Kysymyksiä ja vastauksia

Miten palveluarkkitehtuuri ja -väylä liittyvät jo tehtyyn työhön?
Kansallisen palveluarkkitehtuurin työssä hyödynnetään monella tapaa jo tehtyä työtä ja toisaalta se tukee aikaisempia hankkeita parantamalla tiedon saantia ja vaihtoa.

Esimerkiksi infrastruktuurin osalta palveluarkkitehtuuri rakennetaan olemassa olevien tietoliikenneyhteyksien varaan. Olemassa olevat palvelut ja tietovarannot liitetään ensimmäisenä palveluväylään ja näin ne muodostavat osan palveluarkkitehtuurista. Työssä noudatetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin periaatteita sekä ohjeita. Vaikka palveluarkkitehtuuri luo uusia rakenteita ja toimintamalleja, se nojaa vahvasti jo tehtyyn työhön esimerkiksi yhteentoimivuuden osalta.

Onko palveluarkkitehtuurin toteutuksen vaikutuksista sekä kustannuksista ja hyödyistä tehty arviota?
Suurin kustannushyöty ei tule palveluväylästä tai sen komponenteista vaan palveluväylän mahdollistamien prosessien ja toimintamallien tehostumisen kautta. Näiden prosessien hyötyjen arviointeja ei ole tehty, koska hyödyt ovat riippuvaisia itse prosessista ja palveluväylä tai palveluarkkitehtuuri ei kehitä eri organisaatioiden varsinaista toimintaa.

Millä perusteella päätös X-Roadin käyttöönotosta tehtiin?
Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa 29.8.2013 todetaan, kohdassa 2.11: "Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja sähköinen tunnistaminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen."

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 19.11.2013, että palveluväylä toteutetaan Viron X-Road -ratkaisun pohjalta. Valtiovarainministeriön laatimat valmisteluasiakirjat talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoukseen 19.11.2013 eli kokouksen päätösmuistio ja perustelumuistio löytyvät valtioneuvoston sivuilta. "Luottamuksellinen"-merkinnöistä huolimatta kyseiset asiakirjat ovat julkisia.

Palveluväylän viitearkkitehtuurissa vertailtiin eri ratkaisumallien skenaarioita (Viitearkkitehtuuridokumentti, liite 3). Viitearkkitehtuurissa päädyttiin (viitearkkitehtuuridokumentti, luku 6.1 Valittu ratkaisumalli) autentikoidun verkoston malliin. Viron X-Road-ratkaisuun päädyttiin, koska se toteuttaa tätä viitearkkitehtuurissa esitettyä mallia.

Mikä on Virosta saadun X-Road:in tarkempi sisältö? Jakavatko Suomi ja Viro kaikki palveluväylän koodiin tekemänsä muutokset?

Virosta on saatu Security Server, X-Road ja hallintapalvelimet sekä MISP (mini infosystem portal) EUPL lisenssillä. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös Adapter server- esimerkkejä.

Suomi ja Viro jakavat toisilleen koodiin tekemänsä muutokset.

Mikä on Espoon ja Lahden X-Road pilotti? Onko pilotissa tuotettu tietoa palveluväylän soveltuvuudesta Suomeen?
Sitran rahoittama Espoon ja Lahden X-Road pilotti toteutettiin omana hankkeenaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Lisätietoa piloteista löytyy Tieran sivuilta.

Kuka saa liittyä palveluväylän kehitysympäristöön? Miten palveluväylän kehittäminen tapahtuu käytännössä?
Palveluväylän kehitysympäristö avattiin kaikille 21.3.2014. Kehitysympäristöön voi liittyä kuka tahansa ja sen käyttö on maksutonta. Tarkemmat ohjeet liittymiseen löytyvät osoitteesta: www.palveluvayla.fi.

Palveluväylää kehitetään tällä hetkellä valtiovarainministeriössä. Teknisten ympäristöjen osalta yhteistyötahona toimii Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Millaista tukea valtiovarainministeriö tulee tarjoamaan ohjelmakehitykseen ja millainen Suomen kansallisen palveluväylän "liittymispaketti" tulee olemaan?
Tuotteistus pyritään tekemään mahdollisimman kattavaksi ja sitä kehitetään tarpeiden mukaan. "Liittymispaketti" tulee sisältämään esimerkiksi dokumentaatioita, koulutuspaketteja, ohjeita, työpajoja ja koodia.

Miten varmistetaan tietosuoja palveluväylällä?
Jokainen palveluväylään liitetty järjestelmä hallitsee omia tietojaan ja vastaa siitä, että muiden tarvitsemat tiedot ovat saatavissa palveluväylän kautta. Tietoja käytettäessä huomioidaan tietojen käyttöön liittyvät käyttöoikeudet ja -rajoitukset.

Jaetaanko palveluväylän lähdekoodi kokonaisuudessaan?
Palveluväylän lähdekoodi jaetaan tulevaisuudessa. Tarkempi aikataulu ja vaiheistus lähdekoodin avaamisesta ei ole vielä selvillä.