Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna

Kommuner kan ansöka om statsunderstöd för projekt om främjar digitalisering. Projekten ska förnya kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättra deras kvalitet och genomslag. För detta ändamål har man i statsbudgeten för 2019 tagit in ett anslag på 30 miljoner euro. Fördelningen, ansökan och beviljandet av anslaget sker inom ramen för ett system som kallas incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna. 

Målet med incitamentsystemet är att främja digitaliseringen, vilket stöder förnyandet av verksamhetssätten i kommunerna och kundorienteringen, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Avsikten är också att främja förverkligandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete.

År 2019 anvisas understödet för två ändamål:

Ansökan om understöd för projekt som genomförs gemensamt av flera kommuner

Ansökan om understöd avslutades den 19 december 2019. Det kom in sammanlagt 52 ansökningar.

Understöd kunde sökas för sådana förändringar i verksamheten, uppgifterna och de interna processerna där

•mer kundorienterade serviceprocesser utvecklas med utnyttjande av gemensamt utvecklade lösningar
•gemensamma dataspecifikationer och tillvägagångssätt utvecklas för tjänsterna så att kunderna kan hantera ärenden digitalt och information kan överföras mellan kommunernas system
•lagstadgade tjänster i kommunerna utvecklas till elektroniska genom samarbete
•kommunernas informationsledning/ledning genom information förbättras
•kommunernas strategiska processer utvecklas eller
•ny teknik såsom programrobotik, artificiell intelligens och processautomation utnyttjas i den offentliga förvaltningen.

Statsunderstöd beviljas endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

Objekten för utvecklingsprojekt och understöd skulle i första hand vara förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. Projektet skulle planera hur verksamhetsförändringen genomförs och hur projektets resultat kommer att utnyttjas och spridas efter avslutat projekt. Detta ska också beskrivas i ansökan.

Understöd kunde i denna omgång inte sökas för
•utvecklingsprojekt inom social- och hälsovård
•projekt inom verksamhetsområdet byggd miljö, eller
•utveckling av dokumenthantering eller arkivering.

Förslag och material som bakgrundsstöd

Finansministeriet samlade i början av hösten 2019 förslag från kommunerna till sådana gemensamma projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättra deras kvalitet och genomslag.

Det kom in sammanlagt 133 förslag. Sammanfattning av förslag. Understöd kan sökas av alla kommuner, att lämna in ett förslag har inte varit en förutsättning för det.

För de kommuner och andra intresserade aktörer som lämnat förslag ordnades den 27 september 2019 en gemensam workshop i syfte att vidareutveckla idéer och för att hitta andra kommuner som samarbetsparter för gemensamma projekt.

Presentationer (på finska):

Savolainen yhteenveto

Välikankaan esitys

Öhman ja Myllymäki

Perähuhta

STM Soteuudistus

Saarijärvi

Innan ansökan lämnas ska kommunen bedöma sin digitaliseringsgrad utifrån mognadsgradsmodellen för digitalisering. 

Understöd för förbättrande av kommunens ledning genom information, utnyttjande av data och för utvecklande av den informationsledning och de verksamhetsprocesser som anknyter till dem

Understöden kunde hänföra sig till:
  • Automatisering av processerna inom kommunens ekonomiförvaltning och utveckling av informationshanteringen som stöder den med hjälp av gemensamt härledda uppgifter.
  • Exempelvis automatisering på transaktionsnivå, kostnadsberäkning, den interna- och externa rapporteringen eller automatiska analyser. 
  • Andra sådana åtgärder med vilka man skapar förutsättningar för eller förbättrar förutsättningarna för digitalisering av information som gäller kommunens verksamhet, ekonomi och personal samt för utnyttjande av denna information vid ledningen genom information.
Finansministeriet beviljade understöd för 41 projekt den 21.11.2019
Finansministeriets beslut om understöden 21.11.2019.

Lisätietoja:

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530020  


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122  


Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530466