Takaisin

Asia 12/2000: Korvausvaatimus

Lyhennelmä
X oli nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin yliopiston kasvatustieteen yp. lehtoriksi 1.1. - 29.2.1996, 1.3. - 31.12.1996, 1.1. - 31.12.1997, 1.1. - 31.12.1998 ja 1.1. - 31.7.1999. Perusteena määräaikaisuudelle oli ollut aluksi se, että kyseessä oli opetusministeriön vuosittain myöntämän erillismäärärahan turvin ylläpidetty opetus, ja myöhemmin virkaan kuuluvien tehtävien järjestäminen uudelleen organisoinnin vuoksi, jolloin rahoitusvastuu oli siirtynyt yliopistolle. X:n työnantajayksikön johtokunta oli 9.12.1997 todennut, että yksikössä oli määräaikaisessa virkasuhteessa henkilöitä, jotka tekivät pysyväisluonteisia tehtäviä, ja oli esittänyt mm. 15 lehtorin viran perustamista. Virat oli perustettu 1.1.1999, ja X oli hakenut määräaikaisena olleen tehtävänsä tilalle perustettua kasvatustieteen lehtorin virkaa, mutta häntä ei ollut valittu siihen. X on vaatinut 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta virkamieslain 56 §:ään perustuen.

X:n tehtävät olivat jatkuneet yhtäjaksoisesti 1.11.1996 alkaen 31.7.1999 saakka. Määräaikaista virkasuhdetta ei voida käyttää sillä perusteella, ettei pysyvään tehtävään saada perustettua virkaa. X:n tehtävät olivat olleet määräaikaisten virkasuhteiden aikana pysyviä, eikä kasvatustieteen lehtorin työn luonne ollut edellyttänyt nimittämistä määräaikaisiin virkasuhteisiin. Näin ollen X:llä on ollut oikeus korvaukseen. Sen suuruutta arvioitaessa on otettu huomioon hallituksen esityksen (HE 291/93 vp) mukaisesti muun muassa X:n ikä ja hänen palvelussuhteensa kesto sekä hänen mahdollisuutensa saada myöhemmin ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä.

X:lle määrättiin maksettavaksi kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavaa korvaus (äänestys 5-4).

KHO:2001:2965
Ei muutosta.


Valtion_virkamiesL_9_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_56_§