Takaisin

Asia 145/2010: Irtisanominen yksilöperusteella

Lyhennelmä

Ministeriö oli päätöksellään 29.9.2010 irtisanonut taloussuunnittelija A:n virastaan kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua 31.3.2011 lukien. Perustelujen mukaan A oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikallaan ministeriössä 5.3.2010, 15.3.2010 sekä 14.9.2010. Jokaisena kertana A oli poistettu työpaikalta ja ohjattu työterveyshuoltoon päihdetestiin. Testien tulokset olivat olleet positiivisia.

Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen virkapaikalla on virkamiehen asemaan sopimatonta ja virkavelvollisuuksien vastaista käytöstä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:n ja hänen esimiehensä 10.3.2010 allekirjoittamassa hoitosopimuslomakkeessa todettiin, että mikäli A ei noudattanut hoitosuunnitelmaansa ja/tai päihteiden väärinkäyttö jatkui, saatettiin hänen palvelussuhteensa päättää. A:lle oli myös annettu kaksi kirjallista varoitusta 9.3.2010 ja 30.3.2010. Lisäksi työnantaja oli kertonut mahdollisuudesta ryhtyä irtisanomistoimenpiteisiin 22.3.2010 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. A:n oli todettu työterveyshuollossa suoritetun puhallustestin perusteella olleen kolmannen kerran alkoholin vaikutuksen alaisena virkapaikalla 14.9.2010. Puhallustestin tulos oli ollut 0,1 promillea, mitä oli sinänsä pidettävä alhaisena, mutta positiivisena tuloksena. Virkamieslautakunta katsoi, että A:n oli kirjallisten varoitusten ja allekirjoittamansa hoitosopimuksen perusteella tullut käsittää, että vähäisen alkoholimäärän nauttiminen ennen töihin tuloa tai työpaikalla saattoi johtaa irtisanomiseen. Näin ollen A:n irtisanomiselle oli ollut erityisen painava syy, jonka kokonaisharkinnassa oli tullut ottaa huomioon myös A:n aikaisempi virkavelvollisuuksien vastainen toiminta.

Virkamieslautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.

KHO 29.5.2013 T 1850: Korkein hallinto-oikeus kumosi virkamieslautakunnan ja ministeriön päätökset. Valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 29 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen irtisanoo valtion virkamieslain 25 §:n nojalla nimittävä viranomainen, jollei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. ministeriön työjärjestyksessä ei ole irtisanomistoimivaltaa koskevia säännöksiä. Saadun selvityksen mukaan A:n oli nimittänyt ministeri. A:n irtisanomista koskevan päätöksen oli 29.9.2010 tehnyt hallinto- jaa kehitysjohtaja, eikä hänellä näin ollen ollut toimivaltaa irtisanoa A:ta.

Valtion_virkamiesL_11_§
Valtion_virkamiesL_14_§
Valtion_virkamiesL_25_§_2_mom