Lainsäädännön soveltaminen ja edistäminen

Lainsäädännöllä on keskeinen rooli digitalisaation edistämisessä. Lainsäädännön tilasta on tehty selvityksiä digitalisaatiota silmällä pitäen. Erityisesti erityislakien menettelyä ohjaavat säännökset on tunnistettu tarkempaa selvitystä ja mahdollisia muutoksia vaativiksi. Digiohjelmassa toimiva lainsäädäntötyöryhmä on perustettu, jotta voidaan tunnistaa yksittäisiä tapauksia ja etsiä keinoja ratkaista esiin nousseita ja nousevia esteitä. Työryhmän tavoite on luoda edellytyksiä laadukkaalle ja sujuvalle digipalvelujen kehittämiselle. 

Työryhmän tehtävänä on tukea sekä Digitalisaation edistämisen ohjelman toteuttamista, että asiointipalveluja kehittävien viranomaisten työtä. Tämä on tapahtunut selvittämällä Digiohjelman toteutuksen myötä selvitettäväksi tulevia juridisia kysymyksiä sekä tuottamalla lainsäädännön linjausesityksiä digitaalisten palvelujen kehittämiseksi. Digiohjelman yhtenä tavoitteena on yritysten ja yhteisöjen hallinnollisen taakan poistaminen ja sujuvan, ensisijaisesti digitaalisesti tapahtuvan asioinnin edistäminen.

Työryhmän toimikausi on 4.11.2020–31.3.2023. 

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä asettamispäätöksen mukaisesti:

  1. Varmistaa ja edesauttaa osaltaan Digitalisaation edistämisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa selvittämällä hankkeen toteutuksen aikana nousseita juridisia kysymyksiä;
  2. Valmistella ja muodostaa digitaalista asiointia ja palvelujen kehittämistä ja käyttöä koskevia lainsäädännön soveltamissuosituksia;
  3. Tunnistaa mahdolliset sääntelyn kehittämistarpeet digitaalisen asioinnin edistämiseksi ja tehdä aloitteita sääntelyn kehittämiseksi;
  4. Seurata ja tukea digitalisaation edistämiseksi säädettyjen lainsäädäntöjen toimeenpanoa ja toteutumista.

Työryhmä seuraa digipalvelulain toimeenpanoa vuosittain tehtävillä kyselyillä sekä saavutettavuusvalvonnan raporteilla. Tulosten perusteella työryhmä miettii tarvittavia toimenpiteitä toimeenpanon tueksi.  

Päätavoitteet vuodelle 2022

Työryhmä asetti päätavoitteikseen vuodelle 2022 seuraavat tehtävät ja julkaisut (linkit julkaisuihin löytyvät tämän sivun lopusta): 

  1. Päivittää tilannekuvaa digiasiointiin liittyvästä lainsäädännöstä (julkaistu)
  2. Tuottaa käsikirjaa hyvistä käytännöistä (julkaistu)
  3. Tunnistaa digiasioinnin estäviä lakeja (Loppuraportissa, julkaistu)
  4. Esittää työryhmän näkemys digiasioinnin tilasta ja sen edistämiseksi tarvittavista toimista (Loppuraportissa ja lausuntokierroksen yhteenvedon yhteydessä, julkaistu)

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa vuoden 2022 aikana ja kerran vuoden 2023 aikana. 

Koulutussarja digipalvelulain toimeenpanon tueksi

Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmä järjesti koulutukset syyskuussa 2022. Koulutuksissa keskityttiin tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita ongelmakohtia digipalvelulain toimeenpanossa.  

Koulutussarjan tallenteet ja esitysmateriaalit

Digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset

Digipalvelulain vaatimukset. Digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi

Saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä: EN 301 549 -standardi, kohtuuttoman rasitteen arviointi ja palautemekanismi

Palveluntarjoajan vastuut ja digipalvelulain valvonta

Ajankohtaista

Tehtyjä selvityksiä

Yhteystiedot

Tiina Lokka-Lepistö, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530040