kuntakokeilut


kuntakokeilut
Hankenumero

VM035:00/2014

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Osastojaon ulkopuolinen

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

09.05.2014

Toimikausi/aikataulu

09.05.2014 - 31.12.2016

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Sonja Manssila, p. 02955 30534, [email protected]

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on yhteistyössä asianomaisten toimivaltaisten ministeriöiden kanssa
- ohjata kokeilujen toimintamallien toteuttamisen edellyttämää kokeilulainsäädännön valmistelua,
- ohjata ja koordinoida kuntien valvontaa koskevien ja toimintamalleja tukevien ministeriöiden ja valtionhallinnon toimintaan liittyvien muiden toimenpiteiden valmistelua, sisältäen muun muassa valvontamallin kokeilualueiden alueelliset valvontaohjelmat ja niitä varten kehitettävät valvontaindikaattorit
- valmistella valtion ja kokeilukuntien ja -alueiden väliset kokeilusopimukset koskien kokeilujen kohdentumista, alueellisia valvontaohjelmia ja seurantaindikaattoreita ja käydä niitä koskevat neuvottelut kuntien kanssa
- seurata, ohjata ja tukea kokeilujen toteuttamista kunnissa ja alueilla
- arvioida kokeilukuntien ja kokeilussa mukana olevien valtion viranomaisten toimintaa kokeilun aikana ja sen jälkeen
- järjestää kokeilujen ulkopuolinen riippumaton arviointi
- tarjota yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tietoja niiden mahdollisesti omaehtoisesti käynnistämien kokeiluun liittyvien tutkimusten tekemistä varten
- laatia kokeiluhankkeen toteutumisesta loppuraportti, joka sisältää kokeilun tulosten perusteella alustavat esitykset kokeilun tulosten hyödyntämisestä lainsäädännön valmistelussa sekä valtion kuntia koskevassa ohjauksessa ja valvonnassa
- valmistella mahdolliset kokeilukuntien projektitukea koskevat päätökset tarpeen mukaan hankkeelle talousarviossa varatun rahoituksen puitteissa
- vastata hankehallinnasta ja hankkeen taloudesta hankkeelle osoitetun rahoituksen puitteissa

Hankkeen tulee toimia yhteistyössä kuntien kanssa siten, että kokeilut ovat kuntalähtöisiä, ja toimivat kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteiden suuntaisesti.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset 17.12.2013 päivätyssä muistiossa määriteltyjen kuntakokeilujen toteuttamiselle yhteistyössä ministeriöiden, kuntien ja Kelan kesken sekä ohjata kuntien kokeilutoimintaa siten, että kunnat voivat kokeilun aikana kehittää taloudellisesti ja vaikuttavuudeltaan parhaita mahdollisia toimintamalleja.

Kokeilujen tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja tehtäviä ja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Tarkoituksena on edistää edellä tarkoitetuilla keinoilla kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen.

Tavoitteena on, että kokeilujen tulosten perusteella voidaan päättää toimenpiteistä, jotka osaltaan tukevat julkisen hallinnon kestävyysvajeen supistamista.

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 23.11.2011 kuntien tehtävien arviointityöryhmän, jonka tehtävänä on määrittää kuntien tehtävät ja niihin liittyvät uudistustarpeet sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita.

Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013 todetaan:
”Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015–2016. Haku kuntakokeiluihin käynnistetään vuoden 2013 lopussa kuuteen eri toimintamallikokonaisuuteen: hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, koulutuspalvelukokeilut, asumispalvelujen toimintamalli, valvonnan toimintamalli, kuntien ja Kelan yhteistyö ja nuorisotakuu. Kokeilujen edellyttämät lainsäädäntömuutokset annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014.”

Kuntakokeilujen sisällöstä on laadittu 17.12.2013 muistio ”Kuntakokeilut kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tueksi”, joka on käsitelty hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä.

Kustannukset ja rahoitus

Hanke voi tehdä tarvittavia hankintoja sekä tilata ja hyödyntää tutkimuksia ja selvityksiä sekä kuulla asiantuntijoita hankkeelle talousarviossa myönnetyn rahoituksen puitteissa. Hankkeen menot maksetaan momentilta 28.90.34.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen työtä ohjaa 14.9.2011 asetettu kuntauudistuksen ohjausryhmä, jonka tehtäviin lisätään tällä päätöksellä rakennepoliittiseen ohjelmaan perustuvien kuntakokeilujen käynnistämisen ja toteuttamisen ohjaaminen.

Hankkeen toiminnan ja osapuolten yhteistyön toteuttamiseksi ja koordinoimiseksi perustetaan kuntakokeilujen koordinaatioryhmä, jossa on kokeiluihin osallistuvien ministeriöiden, valtion virastojen, Kelan, valvontaviranomaisten, tietosuojavaltuutetun toimiston ja Kuntaliiton edustus.

Hankkeen säädösvalmistelua koordinoimaan asetetaan säädösvalmistelun koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on vastata hankkeen säädösvalmistelun koordinoinnista ja ohjauksesta sen säädösvalmistelutyön pohjalta, joka tapahtuu kokeilukohtaisesti kussakin erikseen muodostetussa kokeilutiimissä. Työryhmän määräaika päättyy 10.9.2014 tai sen jälkeen kun kuntakokeiluun liittyvä lainsäädäntö on annettu eduskunnan käsiteltäväksi.

Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö ja projektiassistentti. Projektipäällikkö toimii koordinaatioryhmän sihteerinä. Projektipäällikön ja projektiassistentin palkkausmenot maksetaan momentilta 28.90.34.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Aluehallinto. Aluepolitiikka

Asiasanat

Kunnallishallinto, Kunnallistalous, Kunnat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Henna Virkkunen, Anne-Marie Välikangas

Kuntakokeilujen koordinaatioryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Turunen Ilkka hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Jouttimäki Riitta-Maija hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Pihkala Jussi opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Hynynen Raija asuntoneuvos ympäristöministeriö Jäsen
Felt Teija työmarkkinaneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Nyyssölä Saara erityisasiantuntija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Jäsen
Koskela Satu johtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Ukkonen Jarmo johtaja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Jäsen
Rantamäki Juhani hallintojohtaja Kansaneläkelaitos Jäsen
Koski Arto erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Höök Marita ylitarkastaja Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntija
Rautalahti Katariina johtaja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jäsen
Toiviainen Hanna suunnittelupäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Jäsen
Majuri Tuula lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Asiantuntija
Karvinen Esa johtaja Opetushallitus Jäsen
Karlsson Bob johtaja Opetushallitus Jäsen
Wallin Anna-Riitta lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Asiantuntija
Hiironniemi Silja johtava erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Välikangas Anne-Marie finanssineuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Savolainen Suvi ylitarkastaja valtiovarainministeriö Jäsen
Savioja Hannele neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen

Projektipäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Manssila Sonja projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen

Säädösvalmistelun koordinaatioryhmä 9.5.2014-10.9.2014

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Turunen Ilkka hallitusneuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Kouki Sami lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Pönkä Marja-Riitta hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Koponen Ville hallitussihteeri ympäristöministeriö Jäsen
Korhonen Tiina ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Lahtinen Marja kehittämispäällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Wallin Anna-Riitta lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Asiantuntija

Projektiassistentti

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Wennäkoski Heli Projektiassistentti valtiovarainministeriö Jäsen
Asiankäsittely eduskunnassa / HE-numero

117/2014 

Eduskunnan vastauksen numero

203/2014 

Säädösnumero

1350/2014 

Lisätiedot

Viite: VM/1957/02.07.01/2014 Sopimukset kuntakokeilujen toteuttamisesta

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

167 asiakirjaa


 1. Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen Koordinaatioryhmän toimikauden jatkaminen

  24.01.2017  Valtiovarainministeriö/KAO
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/405801/KIRJE_20170202122000_405801.PDF


 2. Jäsenmuutospäätös kuntakokeilujen koordinaatioryhmään

  24.02.2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/250923/PAATOS_20160315111501_250923.pdf


 3. Jäsenmuutospäätös kuntakokeilujen koordinaatioryhmään 11.2.2016

  11.02.2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/250924/PAATOS_20160315111502_250924.pdf


 4. Opetushallituksen jäsenmuutosesitys kuntakokeilujen koordinaatioryhmään

  01.02.2016  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/248395/KIRJE_20160203071502_248395.PDF


 5. Pyyntö Opetushallitukselle henkilön nimeämiseksi kuntakokeilujen koordinaatioryhmään

  18.01.2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/247779/KIRJE_20160125081502_247779.PDF


 6. Pyyntö Opetushallitukselle henkilön nimeämiseksi kuntakokeilujen koordinaatioryhmään, liite

  18.01.2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/247780/KIRJE_20160125081502_247780.PDF


 7. Jäsenmuutospäätös; oikeusministeriön pysyvän asiantuntijan nimeäminen

  30.10.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/258395/PAATOS_20161003121501_258395.PDF


 8. Oikeusministeriön pysyvän asiantuntijan nimeäminen kuntakokeilujen koordinaatioryhmään

  27.10.2015  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/244815/KIRJE_20151028101500_244815.PDF


 9. Pyyntö oikeusministeriölle pysyvän asiantuntijan nimeämisestä kuntakokeilujen koordinaatioryhmään lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallinin tilalle

  12.10.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/244153/KIRJE_20151015101459_244153.PDF


 10. Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmän jäsenmuutospäätös

  19.08.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/243214/PAATOS_20150925061501_243214.PDF


 11. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) jäsenmuutosesitys Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  30.06.2015  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/240519/KIRJE_20150630131502_240519.PDF


 12. Hattulan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta; täsmennys

  06.03.2015  Hattulan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/236421/KIRJE_20150309121501_236421.PDF


 13. Opetushallituksen jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  10.02.2015  Opetushallitus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235516/KIRJE_20150211141501_235516.PDF


 14. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Kangasalan ja Pirkkalan kunnissa

  09.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235450/KIRJE_20150209151501_235450.PDF


 15. Pyyntö Opetushallitukselle jäsenen nimeämiseksi koordinaatioryhmään 6.2.2015

  06.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235400/KIRJE_20150206131501_235400.PDF


 16. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Järvenpään, Hyvinkään, Keravan kaupungeissa sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, SIpoon ja Tuusulan kunnissa

  05.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235311/KIRJE_20150205091501_235311.PDF


 17. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Lahden kaupungissa sekä Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan kunnissa

  05.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235312/KIRJE_20150205091501_235312.PDF


 18. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungissa sekä Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnissa

  05.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235313/KIRJE_20150205091501_235313.PDF


 19. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Joensuun kaupungissa ja Kontiolahden sekä Liperin kunnissa

  05.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235314/KIRJE_20150205091502_235314.PDF


 20. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Rovaniemen kaupungissa

  05.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235315/KIRJE_20150205091502_235315.PDF


 21. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Forssan kaupungissa sekä Ypäjän kunnassa

  03.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235257/KIRJE_20150204121501_235257.PDF


 22. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Lappeenrannan ja Imatran kaupungeissa sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa

  03.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235278/KIRJE_20150204141501_235278.PDF


 23. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Oulun kaupungissa

  03.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235279/KIRJE_20150204141501_235279.PDF


 24. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Kouvolan kaupungissa

  03.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235281/KIRJE_20150204141501_235281.PDF


 25. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Kuopion kaupungissa

  03.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235282/KIRJE_20150204141502_235282.PDF


 26. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan ja Janakkalan kunnissa

  02.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235157/KIRJE_20150202121501_235157.PDF


 27. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Riihimäen kaupungissa sekä Hausjärven ja Lopen kunnissa

  02.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235158/KIRJE_20150202121501_235158.PDF


 28. Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Vaasan kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa

  29.01.2015  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235054/KIRJE_20150129131501_235054.pdf


 29. Luhangan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  29.01.2015  Luhangan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235053/KIRJE_20150129131501_235053.PDF


 30. Jyväskylän kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  29.01.2015  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235051/KIRJE_20150129131501_235051.PDF


 31. Tiedote 222/2014; Uudentyyppisten toimintamallien kokeilu kunnissa alkaa

  30.12.2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 32. Tampereen kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.11.2014  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235038/KIRJE_20150129121503_235038.PDF


 33. Kangasalan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.11.2014  Kangasalan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235023/KIRJE_20150129121501_235023.PDF


 34. Helsingin kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.11.2014  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235020/KIRJE_20150129121501_235020.PDF


 35. Pirkkalan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta 17.11.2014

  17.11.2014  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235036/KIRJE_20150129121503_235036.PDF


 36. Vesilahden kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  14.11.2014  Vesilahden kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235050/KIRJE_20150129131501_235050.PDF


 37. Ypäjän kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  04.11.2014  Ypäjän kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235049/KIRJE_20150129131501_235049.PDF


 38. Vantaan kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  03.11.2014  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235046/KIRJE_20150129131501_235046.PDF


 39. Kärkölän kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  03.11.2014  Kärkölän kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235025/KIRJE_20150129121502_235025.PDF


 40. Joutsan kunnan päätös kuntakokeilujen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä, 27.10.2014 (Saate kirje 29. 10.2014 )

  29.10.2014  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/230680/KIRJE_20141030101500_230680.PDF


 41. Toivakan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  27.10.2014  Toivakan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235044/KIRJE_20150129131500_235044.PDF


 42. Joutsan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  27.10.2014  Joutsan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235021/KIRJE_20150129121501_235021.PDF


 43. Muuramen kunnan päätös osallistumisesta kuntakokeiluun

  24.10.2014  Muuramen kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/230911/KIRJE_20141103101500_230911.PDF


 44. Hausjärven kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Hausjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235014/KIRJE_20150129121500_235014.PDF


 45. Kuopion kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235015/KIRJE_20150129121501_235015.PDF


 46. Korsholms kommuns deltagande i kommunförsöksprogram

  24.10.2014  Korsholms kommun
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235016/KIRJE_20150129121501_235016.PDF


 47. Forssan kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235018/KIRJE_20150129121501_235018.PDF


 48. Hämeenkosken kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Hämeenkosken kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235052/KIRJE_20150129131501_235052.PDF


 49. Ylöjärven kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Ylöjärven kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235048/KIRJE_20150129131501_235048.PDF


 50. Vaasan kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Vaasan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235047/KIRJE_20150129131501_235047.PDF


 51. Tuusulan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Tuusulan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235045/KIRJE_20150129131500_235045.PDF


 52. Uuraisten kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Uuraisten kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235039/KIRJE_20150129121503_235039.PDF


 53. Ruokolahden kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Ruokolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235037/KIRJE_20150129121503_235037.PDF


 54. Sipoon kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Sipoon kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235035/KIRJE_20150129121503_235035.PDF


 55. Nokian kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Nokian kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235034/KIRJE_20150129121502_235034.PDF


 56. Parikkalan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Parikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235033/KIRJE_20150129121502_235033.PDF


 57. Oulun kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235032/KIRJE_20150129121502_235032.PDF


 58. Petäjäveden kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Petäjäveden kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235031/KIRJE_20150129121502_235031.PDF


 59. Luumäen kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235030/KIRJE_20150129121502_235030.PDF


 60. Laukaan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Laukaan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235028/KIRJE_20150129121502_235028.PDF


 61. Nastolan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Nastolan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235027/KIRJE_20150129121502_235027.PDF


 62. Mäntsälän kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Mäntsälän kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235026/KIRJE_20150129121502_235026.PDF


 63. Iitin kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Iitin kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235024/KIRJE_20150129121502_235024.PDF


 64. Keravan kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235022/KIRJE_20150129121501_235022.PDF


 65. Hattulan kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  24.10.2014  Hattulan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235019/KIRJE_20150129121501_235019.PDF


 66. Rautjärven kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta 13.1.2014 ja sopimuksen allekirjoittamisesta 13.10.2014

  20.10.2014  Rautjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/229890/KIRJE_20141020101500_229890.PDF


 67. Kontiolahden kunnan päätös kuntakokeilujen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä

  20.10.2014  Kontiolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/230279/KIRJE_20141027101501_230279.PDF


 68. Liperin kunnan päätös kuntakokeilujen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä

  20.10.2014  Liperin kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/230280/KIRJE_20141027101501_230280.PDF


 69. Hollolan kunnan päätös osallistua nuorisotakuuta koskevaan kuntakokeiluun ja sopimuksen hyväksymisestä

  14.10.2014  Hollolan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/229185/KIRJE_20141014131501_229185.PDF


 70. Joensuun kaupungin päätös kuntakokeilujen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä

  13.10.2014  Joensuun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/230353/KIRJE_20141028071501_230353.PDF


 71. Lahden kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  13.10.2014  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/235029/KIRJE_20150129121502_235029.PDF


 72. Janakkalan kunnan päätös 15.9.2014 kuntakokeiluun osallistumisesta (pk-ote 10.10.2014)

  10.10.2014  Janakkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/229015/KIRJE_20141010121501_229015.PDF


 73. Kouvolan kaupungin päätös 27.1.2014 kuntakokeiluun osallistumisesta (pk-ote 9.10.2014)

  09.10.2014  Kouvolan kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/228988/KIRJE_20141010081500_228988.PDF


 74. Hämeenlinnan kaupungin päätös kuntakokeiluun osallistumisesta

  06.10.2014  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/229846/KIRJE_20141020071500_229846.PDF


 75. Pirkkalan kunnan päätös kuntakokeilujen toteuttamisesta Pirkkalassa koskevan sopimuksen hyväksymisestä

  06.10.2014  Pirkkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/230103/KIRJE_20141022131502_230103.PDF


 76. Lemin kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta ja lausunto kokeilua koskevasta lakiluonnoksesta

  03.09.2014  Lemin kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/227270/LAUSUNTO_20140903081502_227270.PDF


 77. Taipalsaaren kunnan päätös kuntakokeiluun osallistumisesta ja lausunto kokeilua koskevasta lakiluonnoksesta

  28.08.2014  Taipalsaaren kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/226978/LAUSUNTO_20140829101500_226978.PDF


 78. Hausjärven kunnan päätös kuntakokeilun sopimusluonnoksen hyväksymisestä

  12.08.2014  Hausjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225519/KANNANOTTO_20140813141502_225519.PDF


 79. Lopen kunnan päätös kuntakokeilun sopimusluonnoksen hyväksymisestä

  11.08.2014  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225518/KANNANOTTO_20140813141501_225518.PDF


 80. Savitaipaleen kunnan lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monia-alaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista, sekä päätös osallistua kuntakokeiluihin

  11.08.2014  Savitaipaleen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225497/LAUSUNTO_20140813131501_225497.RTF


 81. Riihimäen kaupungin pöytäkirjanote osallistumisesta kokeiluohjelman kolmeen osa-alueeseen (koulu-tuspalvelut, palveluasumisen toimintamalli ja valvonnan toimintamalli) Lopen kunnan tekemän hakemuksen mukaisesti

  11.08.2014  Riihimäen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 82. Lappeenrannan kaupungin täydennys (kuntien pk-otteet) aikaisempaan ilmoitukseen osallistumisesta kuntakokeiluhankkeisiin

  07.08.2014  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225250/KIRJE_20140808081500_225250.pdf


 83. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monia-alaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  06.08.2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225251/LAUSUNTO_20140808081501_225251.PDF


 84. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) Maaseudun elämänlaatuverkoston lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monia-alaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  05.08.2014  Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) Maaseudun elämänlaatuverkosto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225129/LAUSUNTO_20140806061501_225129.PDF


 85. Oulun kaupungin lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monia-alaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  04.08.2014  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225147/LAUSUNTO_20140806101501_225147.PDF


 86. Tiedote 116/2014; Kuntakokeilujen lausuntoaika päättyi / Remisstiden för kommunförsöken har gått ut

  31.07.2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 87. Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  24.07.2014  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224860/LAUSUNTOPYYNTO_20140723131500_224860.PDF


 88. Kuopion kaupungin lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  24.07.2014  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224867/LAUSUNTO_20140724121500_224867.PDF


 89. Valviran lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  24.07.2014  Valvira
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224868/LAUSUNTO_20140724121501_224868.PDF


 90. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  24.07.2014  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224870/LAUSUNTO_20140724121501_224870.PDF


 91. Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monia-alaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  24.07.2014  Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224884/LAUSUNTO_20140725071501_224884.PDF


 92. Lapin aluehallintoviraston lausunto koskien hallituksen esitystä laista kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  23.07.2014  Lapin aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224853/LAUSUNTO_20140723091500_224853.PDF


 93. Keski-Uudenmaan kuntien päätös osallistumisesta nuorisotakuun kuntakokeiluhankkeeseen

  22.07.2014  Järvenpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 94. Jyväskylän kaupungin lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  21.07.2014  Jyväskylän kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224831/LAUSUNTO_20140721111500_224831.PDF


 95. Oikeuskanslerinviraston lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  21.07.2014  Oikeuskanslerinvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224837/LAUSUNTO_20140722071501_224837.PDF


 96. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  18.07.2014  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224807/LAUSUNTO_20140718081504_224807.PDF


 97. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  17.07.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224804/LAUSUNTO_20140718071500_224804.PDF


 98. Porin kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  16.07.2014  Porin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224769/LAUSUNTO_20140716071501_224769.PDF


 99. Rautjärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  16.07.2014  Rautjärven kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224773/LAUSUNTO_20140716101500_224773.PDF


 100. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  15.07.2014  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224775/LAUSUNTO_20140716101501_224775.PDF


 101. Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  12.07.2014  Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224757/LAUSUNTO_20140715111501_224757.PDF


 102. Kajaanin kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  11.07.2014  Kajaanin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224722/LAUSUNTO_20140711101501_224722.PDF


 103. Imatran kaupungin päätös osallistumisesta Nuorisotakuun ja Hyvinvoinninintegroidun toimintamallin kuntakokeiluihin

  11.07.2014  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224729/KIRJE_20140711121501_224729.pdf


 104. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  09.07.2014  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224678/LAUSUNTO_20140709111501_224678.PDF


 105. Korsholms kommuns utlåtande om utkast till regeringens proposition om lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller

  09.07.2014  Korsholms kommun
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224693/LAUSUNTO_20140710071501_224693.PDF


 106. Ympäristöministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  08.07.2014  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224637/LAUSUNTO_20140708070429_224637.pdf


 107. Liite

  08.07.2014  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224638/LAUSUNTO_20140708070529_224638.pdf


 108. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  07.07.2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224611/LAUSUNTO_20140707111501_224611.PDF


 109. Lapin työ- ja elinkeinotoimiston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  07.07.2014  Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224628/LAUSUNTO_20140708051500_224628.PDF


 110. Imatran kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  07.07.2014  Imatran kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224728/LAUSUNTO_20140711121500_224728.PDF


 111. Parikkalan kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  04.07.2014  Parikkalan kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224530/LAUSUNTO_20140704111503_224530.PDF


 112. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  04.07.2014  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224542/LAUSUNTO_20140704121501_224542.PDF


 113. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  04.07.2014  Eduskunnan oikeusasiamies
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224552/LAUSUNTO_20140707061501_224552.PDF


 114. Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  04.07.2014  Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224553/LAUSUNTO_20140707061501_224553.PDF


 115. Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  03.07.2014  Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224389/LAUSUNTO_20140703071502_224389.PDF


 116. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  03.07.2014  Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224509/LAUSUNTO_20140704091502_224509.PDF


 117. Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  03.07.2014  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224642/LAUSUNTO_20140708071502_224642.PDF


 118. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  02.07.2014  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224344/LAUSUNTO_20140702101501_224344.PDF


 119. Ruokolahden kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  02.07.2014  Ruokolahden kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224346/LAUSUNTO_20140702111500_224346.PDF


 120. Lappeenrannan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  02.07.2014  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224353/LAUSUNTO_20140702121500_224353.PDF


 121. Sosiaalialan Työnantajat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  02.07.2014  Sosiaalialan Työnantajat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224388/LAUSUNTO_20140703071502_224388.PDF


 122. Rovaniemen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  02.07.2014  Rovaniemen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224453/LAUSUNTO_20140703101501_224453.PDF


 123. Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätös osallistumisesta Nuorisotakuun ja Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeiluihin

  02.07.2014  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224358/KIRJE_20140702131501_224358.pdf


 124. Hyvinkään kaupungin päätös osallistumisesta Nuorisotakuun kuntakokeiluun

  02.07.2014  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224395/KIRJE_20140703071502_224395.pdf


 125. Nurmijärven kunnan päätös osallistumisesta nuorisotakuun kuntakokeiluhankkeeseen

  01.07.2014  Nurmijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 126. Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  01.07.2014  Valtiontalouden tarkastusvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224488/LAUSUNTO_20140704061504_224488.PDF


 127. Hyvinkään kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  30.06.2014  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224393/LAUSUNTO_20140703071502_224393.PDF


 128. Luumäen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  30.06.2014  Luumäen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224436/LAUSUNTO_20140703091502_224436.PDF


 129. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  28.06.2014  Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223929/LAUSUNTO_20140630061501_223929.PDF


 130. Hämeenlinnan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  27.06.2014  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223839/LAUSUNTO_20140627081501_223839.PDF


 131. Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  27.06.2014  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223928/LAUSUNTO_20140630061500_223928.PDF


 132. Suomen Kuntaliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  27.06.2014  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223930/LAUSUNTO_20140630061502_223930.PDF


 133. Bilaga; Lagförslag: Lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd

  27.06.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223937/LAUSUNTOPYYNTO_20140630061502_223937.PDF


 134. Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller

  27.06.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223935/LAUSUNTOPYYNTO_20140630061502_223935.PDF


 135. Turun kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  27.06.2014  Turun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224017/LAUSUNTO_20140630121500_224017.PDF


 136. Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  27.06.2014  Lounais-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224018/LAUSUNTO_20140630121501_224018.PDF


 137. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  27.06.2014  Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224324/LAUSUNTO_20140702061502_224324.PDF


 138. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  26.06.2014  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223707/LAUSUNTO_20140626061500_223707.PDF


 139. Kelan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  26.06.2014  Kela
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223863/LAUSUNTO_20140627101501_223863.PDF


 140. Lahden kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  26.06.2014  Lahden kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223971/LAUSUNTO_20140630081500_223971.PDF


 141. Forssan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  26.06.2014  Forssan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224518/LAUSUNTO_20140704101501_224518.PDF


 142. Lopen kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  25.06.2014  Lopen kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223671/LAUSUNTO_20140625121502_223671.PDF


 143. Pornaisten kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  25.06.2014  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224341/LAUSUNTO_20140702091501_224341.PDF


 144. Pornaisten kunnan päätös osallistumisesta nuorisotakuun kuntakokeiluhankkeeseen

  25.06.2014  Pornaisten kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 145. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausunto hallituksen esitykseen laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monia-alaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  25.06.2014  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/225078/LAUSUNTO_20140805081501_225078.PDF


 146. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  23.06.2014  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223495/LAUSUNTO_20140624091501_223495.PDF


 147. Kokkolan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  23.06.2014  Kokkolan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223552/LAUSUNTO_20140624131501_223552.PDF


 148. Joensuun kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  23.06.2014  Joensuun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223751/LAUSUNTO_20140626091500_223751.PDF


 149. Järvenpään kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  19.06.2014  Järvenpään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223324/LAUSUNTO_20140623051501_223324.PDF


 150. Vantaan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  19.06.2014  Vantaan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/223494/LAUSUNTO_20140624091500_223494.PDF


 151. Tietosuojavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  13.06.2014  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/222859/LAUSUNTO_20140616121501_222859.PDF


 152. Lausuntopyyntö luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  04.06.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/222541/LAUSUNTOPYYNTO_20140611071500_222541.PDF


 153. Lausuntopyynnön liite; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

  03.06.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/222543/LAUSUNTOPYYNTO_20140611071501_222543.PDF


 154. Rovaniemen kaupunginhallituksen päätös osallistumisesta nuorisotakuun kuntakokeiluhankkeeseen

  26.05.2014  Rovaniemen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/224340/KIRJE_20140702091501_224340.pdf


 155. Kuntakokeilut kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi -hanke asettamispäätös

  09.05.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/220638/ASETTAMISPAATOS_20140513081500_220638.PDF


 156. Kuntaliitto ry:n jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  01.04.2014  Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218581/KIRJE_20140401071502_218581.TXT


 157. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  31.03.2014  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira)
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218576/KIRJE_20140401071500_218576.PDF


 158. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  31.03.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218712/KIRJE_20140402071501_218712.PDF


 159. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  31.03.2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218816/KIRJE_20140403061501_218816.PDF


 160. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  31.03.2014  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218495/KIRJE_20140331101502_218495.TXT


 161. Ympäristöministeriön jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  28.03.2014  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218402/KIRJE_20140328101502_218402.TXT


 162. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosaston jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  28.03.2014  Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218414/KIRJE_20140328111502_218414.TXT


 163. Etelä-Suomen aluehallintoviraston jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  25.03.2014  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218199/KIRJE_20140325131503_218199.TXT


 164. Oikeusministeriön jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  24.03.2014  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218055/KIRJE_20140324081501_218055.HTML


 165. Kansaneläkelaitos KELA:n jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  24.03.2014  Kansaneläkelaitos KELA
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/218105/KIRJE_20140324121503_218105.TXT


 166. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston jäsenen nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  21.03.2014  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/220643/KIRJE_20140513091500_220643.HTML


 167. Jäsenten nimeäminen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen koordinaatioryhmään

  20.03.2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/217899/KIRJE_20140320121501_217899.PDF

 1. Kuntakokeilujen raportointi 1/2015, Väliraportti 1/2015

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/20170/404519/JULKAISU_20151123131501_404519.PDF