Takaisin

Asia 39/2012: Kirjallinen varoitus

Lyhennelmä

Vankilan johtaja oli 1.6.2012 tekemällään päätöksellä antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen. Kirjallisen varoituksen perustelujen mukaan A:n käytös vartijan työssä oli ollut ristiriidassa virkamieslain 14 §:n kanssa sekä rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 8 §:n kanssa. A oli käyttäytynyt epäasiallisesti virkapaikalla työskennellyttä työntekijää kohtaan.

A:ta oli kuultu kirjallista varoitusta koskevassa asiassa ensimmäisen kerran 4.4.2012. Hän oli saanut kuulemisesta tiedon vankilan johtajalta tekstiviestillä 30.3.2012. Viestin jälkeen A oli ollut useasti yhteydessä johtajaan, joka oli ilmoittanut A:lle haluavansa yhdessä apulaisjohtajan kanssa keskustella A:n kanssa työpaikalla tapahtuneista asioista. A:lle oli myös kerrottu mahdollisuudesta ottaa avustaja mukaan. Ennen kirjallisen varoituksen antamista A:ta oli kuultu toisen kerran 27.4.2012. Kuulemisen toimittanut turvallisuuspäällikkö oli sopinut A:n kanssa kuulemisesta puhelimitse 25.4.2012. Tällöin A:lle oli kerrottu, mistä kuulemisessa oli kysymys sekä mahdollisuudesta pyytää luottamusmiestä mukaan tilaisuuteen. A:lla oli ainakin ennen toista kuulemistilaisuutta ollut tiedossaan kuulemisen tarkoitus. A:lle oli näin ollen virkamieslain edellyttämällä tavalla varattu tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, eikä vankilan päätöstä tullut kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

A oli myöntänyt epäasiallisen käytöksensä työpaikalla sekä pyytänyt loukatulta työntekijältä anteeksi käytöstään. A on vaatinut oikaisua henkilöstöpäällikön oikeudelliseen arvioon siitä, että hän olisi virkatehtävien hoitamisen yhteydessä ilmaissut varomattomasti hallussaan ollutta yksityisluontoista tietoa. Kirjallisen varoituksen perusteena oli ollut ainoastaan A:n käytös työtoveriaan kohtaan, eikä perusteluissa ollut mainittu yksityisluonteisen tiedon ilmaisemisesta virkatehtävien hoitamisen yhteydessä. Virkamieslautakunnan päätöksen perusteena oli ainoastaan arvio siitä, oliko A:n käyttäytyminen ollut kirjallisessa varoituksessa esitetyn mukaisesti virkamiehelle sopimatonta.

Ottaen huomioon A:n aikaisemmin saamat kaksi kirjallista varoitusta sekä A:n toistuva epäasiallinen käyttäytyminen työtoveriaan kohtaan, oli vankilalla virkamieslautakunnan mukaan ollut perusteet antaa A:lle virkamieslain mukainen kirjallinen varoitus virkamiehelle sopimattoman käyttäytymisen perusteella.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_14_§
Valtion_virkamieslaki_24_§
Valtion_virkamieslaki_66_§_2_momentti
Laki_rikosseuraamuslaitoksesta_8_§