Takaisin

Asia 129/2010: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

Lyhennelmä

Virasto oli päätöksellään irtisanonut lakimies A:n virkasuhteen, koska A oli toistuvasti ja pitkäaikaisesti rikkonut ja laiminlyönyt hänelle kuuluneita virkavelvollisuuksia sekä jatkanut menettelyään saamastaan varoituksesta huolimatta. A oli tämän lisäksi pidätetty virantoimituksesta irtisanomisajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan A oli kurinpitomenettelyn käynnissä ollessa kieltäytynyt ottamasta vastaan esimiehen osoittamia työtehtäviä ja ohjeita. Lisäksi A oli käyttäytynyt epäasiallisesti esimiestään kohtaan ja kieltäytynyt noudattamasta esimiehen asettamia aikatauluja.

A on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että hänen entinen esimiehensä oli ollut esteellinen tulehtuneiden välien vuoksi osallistumaan esittelijänä viraston päätöksentekoon varoituksen antamisesta A:lle. Virkamieslautakunta totesi, että hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen mukainen esteellisyys ei kuitenkaan täyttynyt pelkästään asianosaisen epäluottamuksella virkamiehen tai viranomaisen toimintaan. Puolueettomuus ei ollut päätöksenteossa vaarantunut, eikä viraston päätös varoituksen antamisesta ollut virheellisessä järjestyksessä syntynyt. A oli saanut irtisanomista koskevassa asiassa myös laillisesti tiedokseen viraston lähettämän kuulemiskirjeen, ilmoituksen kuulemistilaisuuden siirtämisestä ja vastineen antamisen määräajan pidentämisestä. A:lle sairauden perusteella myönnetty virkavapaus ei sinänsä ollut lain mukaan estänyt hänen kuulemistaan irtisanomisasiassa virkavapaan aikana. Saadun selvityksen perusteella A:n terveydentila ei ollut ollut niin heikko, että se olisi muodostanut laillisen esteen saapua kuulemistilaisuuteen. Virasto oli myös kuullut ennen päätöksentekoa pääluottamusmiestä. Kuulemismenettely ei näin ollen ollut tapahtunut virheellisesti.

Kirjallinen varoitus ei anna virkamiehelle lupaa syyllistyä uusiin virkavelvollisuuksien laiminlyönteihin ja rikkomuksiin, eikä työnantajan voida edellyttää sietävän edes lyhyehköä aikaa virkamiehen kieltäytymistä työtehtävistä varoituksen antamisen jälkeen. Edelleen työnantajalla on työnjohtovaltansa rajoissa oikeus muuttaa virkamiehen työtehtäviä, ja virkatehtävien asianmukainen suorittaminen on virkamiehen keskeisin virkavelvollisuus. A oli varoituksesta huolimatta kieltäytynyt noudattamasta esimiehensä antamia työnjohdollisia määräyksiä, ja A:n suhtautuminen esimiehen työnjohtovallan käyttöön oli ollut muutoinkin epäasiallista. A oli toistuvalla menettelyllään menettänyt työnantajan luottamuksen kykyynsä ja haluunsa hoitaa virkatehtävänsä esimiesten antamien määräysten mukaisesti. Virastolla oli näin ollen ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde. Lisäksi irtisanomisen perusteena olevat teot olivat osoittaneet A:n siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta ollut voitu jatkaa.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

KHO 19.4.2013 T 1388: Valitus hylätty.

Valtion_virkamiesL_14_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_14_§_2_mom
Valtion_virkamiesL_25_§
Valtion_virkamiesL_40_§_2_mom_4_kohta
Valtion_virkamiesL_66_§_2_mom
HallintoL_27_§
HallintoL_28_§_1_mom_7_kohta
HallintoL_31_§_1_mom