Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä

Kunnat voivat hakea valtionavustusta digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee olla kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Tätä varten on valtion vuoden 2019 talousarvioon otettu 30 miljoonan euron määräraha, jonka kohdentamista, hakemista ja myöntämistä kutsutaan kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmäksi. 

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Vuonna 2019 avustusta kohdennetaan kahteen tarkoitukseen:

Avustus kuntien digitalisaation yhteishankkeisiin

Avustusta voi hakea sellaisiin kunnissa tapahtuviin toiminnan, tehtävien ja sisäisten prosessien muutoksiin, joissa:

 • kehitetään entistä asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja hyödyntäen kehitettyjä yhteisiä ratkaisuja
 • kehitetään palveluille yhteisiä tietomäärityksiä ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaan asioinnin digitaalisesti ja mahdollistavat tietojen siirtoa kuntien järjestelmien välillä
 • kehitetään yhteistyössä kuntien lakisääteisiä tehtäviä toteuttavia palveluja sähköisiksi
 • parannetaan kuntien tietojohtamista/tiedolla johtamista
 • kehitetään kuntien strategisia prosesseja tai
 • hyödynnetään uusien teknologioiden, kuten ohjelmistorobotiikan, tekoälyn ja prosessiautomaation hyödyntämistä julkisessa hallinnossa.

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena tulee olla ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa tulee suunnitella, miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään ja levittämään hankkeen päätyttyä sekä kuvata nämä hakemuksessa.

Avustusta ei voi hakea

 • sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin kehittämishankkeisiin,
 • rakennetun ympäristön toimialaan liittyviin hankkeisiin tai
 • asianhallinnan tai arkistoinnin kehittämiseen.

Hae avustusta sähköisellä lomakkeella

Ennen yhteishankkeiden avustuksen hakemista, tutustu huolellisesti

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella:

Hakulomake kuntien yhteisiin digihankkeisiin

Lomakkeen kysymyksiin voi tutustua myös erikseen ja ne voi ladata itselleen. Avustusta voi hakea kuitenkin vain. täyttämällä em. sähköisen hakulomakkeen.

Haku- ja käsittelyajat

Avustushaku yhteishankkeisiin alkaa 13.11.2019 ja päättyy 19.12.2019 kello 16.15. Lue lisää hausta - kysymyksiä ja vastauksia.

Ehdotukset ja aineistot taustatueksi

Valtiovarainministeriö keräsi valtionavustushaun taustaksi alkusyksystä 2019 kunnilta ehdotuksia kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Ehdotuksia tuli yhteensä 133 kappaletta. Tiivistelmä ehdotuksista. Avustusta voivat hakea kaikki kunnat, ehdotuksen jättäminen ei ole ollut sille edellytys.

Ehdotuksia jättäneille ja muille kiinnostuneille järjestettiin yhteinen työpaja ideoiden työstämiseksi ja muiden kuntien löytämiseksi yhteisiin hankkeisiin 27. syyskuuta 2019.

Työpajan esitysaineistot:

Savolainen yhteenveto

Välikankaan esitys

Öhman ja Myllymäki

Perähuhta

STM Soteuudistus

Saarijärvi

Ennen hakemuksen jättämistä kunnan kannattaa arvioida digitalisaationsa astetta kuntien digitalisaation kypsyysmallin pohjalta.

Avustukset kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen

Avustushaku päättyi 19. syyskuuta 2019. Avustushakemuksia tuli yhteensä 185. Tiivistelmä avustushakemuksista.

Avustuksen kohteena olivat:

 • Kunnan taloushallinnon prosessien automatisointi ja sitä tukevan tiedonhallinnan kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan. 
  • Automatisoinnin kohteita taloushallinnossa voivat olla esimerkiksi taloustapahtumatason automatisointi, kustannuslaskenta, sisäinen- ja ulkoinen raportointi tai automaattiset analyysit
 • Muut toimenpiteet, joilla luodaan tai parannetaan kunnan edellytyksiä kunnan toimintaa, taloutta tai henkilöstöä koskevien tietojen digitalisointiin sekä näiden tietojen hyödyntämiseen toimintojen tiedolla johtamisessa.

Valtiovarainministeriön päätös avustuksista 21.11.2019.

Lisätietoja:

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530020  

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122