Lainsäädännön soveltaminen ja edistäminen

Lainsäädännöllä on keskeinen rooli digitalisaation edistämisessä. Se toimii samaan aikaan sekä mahdollistajana että esteenä julkisten palveluiden kehittämisessä. Tilanteen kartoittamiseksi on tehty selvityksiä lainsäädännön tilasta digitalisaatiota silmällä pitäen, ja erityisesti erityislakien menettelyä ohjaavat säännökset on tunnistettu tarkempaa selvitystä ja mahdollisia muutoksia vaativina. Digiohjelmassa toimiva lainsäädäntötyöryhmä on perustettu, jotta voidaan tunnistaa yksittäisiä tapauksia ja etsiä keinoja ratkaista esiin nousseita ja nousevia esteitä. Työryhmän tavoite on luoda edellytyksiä laadukkaalle ja sujuvalle digipalvelujen kehittämiselle. 

Työryhmän tehtävänä on tukea sekä Digitalisaation edistämisen ohjelman toteuttamista, että asiointipalveluja kehittävien viranomaisten työtä. Tämä tapahtuu selvittämällä Digiohjelman toteutuksen myötä selvitettäväksi tulevia juridisia kysymyksiä sekä tuottamalla lainsäädännön linjausesityksiä digitaalisten palvelujen kehittämiseksi. Digiohjelman yhtenä tavoitteena on yritysten ja yhteisöjen hallinnollisen taakan poistaminen ja sujuvan, ensisijaisesti digitaalisesti tapahtuvan asioinnin edistäminen. Työryhmä selvittää asiointiin liittyviä lainsäädäntöhaasteita ja pyrkii osaltaan etsimään niihin ratkaisuja. 

Työryhmän toimikausi on 4.11.2020–31.3.2023. 

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä asettamispäätöksen mukaisesti on:

  1. Varmistaa ja edesauttaa osaltaan Digitalisaation edistämisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa selvittämällä hankkeen toteutuksen aikana nousseita juridisia kysymyksiä;
  2. Valmistella ja muodostaa digitaalista asiointia ja palvelujen kehittämistä ja käyttöä koskevia lainsäädännön soveltamissuosituksia;
  3. Tunnistaa mahdolliset sääntelyn kehittämistarpeet digitaalisen asioinnin edistämiseksi ja tehdä aloitteita sääntelyn kehittämiseksi;
  4. Seurata ja tukea digitalisaation edistämiseksi säädettyjen lainsäädäntöjen toimeenpanoa ja toteutumista.

Työryhmä seuraa digipalvelulain toimeenpanoa vuosittain tehtävillä kyselyillä sekä saavutettavuus-valvonnan raporteilla. Sen lisäksi, mitä Digiohjelman toteutuksesta nousee, työryhmä kutsuu palveluitaan kehittäviä viranomaisia ja kuntia aktiivisesti nostamaan lainsäädännön haasteita keskusteluun. Digilainsäädännön teema on esillä Digitalisaation edistäjien verkostossa 4.3.2022. Tähän tapaamiseen kannattaa tulla kertomaan kokemuksiaan ja havaintojaan lainsäädännön haasteista ja mahdollisuuksista digiasioinnissa. Tilaisuudessa esille nousevia asioita voidaan ottaa työryhmän käsittelyyn. 

Päätavoitteet vuodelle 2022

Työryhmä on asettanut päätavoitteikseen vuodelle 2022 seuraavat tehtävät ja julkaisut: 

  1. Päivittää tilannekuvaa digiasiointiin liittyvästä lainsäädännöstä 
  2. Tuottaa käsikirjaa hyvistä käytännöistä 
  3. Tunnistaa digiasioinnin estäviä lakeja
  4. Esittää työryhmän näkemys digiasioinnin tilasta ja sen edistämiseksi tarvittavista toimista

Ensimmäinen versio digitalisaatioon liittyvästä yleislainsäädännön tilannekuvasta on julkaistu 15.12.2021. Tätä kuvausta päivitetään toimikauden aikana, minkä lisäksi sitä täydennetään käsikirjalla hyvistä käytännöistä. Käsikirjassa nostetaan esille käytännössä vastaan tulleita tapauksia palveluiden kehittämisessä: ongelmia, haasteita ja niiden ratkaisuja. Tätä kautta tuodaan muidenkin organisaatioiden tietoon käyttötapauksia ja tulkintaratkaisuja, joilla on edistetty digiasiointia. 

Työryhmä kokoontuu kuusi kertaa vuoden 2022 aikana. Ryhmä on jakaantunut alatyöryhmiin selvitysten ja tehtävien pilkkomiseksi. 

Tutustu tarkemmin:

Ajankohtaista

Tehtyjä selvityksiä

Yhteystiedot

Tiina Lokka-Lepistö, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530040