FI SV EN

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. JHKA koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös organisaatioiden omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri määrittää arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen. Se ohjaa, linjaa ja tukee seuraavien tasojen (toimialat, osa-alueet ja viranomaiset) sekä yksittäisten arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi viitearkkitehtuureja ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä, joita ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tietojärjestelmänäkökulma ei ole summa kaikista eri organisaatioiden tietojärjestelmäpalveluista. Sen sijaan JHKAn järjestelmätaso sisältää ne julkisen hallinnon yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, jotka on järkevää toteuttaa kertaalleen yhtenä, yhteisenä ratkaisuna, jota eri organisaatiot voivat omassa toiminnassaan käyttää ja hyödyntää. Vastaava lähestyminen pätee myös muihin arkkitehtuurinäkökulmiin: JHKA kokoaa yhteen yhteisesti käytettävät kuvaukset ja määrittelyt.

Julkisen hallinnon arkkitehtuuritoiminnan ja -linjausten jäsennys perustuu aikaisempaan dynaamisempaan ja joustavampaan sekä erityisesti avoimempaan ekosysteemimalliin . Vuorovaikuttavat ekosysteemit ovat yksi merkittävimmistä megatrendeistä palvelujen ja teknologian kehityksessä. Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan asiakastarpeen kautta yhteen hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. Toiminnan ja liiketoiminnan ekosysteemit usein kiihdyttävät innovaatioita ja parantavat palveluita asiakaskeskeisesti.

Ohjeet ja suositukset

Arkkitehtuurien laadintaan on olemassa kattavasti ohjeita. Avoindata.fi kokoaa julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa. Portaali mahdollistaa suunnittelutiedon jakamisen ja uudelleenkäytön vähentäen näin päällekkäistä työtä. Avoindata.fin kautta löytyvät olennaiset julkisen hallinnon toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä tukevat ohjeet ja suositukset.  Avoindata.fi-palvelusta vastaa VRK ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin sisällön tuottaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

Julkisen hallinnon KA-kypsyystasomalli

Avoindata.fi

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039