Mitä on tuloksellisuus?

 

Kun toiminta on tuloksellista, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti.

Asiakaskeskeinen, tuloksellinen ja laadukas toiminta parantaa työntekijöiden työmotivaatiota ja vaikuttaa positiivisesti työyhteisöjen hyvinvointiin.

Tuottavuuden nostamista tavoiteltaessa tulee huomioida kaikki tuloksellisuuden ulottuvuudet: tuottavuus, vaikuttavuus, laatu sekä työelämän laatu. 

Kunnissa tuloksellisuutta tarkastellaan sekä kuntakokonaisuuden että eri tuotantoyksiköiden näkökulmasta. Tuottajat voivat olla kunnan omia tuotantoyksiköitä tai ostopalveluyksiköitä. Eri näkökulmista tarkasteltuna tuloksellisuuden arviointi painottuu hiukan eri tavoin.

Käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen tarkoitus on kiinnittää huomiota prosesseihin, joissa tuottavuus ja tuloksellisuus muodostuvat. Tämä osoittaa, että tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen edellyttää hyvin monenlaisia toimenpiteitä.

Tuloksellisuus

Kuva 1. Tuloksellisuus palvelujärjestelmässä

Kuntakonsernin ohjauksen (järjestäjä/tilaaja/kunnan johto) näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi päätöksenteon tietoperustan riittävyys, strategisen ohjauksen vahvuus, resurssien oikea kohdentaminen, kunnan organisaation toimivuus, palvelurakenteiden ja -verkon tarkoituksenmukaisuus, hankintatoimen tehokkuus sekä työelämän laadun ja osaamisen kehittäminen.

Tuotantoyksiköissä keskeisiä kehittämisen kohteita ovat mm. töiden organisointi, palveluprosessien toimivuus, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, innovaatioiden mahdollistaminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen.

Vaikuttavuus

Kuva 2. Tuotantoyksikön tuloksellisuuden tekijät

Tuloksellisuuden käsitteet:

Tuloksellisuus: kokonaistavoitteiden saavuttamista ilmaiseva yläkäsite, joka sisältää tuottavuuden ja vaikuttavuuden sekä panosten, tuotantoprosessin ja tuotosten osalta myös laadun (ml. työelämän laatu)

Tuottavuus: tuotosten ja panosten suhde (panokset voidaan ilmaista joko tuotannontekijöinä tai kustannuksina).

Kustannuksina ilmaistusta tuotosten ja panosten suhteesta käytetään myös termiä taloudellisuus, jota kuvataan yleensä yksikkökustannuksina (suorite- tai tuotekustannus), yksikkökustannus on tuottavuuden käänteisluku

Vaikuttavuus: palvelun aikaansaama muutos tavoitteeksi asetetussa asiassa (esim. hoidon vaikutus potilaan terveydentilaan)

Tehokkuus: vaikuttavuus suhteessa panoksiin (kustannusvaikuttavuus). Tehokkuutta käytetään myös kuvaamaan tarkasteltavan yksikön tuottavuuden tason suhdetta tuottavimpaan yksikköön (tehokkuusrintama-ajattelu)

Laatu: voidaan tarkastella mm. panosten, tuotantoprosessin, tuotoksen tai tarjonnan laatua. Laatu kuvaa tarkasteltavan kohteen ominaisuuksia tai haluttavuutta. Ominaisuudet ovat yleensä objektiivisesti määriteltävissä, haluttavuuteen puolestaan liittyy asiakkaan subjektiivinen kokemus. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti myös työelämän laatuun.