FI SV

Kuntatieto-ohjelma

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta. Ohjelmassa tuotettavat kehittämisvälineet toimivat keinoina tämän päämäärän saavuttamiseksi ja perustuvat kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelleen ohjauryhmän loppuraportissa esittämiin kehittämistarpeisiin.

Ohjelman toteutuksen lopputuloksen kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. Ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuotannon, raportoinnin, jalostuksen ja tietojen käytön prosessien tuottavuuden parantamiseen niin kunta- kuin valtiotasolla. Tavoitteena on myös antaa vastaavat edellytykset tuottavuuden parantumiseksi tulevissa maakunnissa mahdollistamalla ohjelmassa kehitettävien toimintamallien ja soveltuvien määritysten käyttöönotto.

Kuntatieto-ohjelman yleisinä vaikutustavoitteina on:

 • edistää kuntien, kuntayhtymien ja yhtenevin osin maakuntien taloustietojen tietohallinnan, tuotannon, raportoinnin, jalostuksen sekä käytön, tuottavuuden ja tehokkuuden kehittymistä
 • mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien taloustiedon laadun nostaminen ajantasaisuuden, vertailukelpoisuuden ja kattavuuden osalta
 • edistää yhteisten taloustietojen käyttöä ja saatavuutta päätöksenteossa, erityisesti:
  • julkisen talouden suunnitelman sekä sen sisältämien kuntatalousohjelman ja tulevien maakuntien talousohjauksen eri prosesseissa (tiedolla johtaminen, valtiotaso)
  • kuntien, kuntayhtymien ja tulevien maakuntien hallinnossa osana mm. kuntastrategian valmistelua (tiedolla johtaminen, paikallistaso).

Ohjelman tehtävät ja tuotokset

Ohjelman tehtävät ovat teemaltaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, joiden avulla ohjelman tuotokset tuotetaan, osahankkeet ja projektit organisoidaan sekä joiden avulla ohjelman toteuttamisesta viestitään. Ohjelman tavoitteita tukevat tehtävät ja tehtävien kautta toteutettavat tuotokset osoitetaan erikseen kullekin osahankkeella ja -projektille.

Ohjelmassa tuotetavat tuotokset luovat kunnille, kuntayhtymille, tuleville maakunnille, ministeriöille sekä valtion virastoille mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä päästään ohjelman tavoitteisiin.

Ohjelman tehtävät ovat:

 1. Tietostandardien määrittäminen
 2. Kuntien yhteisten tiedonhallinnan vaatimusten määrittäminen
 3. Tiedonkeruun ja -hankinnan kehittäminen
 4. Raportoidun tiedon käsittelyn ja analysoinnin kehittäminen
 5. Avoimen tiedon edistäminen
 6. Ohjelman toteutuksen arviointi
 7. Ohjelman hallinta ja viestintä
 8. Ohjelman viestintään ja arviointiin liittyvät tehtävät liittyvä kokonaisuutena kaikkiin tavoitteisiin.

Ohjelmassa kehitetään standardoidut tietomääritykset kuntien tililuettelolle, kuntien palveluluokituksille, toimipaikkatiedolle, talousarvion- ja tilinpäätöksen rakenteelle, XBRL-taksonimialle, taloudellisuuden- ja tuottavuuden mittaamiselle sekä kustannuslaskennalle. Standardien kehittämistyö on organisoitu JHS-hankeryhmiksi, joiden työn tuloksena ovat yhteiset JHS-suositukset.

Ohjelmassa sovitaan ja toteutetaan yhteiset kuntien tiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämistä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä toteutusohjeet ja hallintamalliesimerkit tietohuollon kehittämisen käynnistämiseksi kunnissa.

Ohjelmassa tuotetaan yhteisesti sovitut ja suosituksilla tuetut käytännöt kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen kansallisen tietotuotannolle, raportoinnille ja jakelulle.

Tilastokeskus uudisti ohjelman osana kuntien talous- ja toimintatilastopalvelun sisällön ja toteutuksen. Tilastokeskus tuottaa myös kuntien keskeisen tilastotiedon tietopankin (kuntatietopankki).

Kuntatieto-ohjelman toimikausi on 31.12.2020 asti.

Lisätietoja:

Ohjelman materiaalit

Kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan ohjausryhmän loppuraportti

Yhteystiedot