FI SV

Styrning

Finansministeriet har tillsatt Ledningsgruppen för informations- och cybersäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) som samarbets-, berednings- och samordningsorgan för organisationer som svarar för utveckling och styrning av informationssäkerheten och dataskyddet inom den offentliga förvaltningen.

VAHTI har som mål att förbättra pålitligheten, kontinuiteten, kvaliteten, riskhanteringen och beredskapen i statsförvaltningens verksamhet genom att utveckla informations- och cybersäkerheten. Dessutom vill man främja integrationen av informations- och cybersäkerheten samt ICT-beredskapen till en fast del av verksamheten, ledandet och resultatstyrningen inom förvaltningen samt främja utvecklandet, underhållet och användningen av informationssystem, datanät och ICT-tjänster.

VAHTI-samarbetet inom och utanför förvaltningen är omfattande och mångsidigt. I VAHTI-projekten sammanförs expertis från olika förvaltningsområden utifrån vad som är bäst för det aktuella objektet. Vid behov deltar VAHTI i samarbetsgrupper som utvecklar informationssäkerheten på nationell och internationell nivå utifrån statsförvaltningens perspektiv samt utarbetar eller låter utarbeta eventuella riktlinjer för statsförvaltningen tillsammans med dem. I enlighet med strategin för cybersäkerheten i Finland behandlar och samordnar VAHTI de centrala riktlinjerna för statsförvaltningens informations- och cybersäkerhet.

VAHTI-anvisningarna hör till de mest heltäckande allmänna informationssäkerhetsanvisningarna i världen. Förutom i förvaltningen utnyttjas VAHTI-anvisningarna i stor omfattning inom internationellt säkerhetsarbete och samarbete, näringslivet, företagen och kommunerna samt utbildnings- och medborgarverksamhet.

Ytterligare information

VAHTI-anvisningarna

Kontaktinformation

Chef för enheten, VAHTI-sekretariatets ordförande
Aku Hilve
tfn. 02955 30088

VAHTI-generalsekreterare
Kimmo Rousku
tfn. 050 566 2986
kimmo.rousku(at)vrk.fi


[email protected]
[email protected]
 

Andra medlemmar i VAHTI-sekretariatet

Erja Kinnunen
[email protected]

Minna Romppanen
[email protected]

Mikko Viitaila
[email protected]