Kuntakokeilut

Kuntakokeilut tukevat kuntien velvoitteiden vähentämistä

Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013 tehdyn päätöksen mukaan tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015–2016. Haku kuntakokeiluihin oli vuoden 2013 lopussa kuuteen eri toimintamallikokonaisuuteen: hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevaan kokeiluun, koulutuspalveluja koskevaan kokeiluun, kuntien toiminnan valvontaa koskevaan kokeiluun, asumispalveluja koskevaan kokeiluun, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskevaan kokeiluun ja nuorisotakuuta koskevaan kokeiluun.

Kokeilujen tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja tehtäviä ja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Tarkoituksena on edistää edellä tarkoitetuilla keinoilla kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen sekä palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti, kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen.

Hallituksen esitys kuntakokeiluista laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (117/2014) annettiin eduskunnalle 11.9.2014. Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt lakiesityksen. Tasavallan presidentti vahvisti kuntakokeiluja koskevan lain 30. joulukuuta. Laki on voimassa 5. tammikuuta alkaen aina vuoden 2016 loppuun asti.

Kokeiluissa on mukana kuusi toimintamallia

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu

Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisten ja moniammatillisten toimintamallien luomista ja käyttämistä kuntien lakisääteisiä palveluja järjestettäessä ja tuotettaessa tavoitteena tehokas ja vaikuttava toiminta. Lisäksi kokeilun tarkoituksena on laaja-alaisesti edistää toiminnan suunnittelussa palveluja käyttävän henkilön elinolosuhteita ja yksilöllisiä palvelutarpeita koskevan tiedon käsittelyä hänen etunsa mukaisesti sekä turvaten hänen yksityiselämänsä ja henkilötietojensa suoja.

Kokeilussa tuetaan asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttamista. Kokeilukunnat voivat monialaisessa yhteistyössä osittain tai kokonaan yhdistää asiakkaan yksilöllisiä palvelusuunnitelmia yhteen tai useampaan muuhun yksilölliseen palvelusuunnitelmaan kokeilulakia noudattaen.

Koulutuspalveluja koskeva kokeilu

Selvitysaluekunnat tekevät yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosverkon sekä henkilöstön hyödyntämisessä. Tarkoituksena on erityisesti hankkia kokemuksia lukiokoulutuksen hallinnollisesta yhteistyöstä.

Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu

Yksityiskohtaisten suositusten ja ohjeiden soveltamiskäytäntöjä kevennetään luomalla uusia toimintamalleja palveluiden ohjaukseen ja valvontaan. Tarkoituksena on uusia indikaattoreita käyttöön ottamalla edistää kuntien toiminnan ja sen valvonnan asiakaslähtöisyyttä, valtion valvovien viranomaisten ja kuntien yhteistyötä ja päällekkäisyyksien poistamista tavoitteena valvonnan oikea kohdentuminen ja siitä kunnille ja valvoville viranomaisille aiheutuvan työmäärän vähentyminen.

Asumispalveluja koskeva kokeilu

Kokeilussa kevennetään kunnille kustannuspaineita aiheuttavaa ohjausta, ja edistetään vanhusten, vammaisten ja muiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden asumispalvelujen uusien toimintamallien kehittämistä. Palveluja arvioidaan asiakkaan näkökulmasta.

Kunnan ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu

Vantaan kaupunki ja Kela laajentavat yhteistyötään toimeentulotukipalveluissa. Palveluissa voidaan hyödyntää kokeilusäännöksiä asiakkaan tietojen käsittelystä.

Nuorisotakuuta koskeva kokeilu

Nuorisotakuuta koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää toimivien asiakaslähtöisten prosessien sekä kunnallisten ja työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisten yhteistoiminnan ja tiedonkulun toteuttamista tavoitteena tehokkaat ja vaikuttavat palvelut ja palvelukokonaisuudet nuorisotakuun piiriin kuuluville kunnille.

Kuntakokeilut ovat käynnistyneet hyvin (tiedote 4.5.2016)

Kuntakokeilut käyntiin Ministeri Risikon johdolla (tiedote 4.2.2015)

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sonja Manssila
puh: 02955 30534
sonja.manssila(at)vm.fi

Projektiassistentti Heli Tossavainen
puh: 02955 30061
heli.tossavainen(at)vm.fi