KEHU


KEHU
Hankenumero

VM131:00/2011

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Toimikausi/aikataulu

01.01.2012 - 31.03.2013

Yhteyshenkilö

Katju Holkeri, finanssineuvos, 0407649880, [email protected]

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on 31.5.2012 mennessä selvittää ne toimenpidevaihtoehdot, joilla hankkeelle asetut tavoitteet voidaan toteuttaa.

Hankkeen toisessa vaiheessa tehtävänä on ensimmäisen vaiheen arvion pohjalta tehdä ehdotus valittavasta toimenpidevaihtoehdosta sekä sen toteuttamiseksi tarvittavista toimista. Mikäli hankkeessa päädytään lainmuutoksia edellyttäviin toimenpiteisiin, esitys on tehtävä hallituksen esityksen muotoon. Tällöin on selvitettävä myös säätämisjärjestys.

Tavoitteet

Hankkeen tehtävänä on valmistella valtion keskushallinnon uudistamista, tavoitteena
• saada valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäiseksi
• tukea nykyistä paremmin hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa
• lisätä henkilöstön ja taloudellisten resurssien liikkuvuutta ja edistää yhtenäisen toiminta-kulttuurin syntymistä valtion hallinnossa
• selvittää yhtenä vaihtoehtona ministeriöiden muodostaminen yhdeksi virastoksi, niin että hanke ei muuta ministereiden asemaa valtioneuvoston jäseninä ja ministeriönsä toiminnan johtajina.

Tausta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma edellyttää, että valtion keskushallinnon uudistamistarpeista käynnistetään selvityshanke.

Valtionhallintoa on Suomessa perinteisesti leimannut jatkuvuus. Viimeisten kahden vuosikymmen ajan valtionhallintoa on uudistettu aktiivisesti aluehallinto- ja virastotasolla, mutta ministeriöjaotuksessa pysyvyys on ollut valitseva olotila. Ministeriörakenteeseen tehtiin 1970- ja 1980-luvuilla vain muutama muutos kuten vuoden 1983 ympäristöministeriön perustaminen. Suuri muutos oli Työ- ja elinkeinoministeriön muodostaminen vuoden 2007 hallitusohjelman linjausten pohjalta.

Laajoja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita omaavien politiikkakokonaisuuksien valmistelu edellyttää ministeriöiden yhteistyötä yli toimialarajojen. Ministeriöiden toimialajakoja on yritetty ylittää kehittämällä yhteistoimintaa ja koordinaatiota, komitealaitoksella, valtiovarainministeriön talouskoordinaatiolla sekä viime vuosina hallituksen politiikkaohjelmarakenteella. Kansainvälisten arvioiden mukaan (2000, 2010) keskushallinnossa hallinnonalarajojen ylittämisessä on vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia. OECD:n vuonna 2010 julkistetussa Suomen maa-arvioinnissa Suomen hallinnon keskeisiksi haasteiksi nostetaan strateginen näkemys, resurssien liikkuvuus ja yhteinen tahtotila.

Ministeriöiden tehtäväkenttää ovat lainsäädäntö-, politiikka- ja strategia- sekä kansainväliset kysymykset. Hallinnon strategisen kapasiteetin vahvistamisessa huomio on ministeriörakenteen muodostamassa kokonaisuudessa. Valtioneuvoston rakenteen pitäisi myös tukea ajatusta jatkuvasta kehityksestä ja oppivasta organisaatiosta. Uudistukset johtavat aina uusiin uudistuksiin. Hallinnosta ei periaatteessa koskaan tule valmista eikä yhdellä ministeriön yhdistämisellä tai perustamisella ole suurta vaikutusta koko valtioneuvoston toimintakulttuuriin, jos ministeriöillä ei ole kiinteää yhteyttä toisiinsa.

Jos valtioneuvostosta muodostettaisiin aidosti yhtenäinen kokonaisuus tekemällä siitä rakenteellisesti, resursseiltaan ja prosesseiltaan yksi yhteinen organisaatio, hallinnollisesti itsenäisten ministeriöiden sijaan, se mahdollistaisi myös paremman henkilöstön että taloudellisten resurssien liikkuvuuden hallituksen prioriteettien toteuttamiseksi. Samoin se helpottaisi tukitoimintojen yhdistämistä ja auttaisi näin saavuttamaan myös tuottavuus- ja laatuhyötyjä.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Mahdolliset muut kustannukset maksetaan hallinnon kehittämisrahasta.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen valmistelussa hyödynnetään osallistavia toimintatapoja ja hankkeessa tulee kuulla tarvittavassa laajuudessa valtion keskushallinnon viranomaisia ja muita asiantuntijoita.

Työryhmä voi hankkeen kuluessa asettaa tarvittavia alatyöryhmiä.

Valtioneuvoston yhtenäisemmän toimintakulttuurin vahvistamiseksi käynnistetään myös toimintatapojen uudistamista tukevaa työtä. Kansliapäälliköt valmistelevat politiikkalohkojen valmistelun yhteensovittamista.

Valtioneuvoston hallinto- ja palvelutoimintojen kokoamisen valmisteluun on 15.1.2013 asetettu keskushallintohankkeeseen päävalmistelijat. (kts. tarkemmin Asiakirjat-välilehti)

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Jyrki Kataisen hallitusohjelman kohta 10 KUNTAPOLITIIKKA JA HALLINNON KEHITTÄMINEN

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Hallinto. Johtaminen. Henkilöstö

Asiasanat

Hallinnon kehittäminen, Valtioneuvosto

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Henna Virkkunen, Asko Lindqvist

Hallinto- ja palvelutoimintojen kokoamisen valmistelun päävalmistelijat

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Jalonen Aino hallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Hovi Heikki neuvotteleva virkamies valtioneuvoston kanslia Jäsen
Aalto Jukka talousjohtaja sisäasiainministeriö Jäsen
Pystynen Eeva hallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Peltonen Irja tietopalvelupäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Kerkelä Janne hallintojohtaja sisäasiainministeriö Puheenjohtaja

Hankeryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lankinen Timo alivaltiosihteeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Metsäpelto Teuvo valtion työmarkkinajohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö, ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Nurmi Pekka ylijohtaja oikeusministeriö Jäsen
Mäkinen Hannu osastopäällikkö, budjettipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Ojala Juha ylijohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Ristola Juhapekka osastopäällikkö, ylijohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Wallin Markku alivaltiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Koski Jaana hallintoylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Säteri Helena ylijohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Koivisto Johanna neuvotteleva virkamies oikeuskanslerin virasto Jäsen
Paavola Maija-Leena vanhempi eduskuntasihteeri eduskunta Jäsen
Sirén Harri neuvottelujohtaja Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Turunen Harri sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Nieminen Markku neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Holkeri Katju finanssineuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Äijälä Kirsi hallitusneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Turunen Ilkka lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Kulmala Taina erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Paavilainen Marika hallitusneuvos valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Einola-Pekkinen Virpi kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri
Susiluoto Taina konserniyksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Nerg Päivi hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Kuusela Janne konserniohjausyksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Pirhonen Eeva-Riitta johtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Kerkelä Janne hallintojohtaja sisäasiainministeriö Jäsen

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Katainen Jyrki pääministeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Urpilainen Jutta valtiovarainministeri valtiovarainministeriö Jäsen
Haglund Carl puolustusministeri puolustusministeriö Jäsen
Räsänen Päivi sisäasiainministeri sisäasiainministeriö Jäsen
Arhinmäki Paavo kulttuuri- ja urheiluministeri opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Niinistö Ville ympäristöministeri ympäristöministeriö Jäsen
Lankinen Timo alivaltiosihteeri valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Holkeri Katju finanssineuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Lisätiedot

Poikkihallinnollinen yhteistoiminta KEHU-hankkeen henkilöstöasioissa -> VM/1792/01.05.00.00/2012

Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

17.09.2015

Arkistotiedot

13.11.2015 Hanke arkistoitu sähköisesti valtiovarainministeriön asianhallintajärjestelmä Mahtilla.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

32 asiakirjaa


 1. Tiedote 182/2013; Hallituspuolueiden puheenjohtajat linjasivat valtion keskushallinnon uudistamisen tavoitteita / Ordförandena för regeringspartierna stakade ut målsättningarna för reformeringen av statens centralförvaltning

  11.11.2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Keskushallinnon uudistushankkeen (KEHU) hankeryhmän asettaminen jatkokaudelle; jäsenpyyntö

  20.03.2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/199987/KIRJE_20130404101500_199987.PDF


 3. Jäsenmuutospäätös valtion keskushallinnon uudistamishankkeessa

  22.01.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/195950/PAATOS_20130124121500_195950.PDF


 4. Keskushallinnon uudistushankkeen päävalmistelijoiden ryhmän asettaminen

  15.01.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/195848/ASETTAMISPAATOS_20130122131500_195848.PDF


 5. Puolustusministeriön jäsenmuutos valtion keskushallinnon uudistamishankkeessa

  08.01.2013  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/195949/KIRJE_20130124121500_195949.PDF


 6. Keskushallinnon uudistamisen ohjausryhmän asettaminen

  28.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/189625/ASETTAMISPAATOS_20120903101500_189625.PDF


 7. Jäsenmuutosesitys; Juhapekka Ristolan tilalle jäseneksi Petri Jalasto

  22.08.2012  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Tiedote 210/2012; Hallituksen iltakoulu keskusteli keskushallinnon uudistamisesta

  26.06.2012  Valtioneuvoston viestintäosasto
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Muistio; uudistuksen perustelut

  05.06.2012  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Sihteerin nimeäminen Keskushallinnon uudistushankkeeseen

  01.03.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/181250/PAATOS_20120302101501_181250.PDF


 11. Keskushallinnon uudistus; osa-alueet

  01.03.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Sihteerin nimeäminen Keskushallinnon uudistushankkeeseen

  18.01.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/179401/PAATOS_20120118111501_179401.PDF


 13. Keskushallinnon uudistamishankkeen asettamispäätös

  16.12.2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/178673/ASETTAMISPAATOS_20111222121501_178673.PDF


 14. Täydennys edustajan nimeämiseen, 2537/51/2011

  09.12.2011  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Jäsenen nimeäminen

  05.12.2011  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Jäsenen nimeäminen

  02.12.2011  Palkansaajajärjestö Pardia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Jäsenten nimeäminen

  02.12.2011  Eduskunta
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jäsenen nimeäminen, LVM/2286/12/2011

  02.12.2011  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Jäsenen nimeäminen, YM82/053/2011

  02.12.2011  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Jäsenen nimeäminen, 2537/51/2011

  02.12.2011  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Jäsenen nimeäminen, VNK/1526/03/2011

  02.12.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Jäsenten nimeäminen, OKM/80/041/2011

  02.12.2011  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Jäsenten nimeäminen

  01.12.2011  JUKO ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Jäsenen nimeäminen, HEL7443-12

  01.12.2011  Ulkoasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Jäsenten nimeäminen, TEM/3098/00.05.03/2011

  01.12.2011  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Jäsenten nimeäminen

  01.12.2011  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Jäsenen nimeäminen, SM2011/2003

  30.11.2011  Sisäasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. Jäsenten nimeäminen, OKV/68/0/2011

  30.11.2011  Oikeuskanslerinvirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. Jäsenen nimeäminen, OM 62/022/2011

  30.11.2011  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Jäsenten nimeäminen, STM/4311/2011

  30.11.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Jäsenten nimeäminen, 1127/00.01.11/2011

  30.11.2011  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 32. Jäsenten nimeämispyyntö Keskushallinnon uudistamishankkeeseen

  28.11.2011  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18048/177651/KIRJE_20111129071501_177651.PDF

Ei julkaisuja