Menokartoitus

- valtion menot, valtion osarahoittamat etuus- ja palvelujärjestelmät sekä verotuet

Jul­ki­sen ta­lou­den meno- ja ra­ken­ne­kar­toi­tus -hank­kees­sa koos­tet­tiin syk­syn ja tal­ven 2014–2015 ai­ka­na po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon tu­ek­si ai­neis­toa sii­tä, mil­lai­sia etuuk­sia, pal­ve­lu­ja ja toi­min­to­ja Suo­mes­sa ra­hoi­te­taan val­ti­on va­roin joko ko­ko­naan tai osit­tain, mi­ten meno­koh­tei­den ra­hoi­tus mää­räy­tyy ja mikä on toi­min­nan vai­kut­ta­vuus tut­ki­mus­ten ja sel­vi­tys­ten näkö­kul­mas­ta (ky­sees­sä on siis ns. spending review). Työ on laa­dit­tu mi­nis­te­ri­öi­den yh­teis­työ­nä.

Sel­vi­tyk­seen on si­säl­ly­tet­ty neut­raa­lit yleis­ku­vauk­set kes­kei­sim­mis­tä jul­ki­sis­ta me­nois­ta, joi­den ra­hoit­ta­mi­seen val­tio osal­lis­tuu. Meno­kar­toi­tuk­ses­sa ei ole ku­vat­tu kaik­kia jul­ki­sen ta­lou­den tai val­ti­on bud­je­tin me­no­ja, vaan mu­kaan on va­lit­tu suu­rim­mat, kes­kei­sim­mät ja kiin­nos­ta­vim­mat ko­ko­nai­suu­det.