Takaisin

Asia 118/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

Lyhennelmä

Virasto oli päätöksellään 24.6.2010 irtisanonut materiaalipäällikkö A:n virkasuhteen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli syyllistynyt työturvallisuusnäkökohtien vakavaan laiminlyöntiin ja täten työturvallisuuden vakavaan vaarantamiseen.

Virkamieslautakunta katsoi, että A:n kuuleminen ei ollut tapahtunut lainvastaisella tavalla, vaikka A:n mainitsemia asiakirjoja ei ollut liitetty kuulemistilaisuudesta laadittuun pöytäkirjaan. Nämä asiakirjat eivät olleet sellaisia selvityksiä, jotka olisivat voineet vaikuttaa kyseessä olevan irtisanomisasian ratkaisuun. Koska viranomaisen on hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä, virasto oli voinut kuulla A:ta epävirallisesti asian selvittämistarkoituksessa ennen irtisanomistoimenpiteisiin ryhtymistä, eikä virasto ollut näin menetellessään toiminut vastoin virkamiesten tasapuolisen kohtelun periaatetta. Johtaja B ei myöskään ollut ollut esteellinen osallistumaan irtisanomista koskevan asian käsittelyyn eikä päätöksen tekemiseen A:n oikaisuvaatimuksessa esitetyillä perusteilla.

Asiasta saadun selvityksen mukaan A oli viraston palveluksessa materiaalipäällikkönä toimiessaan tehnyt päätöksen 300 000 harjoituspatruunaerän hankkimisesta Ruotsin poliisilta. Patruunat oli asetettu Ruotsissa käyttökieltoon syttymisen viivästymisen vuoksi, mistä A oli ollut tietoinen. Patruunoista oli maksettu ainoastaan rahtikustannukset, mutta ne oli myyty normaalituotteen hinnalla asiakkaille kertomatta kuitenkaan mahdollisista laatuongelmista. A ei ollut selvityksessään tuonut esille, että hänellä olisi ollut hankintapäätöstä tehdessään käytettävissään patruunaerän kohdalla havaittujen ongelmien kannalta olennaisia testaus- tai muita tietoja, joiden perusteella A olisi voinut arvioida patruunoiden käyttökelpoisuuden ja vaarattomuuden. A oli esitetyn selvityksen perusteella tehnyt hankintapäätöksen puutteellisten tietojen perusteella, ja menettelyä oli pidettävä erityisesti hankinnan laatu huomioon ottaen harkitsemattomana ja moitittavana. A oli ollut materiaalipäällikkönä yksin vastuussa hankintapäätöksen valmistelusta ja tekemisestä. Esitetyn selvityksen perusteella ei ollut kuitenkaan mahdollista arvioida sitä, oliko A laiminlyönyt noudattaa viraston vakiintuneita testauskäytäntöjä ja menettelytapoja. Joka tapauksessa A:n oli, hänen virka-asemansa ja toimivaltuutensa huomioon ottaen, voitu edellyttää tuntevan, miten patruunoiden käyttökelpoisuus ja turvallisuus tulee luotettavasti varmistaa. 

Viraston esittämän asiantuntijalausunnon perusteella patruunoiden jälkisyttyminen oli voinut aiheuttaa sirpalevaaran aseen käyttäjälle tai vieressä seisovalle, ja riski oli ollut suurempi aseenkäytössä kokemattomien henkilöiden kohdalla. Kyseessä olleesta patruunaerästä suurin osa oli toimitettu harjoituspatruunoiksi, mistä syystä A:n oli katsottava menettelyllään vaarantaneen vakavasti yksilöiden työturvallisuuden. Kun otettiin huomioon A:n vastuullinen asema, laajat toimivaltuudet, ja se, että A oli menettelyllään vaarantanut vakavasti asiakkaiden työturvallisuuden, A oli menettänyt sen luottamuksen, jota hänen asemassaan olevalta virkamieheltä oli voitu edellyttää. Asiassa ei näin ollen ollut merkitystä sillä, että kyseessä oli ollut yksittäinen tapahtuma.

Virkamieslautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.

KHO 27.2.2013 T 723: Valitus hylätty. Korkein hallinto-oikeus on A:n pyynnöstä hankkinut Poliisin tekniikkakeskuksen pöytäkirjan ja antanut sen A:lle tiedoksi. Muilta osin editiovaatimus hylättiin.

Valtion_virkamiesL_14_§
Valtion_virkamiesL_25_§_2_mom
HallintoL_28_§_1_mom_3_kohta
HallintoL_28_§_1_mom_7_kohta