Slutrapportering av KaPA understöd

Tidsplan

En slutrapport om projekten inom programmet för en nationell servicearkitektur ska lämnas inom den tid som nämns i understödsbeslutet för projektet i fråga. Slutrapporten om projekt som gäller ibruktagande av Suomi.fi-servicedatalagret och Suomi.fi-identifikation ska lämnas senast 2 månader efter att projektet avslutats.

OBS:

Bilagor eller kompletteringar till slutrapporteringen om ibruktagningsprojektet för servicedatalagret som lämnats in efter den 31 oktober 2017 tas inte i beaktande och de behandlas inte.

Kompletteringar till slutrapporteringen om ibruktagningsprojekt för Identifiering som lämnats in efter den 13 november 2017 tas inte i beaktande och de behandlas inte.

Slutrapportering

Då ett projekt som beviljats understöd avslutas ska samtliga projekt sända följande uppgifter i elektronisk form (som separata bilagor) till finansministeriet med ett meddelande ([email protected]):

Mottagarna av statsunderstöd

 • En undertecknad ansökan om utbetalning
 • Projektresultaten i enlighet med understödsbeslutet och tillhörande dokumentering
 • Bokföringsrapport om kostnaderna med det understödda arbetet, både för de sammanlagda kostnadernas och de helheters del som finansministeriet understött
 • Slutrapport från projektet

Statliga ämbetsverk och inrättningar

 • Projektresultaten i enlighet med understödsbeslutet och tillhörande dokumentering
 • Bokföringsrapport om kostnaderna med det understödda arbetet, både för de sammanlagda kostnadernas och de helheters del som finansministeriet understött
 • Rapport på projektportföljsnivå
 • Slutrapport från projektet

Meddelandets rubrik ska innehålla följande uppgifter:

 • projektets diarienummer
 • notering om det är fråga om ”PTV” (servicedatalagret), ”identifiering” eller ”annat”
 • omnämning: ”avslutning av projektet”

(t.ex. VM/1234/02.02.03.04/2017 PTV avslutning av projektet)

Mall för projektets slutrapport (docx, uppdaterad 27 juni 2017)

Utbetalningen av understödet

Finansministeriet granskar projektresultaten och de inlämnade rapporterna, och begär vid behov ytterligare information.

Finansministeriet fattar ett beslut om utbetalning eller om avslag på ansökan om utbetalning.

Understödet betalas direkt åt stödmottagarna på basis av beslutet. Statsunderstödsmottagarna ska i fortsättningen inte längre skicka in fakturor till finansministeriet på basis av utbetalningsbeslutet. Förfarandet iakttas för samtliga statsunderstödsmottagares del och finansministeriet begär kreditnotor för fakturor som lämnats in efter den 1 juli 2017.

Statliga ämbetsverk och inrättningar kan lämna in fakturor efter att finansministeriet granskat och godkänt projektresultaten och slutrapporten. Kreditnotor kommer att begäras för fakturor som lämnats in före granskningen.

Kolla finansministeriets webbsida för nätfakturaadress. Ytterligare information om utbetalning: Marja Lampola, marja.lampola(at)vm.fi, tel: 02955 30011.

Utbetalningsansökan för statsunderstöd (uppdaterad 28 juni 2017)

Ytterligare uppgifter

Programchef Kirsi Pispa, kirsi.pispa(at)vm.fi, tel: 02955 30585