Maakunta- ja sote-uudistuksen tausta ja tavoitteet

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma annettiin tiedonantona eduskunnalle 29.5.2015 (hallitusohjelma). Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena oli terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus toteutettaisiin palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) järjestämisratkaisu valmisteltaisiin kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta.

Aluehallinnon uudistamisesta hallitusohjelmassa todettiin, että valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä. Ensisijaisena ratkaisuna oli toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toiminnoiltaan selkeille itsehallintoalueille.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen vaiheistus hallituskaudella 2015–2019

Huhtikuussa 2016 hallitus hyväksyi linjaukset sote- ja maakuntauudistuksesta ja konkreettinen lainsäädännön ja toimeenpanon valmistelu käynnistyi.

Kaavio maakuntauudistuksen kokonaisuudesta vuoteen 2020 mennessä

Uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa erillisten sote- ja maku-projektiryhmien tehtävänä oli vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon toteuttamisesta, laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi sekä määritellä lakiesitysten keskinäiset suhteet. Projektiryhmän alaisuudessa toimi eri asiakokonaisuuksia valmistelevia sote- ja maakuntauudistuksen työryhmiä, jotka valmistelivat muun muassa aluejakoja, järjestämis- ja voimaanpanolakia, maakuntalakia ja rahoitussäännöksiä. Ministeriöissä uudistuksen toimeenpanoa valmisteltiin aluksi maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toimeenpanon erillisissä valmisteluryhmissä. Syksyllä 2017 toimeenpanon valmisteluorganisaatiot yhdistettiin uudeksi maakunta- ja sote-uudistuksen projektin johtoryhmäksi.

Projektin johtoryhmän tehtävät

  • johtaa maakunta- ja sote-uudistuksen virkamiesvalmistelua valtioneuvostossa;
  • ohjaa uudistuksen toimeenpanoon perustetun tilannekeskuksen toimintaa;
  • käsittelee ja sovittaa yhteen uudistuksen toimeenpanoa koskevat JTS- ja talousarvioehdotukset;
  • käsittelee uudistuksen toimeenpanon resurssien käytön tarkemman käyttösuunnitelman ja uudistuksen määrärahoista tehtävien merkittävien investointien investointisuunnitelmat;
  • tekee ehdotukset toimeenpanoa koskevien suunnitelmien päivityksestä vastuuministereille sekä reformiministerityöryhmälle ja tarvittaessa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle;
  • raportoi uudistuksen vastuuministereille ja reformiministerityöryhmälle uudistuksen toimeenpanon etenemisestä ja sen tuloksellisuudesta, erityisesti uudistuksen tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimikausi

26.9.2017–31.12.2021 (lakkautettiin uudistuksen katumisen vuoksi 7.5.2019)

Hankenumerot

VM103:00/2017, VM/1673/00.01.00.01/2017

Kokoonpano

Puheenjohtaja:
projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM
I varapuheenjohtaja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, VM
II varapuheenjohtaja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, STM
III varapuheenjohtaja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, TEM

Jäsenet:
pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, SM
neuvotteleva virkamies Merja Niemi, OKM
kehittämisjohtaja Juho Korpi, YM
osastopäällikkö Juha Niemelä, MMM
strategiajohtaja Anna Similä, LVM

Asiantuntijajäsenet:
finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, VM
johtaja Pasi Pohjola, STM
kehitysjohtaja Outi Ryyppö, TEM
ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio, SM
neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, MMM
aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, YM
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari, VM
sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM
hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, VM
maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, VM
viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM
erityisasiantuntija Sonja Manssila, VM (sihteeri)
Virkamiesjohtoryhmän teknisenä sihteerinä toimii johdon assistentti Sinikka Ervasti (VM)

Lisätietoja

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM ([email protected])
Ylijohtaja Jani Pitkäniemi, VM ([email protected])
Ylijohtaja Kirsi Varhila, STM ([email protected]); johtaja Pasi Pohjola, STM ([email protected])
Ylijohtaja Marja-Riitta Philman, TEM ([email protected])