Takaisin

Asia 110/2009: Korvausvaatimus

Lyhennelmä

A oli nimitetty virastossa yhteensä 121 määräaikaiseen virkasuhteeseen vuodesta 1986 lähtien. Ajanjaksolla 1.12.1994–12.4.2009 määräaikaisia virkasuhteita oli ollut yhteensä 105. Viraston mukaan nimitykset olivat pääasiallisesti perustuneet erillisiin projekteihin.

A:n oikeus hakea korvausta ajanjaksolle 1.12.1994–26.5.2003 sijoittuneiden määräaikaisten virkasuhteiden osalta oli vanhentunut. Nimitysten välillä oli ollut useita taukoja, joiden kesto oli ollut kahdesta viiteen viikkoon. Lisäksi A oli aloittanut opinnot uuteen ammattiin 8.1.2001, minkä johdosta hänen nimityksissään oli tästä syystä lähes kahden vuoden mittainen tauko. Edelleen korvausoikeus ajanjaksolle 27.5.2003–12.10.2008 sijoittuneiden virkasuhteiden osalta oli vanhentunut useiden taukojen vuoksi, joista lyhimmät olivat olleet selvästi alle 30 päivän mittaisia, mutta pisimmät olivat olleet kahdesta neljään kuukautta. A oli 13.10.2008 lukien ollut nimitettynä yhdenjaksoisesti neljällä eri nimityksellä viraston palvelukseen määräaikaisiin tutkijan virkasuhteisiin. Virkamieslautakunta totesi, että viraston tai yksikön toiminnan luonteesta johtuen myös jatkuva samantyyppisten, vaikkakin sinänsä ulkopuolisista tilauksista riippuvien projektien suorittaminen, voitiin katsoa pysyväisluonteiseksi toiminnaksi. Erityisesti jatkuva samantyyppisen asiantuntemuksen käyttäminen projekteissa viittasi yleensä toiminnan pysyväiseen luonteeseen. Myös vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työn projektimaisuus ja sen ulkopuolinen rahoitus eivät sellaisenaan osoittaneet hyväksyttävää perustetta määräaikaiselle nimitykselle. A:n nimitysten kesto ja toistuvuus huomioiden työn oli katsottava muodostuneen pysyväisluonteiseksi, eikä virastolla ollut ollut työn luonteesta johtuvaa perustetta nimittää A:ta määräaikaisiin virkasuhteisiin.

Virkamieslautakunta määräsi viraston maksamaan A:lle kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen (äänestys 5–3).

KHO 11.12.2012 T 3424: Valitus hylätty.

Valtion_virkamiesL_9_§
Valtion_virkamiesL_56_§