Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna

Kommuner kan ansöka om statsunderstöd för projekt om främjar digitalisering. Projekten ska förnya kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättra deras kvalitet och genomslag. För detta ändamål har man i statsbudgeten för 2019 tagit in ett anslag på 30 miljoner euro. Fördelningen, ansökan och beviljandet av anslaget sker inom ramen för ett system som kallas incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. 

Målet med incitamentsystemet är att främja digitaliseringen, vilket stöder förnyandet av verksamhetssätten i kommunerna och kundorienteringen, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Avsikten är också att främja förverkligandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete.

År 2019 anvisas understödet för två ändamål:

Punkt 1: Ansökan om understöd för förbättrande av kommunens ledning genom information, utnyttjande av data och för utvecklande av den informationsledning och de verksamhetsprocesser som anknyter till dem

Understöden kan hänföra sig till:

 • Automatisering av processerna inom kommunens ekonomiförvaltning och utveckling av informationshanteringen som stöder den med hjälp av gemensamt härledda uppgifter. 
  • Exempelvis automatisering på transaktionsnivå, kostnadsberäkning, den interna- och externa rapporteringen eller automatiska analyser. 
 • Andra sådana åtgärder med vilka man skapar förutsättningar för eller förbättrar förutsättningarna för digitalisering av information som gäller kommunens verksamhet, ekonomi och personal samt för utnyttjande av denna information vid ledningen genom information.

Kriterier för beviljande av finansiering för projekt för ledning genom information

När understöd beviljas bedöms särskilt projektens samhälleliga och ekonomiska genomslagskraft samt projektens allmänna betydelse för kommunerna. 

Ansökningarna bedöms också med beaktande av

 • hur kommunens ledning genom information och proaktiva utnyttjande av information förbättras
 • hur verksamheten förbättrar de tjänster som erbjuds invånarna
 • vilka konkreta mål i fråga om verksamheten och ekonomin man eftersträvar med de föreslagna projekten jämfört med nuläget
 • vilka åtgärder som behöver vidtas för att målen och omfattande effekter ska nås
 • vilka omfattande effekter förändringen av verksamheten har för andra berörda
 • hur kommunen följer upp förändringen av verksamheten
 • i hur stor utsträckning projektresultaten kan utnyttjas i kommunerna och huruvida sökandena förbinder sig att dela med sig av resultaten
 • på vilket sätt projektet anknyter till kommunstrategin och kommunens övriga utveckling.

De allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd beskrivs närmare i stycke 2 i ansökningsbrevet. 

Punkt 2: Förslag till projekt som genomförs gemensamt av flera kommuner

Kommunerna kan också genomföra projekt tillsammans. I utlysningen, som genomförs i två steg, kan en kommun lämna förslag till eller anmäla sitt intresse för att delta i sådana projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och vilka kommuner genomför tillsammans. Projekten ska också förnya kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättra deras kvalitet och genomslag. För de kommuner och andra intresserade aktörer som lämnat in förslag och anmälningar ordnas det en gemensam workshop i syfte att hjälpa kommunerna att skapa nätverk, utveckla mer omfattande samprojekt utifrån idéerna samt utveckla och komplettera innehållet i dem. Den egentliga ansökan om statsunderstöd för dessa projekt inleds senare. 

De ämnen som föreslås kan vara mångahanda och kommunerna kan föreslå ämnen enligt sina egna behov. Förslag önskas exempelvis om hur kommuninvånaren kan ställas i centrum med hjälp av en förändring av kommunernas verksamhet. Idéerna kan vara mycket innovativa och nya, eller så kan de ha sitt ursprung i tidigare utvecklingsarbete.

Förslagen till projekt som genomförs gemensamt ska innehålla en beskrivning av

 • hur förslaget förbättrar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättrar deras kvalitet och genomslag
 • målen för förslaget och det önskade slutresultatet
 • det föreslagna utvecklingsmålets betydelse för kommunfältet och resultatens användbarhet
 • den föreslagna idéns potential för att minska kostnaderna
 • eventuella risker som är förknippade med vidareutvecklingen av förslaget och genomförandet.

Hur ansöker man om understöd?

Innan understöd söks ber vi er noggrant bekanta er med

 

Ansöknings- och behandlingstider

Ansökan om understöd under punkt 1 avslutades den 19 september 2019. Det kom in sammanlagt 185 ansökningar. Sammanfattning av av ansökningar.

Förslagstiden som gäller punkt 2 gick ut den 5 september 2019. Det kom in sammanlagt 133 förslag. Sammanfattning av förslag.

 

För de kommuner och andra intresserade aktörer som lämnat förslag ordnades den 27 september 2019 en gemensam workshop i syfte att vidareutveckla idéer och för att hitta andra kommuner som samarbetsparter för gemensamma projekt.

Presentationer:

Savolainen yhteenveto

Välikankaan esitys

Öhman ja Myllymäki

Perähuhta

STM Soteuudistus

Saarijärvi

 

Den egentliga ansökan om understöd inleds senare i höst 2019. 

Till stöd för bedömningen 

Innan ansökan lämnas ska kommunen bedöma sin digitaliseringsgrad utifrån mognadsgradsmodellen för digitalisering. 

Syftet med bedömningen är att öka kommunens förståelse för digitaliseringens nuläge och den förändring som eftersträvas när det gäller den serviceprocess som ska förnyas. Den nuvarande digitaliseringsgraden påverkar dock inte understödets storlek. 

Projektens teman kan variera inom ramarna för ansökningsobjekten och kommunerna kan, särskilt i punkt 2, föreslå teman utifrån kommunens egna behov. I punkt 2 kan ämnena hänföra sig till exempelvis främjande av arbete i kommunerna som är oberoende av tid och plats, e-tjänster för kommuninvånarna, förvaltningen av avtal eller optimering av material, logistik eller transporterna.  Ämnena ska ha samband med teman som ingår i de nationella utvecklingsmålen för digitaliseringen. Idéerna kan vara innovativa och nya, men de kan också basera sig på tidigare utvecklingsarbete. 

Bekanta dig med exempel på utveckling av kommunernas digitalisering:

Lisätietoja:

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530020  

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530122