Hallinnon yhteisten sähköisten tukipalvelujen käyttöoikeudet

Oikeus käyttää tukipalveluja on laaja.

Seuraavat toimijat saavat käyttää kaikkia tukipalveluja laissa säädetyn julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi:

  • julkisen hallinnon viranomaiset (mukaan lukien käyttövelvoitetut)
  • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset
  • eduskunta virastoineen
  • valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot
  • lailla, asetuksella tai valtion hallintoviranomaisen päätöksellä julkista hallintotehtävää itsenäisesti hoitamaan asetetut

Kunnalliset viranomaiset saavat käyttää kaikkia tukipalveluja myös muissa tehtävissään.

Lakiin perustuvan sopimuksen nojalla tai muulla perusteella julkista tehtävää hoitavat saavat käyttää tässä tehtävässään

Palveluntuottaja ratkaisee, onko seuraavia palveluja mahdollista tarjota organisaatiolle

Tässä kohdassa tarkoitettuja toimijoita voivat olla esimerkiksi laissa mahdollistetut ostopalvelut ja palvelusetelipalvelut, joissa yksityinen hoitaa julkista tehtävää viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat saavat käyttää

*) Jos yksityisellä taholla on oikeus käsitellä asiakkaidensa henkilötunnusta tai muuta tietojen pyytämisessä tai näyttämisessä tarvittavaa yksilöivää tunnusta palvelujensa tarjoamisessa.

Tukipalvelun käytön kieltämisestä säädetään KaPA-lain (571/2016) 8 §:n 4 momentissa.

Lisätietoja

kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi