Tulevaisuuden kuntapolitiikkaan rakennetaan vaihtoehtoja

Syksyn 2020 budjettiriihessä päätettiin kuntien tulevaisuustyön käynnistämisestä. Tehtävänä on valmistella vuoden 2021 loppuun mennessä useita kuntapolitiikan vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia poliittista päätöksentekoa varten. 

Valmistelun tavoitteena on sellainen kuntapolitiikka, että kunnilla on myös tulevaisuudessa hyvät edellytykset järjestää palvelut, edistää asukkaidensa hyvinvointia ja varmistaa kuntatalouden kestävä pohja. 

Toimenpide-ehdotukset muodostavat kokonaisuuksia. Niissä otetaan huomioon muun muassa seuraavat teemat:

  • kuntien rahoituspohjan ja tehtävien tasapaino ja kestävyys,
  • kuntien rooli ja itsehallinto, 
  • kuntien toimintatavat, yhteistyö ja kuntarakenne sekä 
  • valtion kuntiin kohdistama ohjaus eri muodoissaan.

Ehdotukset valmistellaan mahdollisimman laajassa yhteistyössä

Yhtenä työn tavoitteena on myös herättää keskustelua kuntapolitiikasta, käydä avointa keskustelua, lisätä vuoropuhelua eri näkökulmista sekä vahvistaa yhteisymmärrystä kuntapolitiikan kehittämisen lähtökohdista ja tarpeista. 

Työssä järjestetään seminaari- ja työpajatilaisuuksia, pyöreän pöydän keskusteluita sekä käydään vuoropuhelua olemassa olevissa verkostoissa. Sekä työryhmä että jaostot kuulevat kuntien, valtionhallinnon, eri tieteenalojen, kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien asiantuntijoita sekä kuntien asukkaita.

Valmistelusta vastaa kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja valmisteleva työryhmä ja sen kaksi valmistelujaostoa.

Miksi valmistelu on käynnistetty?

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan merkittävästi toisistaan. Kuntien väliset erot ovat 2000-luvulla kasvaneet erityisesti väestörakenteen muutosten seurauksena. Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Toimintaympäristön muutokset ja kuntien eriytyminen aiheuttavat tarpeen pohtia kuntien tulevaisuuteen vaikuttavia pitkäjänteisiä kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla voidaan turvata kuntien edellytykset järjestää palveluita ja edistää asukkaidensa hyvinvointia kestävän kuntatalouden pohjalta myös tulevina vuosina.

Yhteystiedot

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122  


Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, muutosjohtaja 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530066