Takaisin

Asia 23/2012 ja 38/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

Lyhennelmä

Viraston päällikkö oli 5.4.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n virkasuhteen valtion virkamieslain 25 §:n nojalla. Viraston päällikkö oli 6.6.2012 tekemällään päätöksellä pidättänyt A:n virantoimituksesta kyseisestä päivästä lukien. A oli tehnyt molemmista päätöksistä oikaisuvaatimuksen.

A oli kirjallisesta varoituksesta huolimatta jatkanut työtehtäviin liittymättömien viestien lähettelyä esimiehelleen, työtovereilleen ja työterveysaseman henkilökunnalle. Hän ei myöskään noudattanut työajasta annettuja määräyksiä eikä suoriutunut työtehtävistään. A:n epäasiallinen käytös ja työnjohdollisten määräysten laiminlyönti oli ollut toistuvaa, eikä hän ollut korjannut menettelyään useista huomautuksista ja kirjallisesta varoituksesta huolimatta. Käytös oli jatkunut pitkään ja aiheuttanut haittaa työyhteisön toiminnalle. Virastolla oli siten ollut erityisen painava syy A:n irtisanomiseen. Viraston oli pitänyt virkamieslain 40 §:n 1 momentin mukaan pidättää A virantoimituksesta, koska irtisanomispäätös ei ollut saanut lainvoimaa irtisanomisajan kuluttua loppuun. Virkamieslautakunta ei katsonut tapauksessa olleen lain tarkoittamaa erityistä syytä määrätä asiasta toisin.

Virkamieslautakunta hylkäsi molemmat oikaisuvaatimukset.

Valtion_virkamieslaki_14_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_40_§_1