Takaisin

Asia 28/2012: Korvausvaatimus

Lyhennelmä

A oli työskennellyt viraston palveluksessa 13 eri määräaikaisessa virkasuhteessa yhteensä noin kahdeksan vuotta.

Valtion virkamieslain mukaan korvausvaatimus tulee tehdä kuuden kuukauden määräajassa virkasuhteen päättymisestä. Lain esitöiden mukaan virkasuhde katsotaan päättyneeksi, kun määräaikaisten virkasuhteiden välinen aika on enemmän kuin 30 päivää. A:n 7.5.2012 tekemä korvausvaatimus oli 1.6.- 31.12.2003 määräaikaisuuksien osalta tehty liian myöhään.

1.7. - 30.4.2005 välisenä aikana A:n määräaikaisuuden perusteena oli ollut virkavapaussijaisuus ja 1.5.2005 - 31.1.2008 hoitovapaa- ja äitiyslomasijaisuus, jotka ovat laissa säädettyjä määräaikaisen virkasuhteen nimittämisperusteita.

Nimittämiskirjojen 1.2. - 31.12.2008 ja 1.1 - 31.12.2009 mukaan A:n määräaikaisen virkasuhteen perusteena oli ollut virkamieheltä vapautunut virka. Jälkimmäisessä nimittämiskirjassa oli lisäksi viitattu valtiovarainministeriön kirjeeseen 27.6.2008, jossa kerrottiin virastojen uudistushankkeesta, mistä johtuen viraston avoinna olevat virat oli ensisijaisesti täytettävä määräajaksi valtion virkamieslain 9 §:n perusteella. Uudistamishanke aiheutti merkittävän organisaatiorakenteellisen muutoksen, jolla oli vaikutuksia viranomaisten toimintaan, henkilöstöön ja sen tehtäviin. Työn luonne oli siten edellyttänyt A:n nimittämistä määräaikaisiin virkasuhteisiin.

A:n palvelussuhdetta oli jatkettu määräaikaisella virkasuhteella vielä 1.1. - 30.6.2010. Koska viranomaisuudistus oli tullut voimaan 31.12.2009, virastolla ei ollut valtion virkamieslaissa tarkoitettua perusteltua syytä nimittää A:ta määräaikaiseen virkasuhteeseen kyseessä olevaksi ajaksi ja A:lla oli siten oikeus saada korvausta virkamieslain 56 §:n perusteella.

1.7. - 31.12.2010 A:n määräaikaisuuden perusteena oli ollut kausityöruuhka. Ruuhkan purkaminen ja A:n nimitys oli ollut riippuvainen valtion myöntämistä apurahoista. Vaikka työtehtävien määritteleminen ruuhkahuippujen purkamiseksi oli jäänyt epäselväksi, työn keston määräytyminen oli joka tapauksessa ollut riippuvainen siihen myönnetyistä määrärahoista. Näin ollen määräaikaisuudelle oli ollut viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy.

1.1. - 9.11.2011 välisen A:n määräaikaisuuden perusteena oli viransijaisuus sekä ruuhkien purku. A:n virkasuhteen päättymisen jälkeen hänen tilalleen ei ollut palkattu ketään. A:n nimitykselle oli ollut valtion virkamieslain 9 §:n § momentin mukainen peruste eli sijaisuus.

Virkamieslautakunta määräsi viraston maksamaan A:lle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Virkamieslautakunta ei tutkinut korvausvaatimusta siltä osin kuin korvausta oli vaadittu 1.6. - 31.12.2003 tehtyjen määräaikaisten nimitysten osalta. (Äänestys 4-2).

Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_56_§