Kysymyksiä ja vastauksia YritysDigistä

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin kysymyksiin YritysDigistä.

(Frågor och svar om YritysDigi finns här.)

Palvelulupausten antamisella pyrimme löytämään ne keskeiset kohteet, joita tulee kehittää yhteisesti eteenpäin. Tähän liittyen ei ole tiedossa erillistä tukea. Digikannustinraha on haettavissa normaalisti omilla kriteereillään VM:n kunta- ja aluehallinto-osastolta.


Näitä ei käännetä, sillä palvelut listataan niiden alkuperäisillä nimillä. Tämän vuoksi toivotaan myös ruotsinkielisiä palvelulupauksia, joissa palvelut on kuvattu ruotsinkielellä.


Palvelulupaukseen kirjataan kaikki palvelut, joita viranomaiset tuottavat elinkeinotoimintaa harjoittaville. Tarkastelu ei siis rajoitu vain lakisääteisiin palveluihin.


Palvelun digiasteen itsearvioinnissa keskitytään nyt vain asioinnin aloitusvaiheeseen. Mahdolliset muut palveluketjun osat, kuten käsittely- tai päätösvaiheet, jätetään tässä vaiheessa huomioimatta. 


Palvelun volyymi ei ole ratkaiseva tekijä. Neuvonta- tai ohjauspalveluja ei tarvitse sisällyttää palvelulupaukseen. Usein neuvonta- ja ohjauspalvelun perusteella asiakas siirtyy asiointipalveluun, joka on kuvattu palvelulupauksessa.


Tämänkaltaiset vaatimukset, jotka estävät palvelun kehittämisen täysin digitaaliseen muotoon, kirjataan palvelulupauksen esteet-soluun. Kyseessä on olemassa oleva vaatimus/määräys, joka tulee saada muutetuksi.


Jos palvelun poistamisesta/lopettamisesta on jo olemassa oleva päätös, palvelua ei välttämättä tarvitse kuvata. Jos kuvataan, tieto palvelun poistumisesta kirjataan kuvaus kenttään.


Rivien määrä on rajattu, jotta palvelulupausten yhdistäminen koneellisesti on mahdollista. Rivien määrän lisääminen otetaan huomioon palvelulupauksen seuraavilla kerroilla.


Palvelulupaus-termiä pohdittiin pitkään. Termi syntyi tarpeesta viestiä asiakkaille sitä, että palveluiden kehittäminen jatkuu ja loputkin palvelut tulevat olemaan digitaalisessa kanavassa asiakkaiden käytettävänä ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelulupauksen tavoitteena on, että organisaatiot tunnistavat puuttuvat palvelut ja suunnittelevat tavoiteajat niiden kehittämiselle.


Kesän aikana analysoidaan palvelulupaukset, joista julkaistaan havainnot syksyllä. Raportoinnissa tullaan huomioimaan organisaatioiden mielenkiinto vertailuun organisaatioiden ja palveluryhmittelyn välillä.


Tilannekuvan muodostamisen lisäksi palvelulupauksella pyritään nimenomaan tunnistamaan vähemmän kehittyneitä palvelualueita sekä organisaatioiden havaitsemia esteitä ja hankaluuksia. YritysDigin jatkotoimenpiteet tulevat keskittymään näiden havaittujen kohtien kehittämiseen. Jatkotoimenpiteiden tuotokset voivat olla myös tukea tai neuvontaa. 


Maaliskuun alussa sähköpostilla julkisenhallinnon toimijoiden kirjaamoihin.


Kuntien digikartoitus otantatutkimuksena keskittyi asiakkaan näkökulmasta palvelujen tarjontaan ja myös löydettävyyteen. YritysDigin palvelulupauksessa tavoitteena saada kattava tilannekuva palvelutarjonnasta, jossa organisaatio arvioinut itse palvelukohtaiset digitasot.


Palvelulupaus-taulukkoon mahtuu 57 kpl palveluita (taulukon rakenne lukittu ohjelmallisen koostamisen vuoksi). Palvelut voidaan jakaa useampaan excel-taulukkoon. Tällöin pyydetään huolehtimaan taulukoiden yksilöllisestä nimeämisestä.

 

 


Palvelulupauksen kohderyhmänä myös rekisteröidyt yhdistykset, joten palvelut mukaan palvelulupaukseen.


Palvelulupaus annetaan myös ulkoistettujen palveluiden osalta. Organisaatio on palveluiden järjestäjä ja vastuussa palvelun sisällöstä ja toteutuksesta.


Nämä olisi hyvä kuvata. Määräaikaisuuden voi kirjoittaa kuvaus-kenttään. Toteutusta voinee hyödyntää myös muissa avustuspalveluissa.


Palvelun tarkempia tietoja ei ole tarpeen lähettää. Kuvaus-kentän tarkoituksena selkeyttää palvelua, jos palvelun tarkoitus ei nimestä asiakkaalle selviä.


Palvelulupaus annetaan kaikista organisaation kohdeasiakasryhmälle tarjotuista palveluista.