Keskushallinnon uudistamisen muutosohjelma


Hankenumero

VM125:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

18.11.2016

Toimikausi/aikataulu

18.11.2016 - 15.04.2019

Yhteyshenkilö

Neuvotteleva virkamies Timo Moilanen, p. 0295530455, [email protected]

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Tavoitteet ja tehtävät
Keskushallinnon uudistus on strategisesti kokoava uudistus, jossa pyritään varmistamaan valtioneuvoston ja valtionhallinnon tuloksellinen toiminta tulevaisuuden digitaalisen hallinnon ohjauksessa ja toteuttamisessa. Ohjelmalla luodaan edellytyksiä kestävälle uudistumiselle ja kärkihankkeiden ja reformien läpiviennille sekä kestävyysvajeen korjaantumiselle.

Keskushallinnon uudistus kokoaa hallituksen reformeissa ja kärkihankkeissa tehtävää kehittämistyötä valtioneuvoston ja valtionhallinnon yleiseksi toimintatapamuutokseksi. Näitä reformeja ja kärkihankkeita ovat erityisesti sote- ja maa¬kuntauudistus sekä digitalisaation ja johtamisen kehittämishankkeet.

Reformeissa ja kärkihankkeissa tehtävää työtä ja sen johtamista ei siirretä kes-kus¬¬hallinnon uudistuksen alle. Ohjelmassa kootaan yhteen tehtyä uudistustyötä toimintatapojen, digitalisaation ja johtamisen muutosten näkökulmasta sekä kehitetään valtionhallinnon yhteisiä toimintatapoja ja johtamista. Keskushallinnon uudistushankkeessa valmistellaan itsenäisesti tarvittavia uusia toimintatapoja ja kyvykkyyksien kehittämistä, jotka eivät vielä sisälly käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin.

Muutosohjelma toteutetaan kahdessa vaiheessa

Muutosohjelman ensimmäisessä vaiheessa (17.11.2016–30.4.2017) muodostetaan muutosagenda eri kärkihankkeissa ja reformeissa saavutettujen tulosten ja valtiovarainministeriön muiden hallinnon kehittämishankkeiden pohjalta.

Muutoksen tavoitteita tukevia osia toteutetaan digitalisoinnin ja johtamisen kehittämisen kärkihanketta toteuttavien muutosohjelmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistusten puitteissa syksyllä 2016 ja vuonna 2017.

Sote- ja maakuntauudistuksessa tehdään valtioneuvoston yhteistä valmistelua maakuntien kanssa käytäviin neuvotteluihin ja itsehallinnollisten maakuntien ohjaukseen valtioneuvoston yhteisenä toimintana. Siilomaisesta ministeriökohtaisesta ohjauksesta luovutaan ja tilalle luodaan ministeriöiden yhteinen aitoon vuorovaikutukseen perustuva neuvottelumenettely maakuntien kanssa.
Maakuntauudistuksen rinnalla uudistetaan myös valtion aluehallinto. Tässä yhteydessä kehitetään valtioneuvoston ministeriöiden yhteisen viraston malli ja sen ensimmäinen toteutus. Nykyisten kuuden alueellisen toimivallan omaavista Aluehallintovirastoista (AVI:t) luovutaan ja tilalle perustetaan yksi valtakunnallinen virasto. Uudesta virastosta tehdään ministeriöiden yhteinen monialainen virasto, jonka tehtävänä on hoitaa koko maassa valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Viraston yksiköt ja toimipisteet toimivat edelleen eri puolilla maata.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään myös valtionhallinnon pysyvän toimintatapojen muutoksen toteuttamiseksi tarvittavaa eri ministeriöitä sekä virastoja ja laitoksia osallistavaa ja muutokseen sitouttavaa esivalmistelua. Tässä vaiheessa myös kootaan yhteen eri hankkeissa sisällöllisesti kehitettäviä toimintatapojen muutoksia ja kehittämistyön tuloksia. Tehtävänä on myös sovittaa yhteen valtionhallinnon virastojen ja laitosten tehtäviä koskevia, käynnissä olevia reformeja sekä jatkaa konsernipalvelujen käytön syventämistä ja tehostamista meneillään olevan hallitusohjemassa sovitun kirjanpitohankkeen jatkoksi.

Tässä vaiheessa myös viedään eteenpäin omana hankkeenaan valtion osaamisen kehittämisen ja henkisten voimavarojen hallinnan kehittämistä. Yhtenäiseen valtioneuvoston toimivuutta ja komiteatyön uudistamista arvioidaan varatuomari Seppo Tiitisen johtamassa työryhmässä, jonka toimikausi päättyy 31.12.2016.

Perustaa uudistuksen ensimmäiselle vaiheelle antavat kärkihankkeissa käynnissä olevien hankkeiden lisäksi mm. keskushallinnon esiselvitys ja siihen liittynyt kansainvälinen vertailu, yhtenäisen valtioneuvoston ja komiteatyön toimivuutta koskevan työryhmän raportti ja siihen liittyvä kansainvälinen vertailu, Valtiokonttorin valtiovarainministeriön toimeksiannosta laatima selvitys sekä Hausin kehittämissuunnitelma sekä maakuntauudistuksen ryhmissä, erityisesti ohjaus- ja rahoitusryhmässä sekä aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevassa LUOVA-valmisteluryhmässä, tehty työ.

Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan myös uudistuksen toisen vaiheen organisointi ja luonnostellaan työsuunnitelma sekä kehitetään verkostomaiset työskentelytavat.

Muutosohjelman toisessa vaiheessa (1.5.2017–15.4.2019) toteutetaan ensimmäisen vaiheen perusteella valtion keskushallinnon uudistamiseksi tarvittavat yhteistä johtamista ja uudenlaisia toimintatapoja koskevat kehittämistoimet, rakenteelliset ratkaisut ja yhteiset toimintatavat.
Uudistuksen keskeiset osa-alueet ovat seuraavat:
1. Yhtenäisen valtioneuvoston kehittäminen erityisesti toimintatapoja uudistamalla
2. Valtionhallinnon muutosten aikaansaannin ja digitalisoinnin hyödyntämisen kyvykkyyden parantaminen kehittämällä johtamisen rakenteita ja käytäntöjä
3. Digitalisoinnin onnistumisen edellyttämän strategisen johtamisen ja johtajien johtamisen kehittäminen ja yhteisten menettelyiden käyttöönotto
4. Valtion virastojen ja laitosten toimintatapojen kehittäminen siten, että valtionhallinto muodostaa yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa yhtenäisen digitaalisen palvelualustan
5. Valtionhallinnon organisaatiorakenteita koskevien yhteisten periaatteiden kehittäminen ja valtionhallinnon organisaatiorakenteita koskevien uudistusten yhteensovittaminen
Toinen vaihe käynnistetään toukokuussa järjestettävällä foorumilla. Myös uudistuksen toisessa vaiheessa hyödynnetään aktiivisesti verkostomaisia työtapoja.

Tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on sovittu käynnistettäväksi valtion keskushallinnon uudistus.

Hallitus on strategiaistunnossaan 24.10.2016 linjannut keskushallinnon uudistuksen tavoitteet, suuntaviivat ja lähestymistavan sekä uudistuksen aikataulun ja suhteen muihin reformeihin ja kärkihankkeisiin.

Keskushallintouudistus on horisontaalinen, valtioneuvoston ja valtionhallinnon toimintatapoja uudistava ohjelma. Se kokoaa muissa reformeissa ja kärkihank-keissa tehtävää työtä ja varmistaa ja laajentaa niistä saatuja tuloksia. Keskushallinnon uudistuksen tavoitteena on olennaisesti parantaa valtioneuvoston ja hallinnon toimintatapoja. Toiminnallinen muutos on yhtä tärkeää kuin organisatorinen muutos.

Keskushallinnon uudistuksen pääteemat ja osa-alueet on kuvattu uudistushanketta koskevassa taustamuistiossa 17.10.2016 ja sen liitteessä sekä kaaviokuvassa valtionhallintoa uudistavista reformeista sekä kärkihankkeista 24.10.2016.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ensimmäisen vaiheen koordninoinnista ja käytännön työn suunnittelusta ja organisoinnista sekä tilaisuuksien järjestelystistä vastaa kunta- ja aluehallinto-osasto yhteistyössä henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston ja julkisen hallinnon ICT -osaston kanssa. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti johtaa uudistusta.

Uudistuksen toisessa vaiheessa ohjelman toteuttamista varten perustetaan valtioneuvoston yhteinen projektiryhmä valmisteluryhmineen. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti ja työtä tukee valtiovarainministeriöstä osoitettavat resurssit. Valmisteluryhmät ja sihteeristö kootaan poikkihallinnollisesti eri ministeriöistä.

Keskushallinnon uudistuksen toteuttaminen edellyttää eri osapuolten laajaa vuorovaikutteista osallistumista ja verkostomaisia työskentelytapoja. Uudistuksen kannalta keskeisiin verkostoihin kuuluvat mm. ministeriöiden strategiajohtajien, hallintojohtajien ja talousjohtajien sekä tietohallinnon johtajien verkostot, ylimmän virkamiesjohdon foorumit (johdon foorumi, henkilöstöjohdon foorumi) sekä kansliapäällikkökokous. Uudistukselle laaditaan viestintäsuunnitelma.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Hallinto. Johtaminen. Henkilöstö

Asiasanat

Hallinnon kehittäminen, Hallinto, Kehittäminen

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen, Helena Tarkka

Asettamispäätöksen liitteet

Liitteet 1. Keskushallinnon uudistusta koskeva taustamuistio 17.10.2016
2. Kaaviokuva valtionhallintoa uudistavista reformeista sekä kärkihankkeista Digitalisoidaan julkiset palvelut ja Parannetaan julkista johtamista ja toimeenpanoa 24.10.2016

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pöysti Tuomas alivaltiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Tarkka Helena hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Laajala Päivi osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Moilanen Timo Hallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Paakkolanvaara Hanna Ylitarkastaja valtiovarainministeriö Jäsen
Siltanen Markus lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Autiovuori Joanna neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Rissanen Olli-Pekka Erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Torro Heidi Suunnittelija valtiovarainministeriö Jäsen
Viitala Marja-Leena verkkotiedottaja valtiovarainministeriö Jäsen
Laakso Marja-Leena tiedottaja valtiovarainministeriö Jäsen
Silvast Pirjetta Hankeassistentti valtiovarainministeriö Sihteeri
Hyvönen Tarja hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

3 asiakirjaa


 1. Keskushallinnon uudistuksen ensimmäisen vaiheen valmitelun organisointi: johtaminen, valmistelutiimi ja viestintä

  14.12.2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22249/263080/ASETTAMISPAATOS_20170103091501_263080.PDF


 2. Keskushallinnon uudistus painottuu digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen

  18.11.2016  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Keskushallinnon uudistamisen käynnistäminen

  18.11.2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22249/260852/KIRJE_20161121135457_260852.pdf

 1. Keskushallinnon uudistushankkeen esiselvitys - Lähtökohdat ja esiselvityksen tulokset

  2016  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/22249/404683/JULKAISU_20161121135202_404683.pdf