjliggöra identifiering av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet. Utkastet till budgetplan inkluderar uppgifter om makroekonomiska prognoser, målen för offentliga finanserna, utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario med oförändrad politik, utgifts- och inkomstmål, diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget, målen unionens tillväxt- och sysselsättningsstrategi och landspecifika rekommendationer, jämförelsen mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet samt en bilaga som gäller metoderna. Finlands utkast till budgetplan för 2017 utgörs av regeringens statsbudgetproposition för 2017 som överlämnades till riksdagen den 15 september 2016, och som till stora delar baserar sig på rambeslutet från våren 2016, tillläggsbudgetarna för 2016 och kommunekonomiprogrammet för 2017.


Kontakt information:

Huopaniemi Jussi
Konsultativa tjänsteman
jussi.huopaniemi(at)vm.fi
t. 029 553 0257

Kieliversiot: