Kysymyksiä ja vastauksia henkilötunnuksen uudistamisesta

Miksi henkilötunnusta uudistetaan ja milloin muutokset tulisivat voimaan?

Henkilötunnuksen uudistamisessa on kyse nykyisen henkilötunnusjärjestelmän parantamisesta ja ongelmien korjaamisesta. Nykyisistä henkilötunnuksista ei luovuttaisi.

Uudistamalla henkilötunnusjärjestelmää varmistetaan henkilötunnusten riittävyys, helpotetaan ulkomaalaisten asiointia suomalaisissa palveluissa, mahdollisestaan uuden henkilötietoriippumattoman yksilöintitunnuksen käyttö sekä parannetaan yhdenvertaisuutta poistamalla sukupuolitieto henkilötunnuksesta. 

Nyt käynnissä olevan lausuntokierroksen jälkeen lakiluonnoksia viilataan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

Muuttuisiko henkilötunnuksen muoto?

Ei muuttuisi. Myönnetyt henkilötunnukset pysyisivät ennallaan muuttumattomina.

Vuoden 2027 alusta lähtien sukupuolta ei enää pääteltäisi henkilötunnuksen loppuosassa olevasta yksilönumerosta, joka on tällä hetkellä naisilla parillinen ja miehillä pariton. Muutoksen jälkeen myönnetyissä henkilötunnuksissa loppuosan yksilönumero olisi satunnainen.

Miksi henkilötunnuksen tulisi olla sukupuolineutraali?

Sukupuolitieto on harvoin pakollinen tieto asiointitilanteessa. Sukupuolitiedon poistamisella voidaan parantaa yhdenvertaisuutta. 

EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa käsittelemään kussakin käyttötarkoituksessa vain niitä henkilötietoja, jotka ovat juuri ko. tarkoitukseen tarpeellisia. Henkilötunnuksen rakenne ei tätä mahdollista, koska se kertoo henkilön sukupuolen riippumatta siitä, onko sukupuolitiedolla ko. asiointitilanteessa merkitystä vai ei.

Sukupuolitieto on tälläkin hetkellä erillisenä tietona väestötietojärjestelmässä. Sukupuolitieto tulee olla erillisenä tietona niissä rekistereissä, joissa sukupuolitietoa tarvitaan siinä vaiheessa, kun henkilötunnuksesta ei enää sukupuolitietoa ole luettavissa. 

Millainen olisi uusi yksilöintitunnus?

Uusi yksilöintitunnus olisi täysin henkilötietoriippumaton tunnus, josta ei olisi pääteltävissä esimerkiksi henkilön ikää. Uusi yksilöintitunnus lisättäisiin väestötietojärjestelmään jokaiselle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus.

Uusi yksilöintitunnus olisi rakenteeltaan kahteen osaan jaettu heksadesimaalilukuihin perustuva tunniste tarkistemerkillä. Tunnuksen pituus olisi 11 merkkiä. 

Miten uusi yksilöintitunnus vaikuttaisi kansalaisiin?

Uusi yksilöintitunnus ei vaatisi toimenpiteitä kansalaisilta, eikä vaikuttaisi kansalaisten asiointiin yhteiskunnan eri palveluissa.

Uudella yksilöintitunnuksella ei korvattaisi henkilötunnusta, vaan yritykset, yhteisöt ja viranomaiset jotka eivät muun muassa tietosuojasyistä halua tai voi käsitellä henkilötunnuksia, voisivat vapaaehtoisesti ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön esimerkiksi työntekijöitä tai asiakkaita yksilöivänä tunnisteena.

Milloin uusi yksilöintitunnus otettaisiin käyttöön?

Uusi yksilöintitunnus otettaisiin väestötietojärjestelmässä käyttöön vuoden 2023 alusta. Myös muut yhteiskunnan toimijat saisivat halutessaan ottaa yksilöintitunnuksen käyttöön vuoden 2023 alusta lähtien. Jokainen organisaatio päättäisi kuitenkin sen käyttöönotosta omassa toiminnassaan itse ja määrittelisi itse oman mahdollisen käyttöönottoaikataulunsa.

Miten muutokset vaikuttaisivat ulkomaalaisten asiointiin suomalaisissa palveluissa? 

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi etärekisteröintimenettely.

Etärekisteröintimenettelyssä ulkomaalainen (esim. Suomeen töihin tai opiskelemaan muuttamassa oleva) henkilö voisi itsepalveluna älypuhelimella rekisteröidä tietonsa väestötietojärjestelmään ja saada suomalaisen henkilötunnuksen. Rekisteröityjän henkilöllisyys varmistettaisiin menettelyssä passin sirun ja kasvojentunnistusohjelman avulla.

Etärekisteröinnin käyttöönotto on yksi toimenpiteistä, joiden tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa suomalaisen henkilötunnuksen saamista. Suomalaisen henkilötunnuksen avulla esim. työperäinen maahanmuuttaja pystyy helpommin hoitamaan esimerkiksi pankki-, vero-, terveydenhuolto- ja koulutusasioitaan Suomessa heti maahan saavuttuaan. 

Millaisia toimenpiteitä on käynnissä identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi ja identiteettivarkauksien uhrien auttamiseksi? 

Identiteettivarkauksien ehkäisemiseksi ja identiteettivarkauksien uhrien auttamiseksi on käynnissä useita toimenpiteitä. Digi- ja väestötietoviraston julkaisemassa Suomi.fi-verkkopalvelussa on uusi tieto- ja asiointikokonaisuus, josta kansalainen saa tietoa, kuinka toimia, jos epäilee henkilötietojensa joutuneen vääriin käsiin. 

Oikeusministeriössä ja valtiovarainministeriössä on käynnissä hanke positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi. Rekisteriin olisi mahdollista tehdä vapaaehtoinen luottokieltomerkintä. 

Henkilötunnuksen uudistamisen hankkeessa on parhaillaan lausuntokierroksella toimenpide-ehdotuksia, joilla voitaisiin ehkäistä henkilötietojen ja henkilötunnuksen väärinkäyttöä. 

Henkilötunnuksen vaihtamiseen liittyvät käytännöt pysyisivät ennallaan. Vaihtamisen helpottamista selvitettiin vuoden 2021 aikana. Lakimuutoksista aiheutuvia seurauksia ja kustannuksia sekä kansalaisille että kaikille niille toimijoille, jotka käsittelevät henkilötunnuksia, pidettiin ennalta-arvaamattomina ja potentiaalisesti mittavina mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn nähden.