Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä

Kunnat voivat hakea valtionavustusta digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee olla kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Tätä varten on valtion vuoden 2019 talousarvioon otettu 30 miljoonan euron määräraha, jonka kohdentamista, hakemista ja myöntämistä kutsutaan kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmäksi. 

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Vuonna 2019 avustusta kohdennetaan kahteen tarkoitukseen:

Kohde 1: Avustuksen hakeminen kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen

Avustuksen kohteena voivat olla:

 • Kunnan taloushallinnon prosessien automatisointi ja sitä tukevan tiedonhallinnan kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan. 
 • Automatisoinnin kohteita taloushallinnossa voivat olla esimerkiksi taloustapahtumatason automatisointi, kustannuslaskenta, sisäinen- ja ulkoinen raportointi tai automaattiset analyysit 
 • Muut toimenpiteet, joilla luodaan tai parannetaan kunnan edellytyksiä kunnan toimintaa, taloutta tai henkilöstöä koskevien tietojen digitalisointiin sekä näiden tietojen hyödyntämiseen toimintojen tiedolla johtamisessa.

Rahoituksen myöntämisen kriteerit tiedolla johtamisen hankkeisiin

Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. 

Hakemuksia arvioidaan myös siitä näkökulmasta,

 • miten kunnan tiedolla johtaminen ja ennakoiva tiedon hyödyntäminen paranevat,
 • miten toiminta parantaa asukkaille tarjottavia palveluita,
 • mitä konkreettisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita esitetyllä hankkeella tavoitellaan verrattuna nykytilaan,
 • mitä toimenpiteitä täytyy toteuttaa, että tavoitteisiin ja laajempiin vaikutuksiin päästään,
 • mitä laajempia vaikutuksia sidostahoihin toiminnan muutoksella on,
 • miten kunta seuraa tapahtunutta toiminnan muutosta,
 • miten laajasti hankkeen tulokset ovat kunnissa hyödynnettävissä ja sitoutuvatko hakijat tulosten jakamiseen ja
 • miten hanke kytkeytyy kuntastrategiaan ja kunnan muuhun kehittämiseen.

Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset on kuvattu tarkemmin hakukirjeen kappaleessa 2.

Kohde 2: Ehdotukset useiden kuntien yhteisesti toteutettaviksi hankkeiksi

Kunnat voivat toteuttaa hankkeita myös yhdessä. Kaksivaiheisessa haussa kunta jättää ehdotuksensa tai ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Ehdotuksia ja ilmoittautumisia jättäneille kunnille ja muille kiinnostuneille järjestetään yhteinen työpaja, jonka tarkoituksena on auttaa kuntia verkostoitumaan, kehittämään ideoistaan laajempia yhteishankkeita ja rikastamaan niiden sisältöä. Varsinainen valtionavustushaku näille hankkeille avataan myöhemmin. 

Aihe-ehdotukset voivat olla erilaisia, ja kunnat voivat esittää niitä omista tarpeistaan käsin. Ehdotuksia toivotaan esimerkiksi siitä, kuinka asukas otetaan kuntien toiminnan muutoksen avulla keskiöön. Ideat voivat olla hyvinkin innovatiivisia ja uusia, tai niitä voi ammentaa jo tehdystä kehittämistyöstä.

Ehdotuksissa yhteisesti toteutettaviksi hankkeiksi on kuvattava muun muassa

 • miten ehdotus parantaa kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta,
 • ehdotuksen tavoitteet ja toivottu lopputulos,
 • ehdotettavan kehittämiskohteen merkitys kuntakentällä ja tulosten hyödynnettävyys,
 • ehdotetun idean kustannuspotentiaali ja
 • ehdotuksen jatkokehittelyn ja toteutuksen mahdolliset riskit.

 

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä, esitys Kuntamarkkinoilla 11.9.2019

 

Hae avustusta sähköisellä lomakkeella

Ennen avustuksen hakemista, tutustu huolellisesti

 

Haku- ja käsittelyajat

Avustushaku kohteeseen 1 päättyi 19. syyskuuta 2019. Avustushakemuksia tuli yhteensä 185. Tiivistelmä avustushakemuksista.

Ehdotusten jättämäinen kohteeseen 2 päättyi 5. syyskuuta 2019. Ehdotuksia tuli yhteensä 133 kappaletta. Tiivistelmä ehdotuksista.

Ehdotuksia jättäneille ja muille kiinnostuneille järjestettiin yhteinen työpaja ideoiden työstämiseksi ja muiden kuntien löytämiseksi yhteisiin hankkeisiin 27. syyskuuta 2019.

Työpajan esitysaineistot:

Savolainen yhteenveto

Välikankaan esitys

Öhman ja Myllymäki

Perähuhta

STM Soteuudistus

Saarijärvi

Varsinainen avustushaku kohteeseen 2 avataan myöhemmin syksyllä 2019.

Arvioinnin tueksi 

Ennen hakemuksen jättämistä kunnan kannattaa arvioida digitalisaationsa astetta kuntien digitalisaation kypsyysmallin pohjalta.

Arvioinnin tarkoituksena on lisätä kunnan ymmärrystä uudistettavan palveluprosessin digitalisaation nykytilasta ja tavoiteltavasta muutoksesta. Nykytilanteen digitalisaatioaste ei kuitenkaan vaikuta avustuksen suuruuteen. 

Hankkeiden aiheet voivat vaihdella hakukohteiden määrittämien raamien sisällä ja kunnat voivat, etenkin kohteessa 2, esittää niitä omista tarpeistaan käsin. Kohteen 2 aiheet voivat liittyä myös esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattoman työn edistämiseen kunnissa, kuntalaisten sähköiseen asiointiin, sopimusten hallintaan tai materiaalien, logistiikan tai kuljetusten optimointiin.  Aiheiden tulee liittyä kansallisiin digitalisaation kehittämistavoitteiden teemoihin. Ideat voivat olla innovatiivisia ja uusia, mutta esimerkkejä voi myös etsiä jo tehdystä kehittämistyöstä. 

Tutustu esimerkkeihin kuntien digitalisaation kehittämisestä: 

Lisätietoja:

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530020  

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530122