Takaisin

Asia 49/2012: Kirjallinen varoitus

Lyhennelmä

Ministeriö oli päätöksellään 25.6.2012 antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnin johdosta.

Virkamieslautakunta arvioi kirjallisen varoituksen lainmukaisuuden ainoastaan niillä perusteilla, jotka ministeriö oli päätöksessään katsonut varoituksen antamisen perusteiksi.

Ministeriö oli sekä 25.3.2010 että 4.5.2011 antamillaan kirjallisilla virkakäskyillä määrännyt muun ohessa, että A:n oli osallistuttava virka-aikana pidettäviin kokouksiin. Jälkimmäisessä oli tarkennettu määräyksen koskevan erityisesti aamupalavereja. Ministeriö oli A:ta koskevilla työaikaraporteilla esittänyt, että A oli vuosien 2010 - 2012 aikana jättänyt saapumatta tai tullut myöhässä yli 30 kertaa. Muutamissa tapauksissa palaveria ei tosin ollut pidetty. Tästä huolimatta, ja vaikka A:lla olisikin mahdollisesti muutaman kerran ollut hänestä riippumaton syy myöhästymiselleen tai saapumatta jättämiselleen, A:n oli katsottava näin lukuisien myöhästymisien taikka poissaolojen vuoksi toimineen vastoin työnantajan toimivaltansa puitteissa antamaa virkakäskyä ja siten laiminlyöneen virkavelvollisuutensa. Tällainen käsky voidaan antaa, vaikka pääsääntöisesti työpaikalle saapuminen voikin tapahtua liukuvan työajan rajoissa.

Ministeriön toimivaltaan kuuluu myös määrätä virkamies siivoamaan työhuoneensa siten, että huoneen normaali lattia- ja pöytätason sekä ikkunoiden pesu on mahdollista. Kun A ei ollut noudattanut tätä virkakäskyä, hän oli myös tältä osin laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Perusteet kirjallisen varoituksen antamiseen olivat näillä perusteilla olleet olemassa.

Virkamieslautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_14_§
Valtion_virkamieslaki_24_§
Valtion_virkamieslaki_66_§_2_momentti
Hallintolaki_34_§_1_momentti
Hallintolaki_36_§