Takaisin

Asia 6/2002: Irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen

Lyhennelmä
Avustava ulosottomies X oli irtisanottu 18.12.2001 virkamieslain 25 §:n ja 14 §:n nojalla sekä samalla pidätetty virantoimituksesta lain 40 §:n nojalla. X oli jättänyt perimättä 437 846 markan suuruisen saatavan siten, että se oli vanhentunut. Hän oli myös laiminlyönyt kirjata asioita tietojärjestelmään, suorittanut lainvastaista ulosottoperintää, suhtautunut välinpitämättömästi ulosoton hakijoiden tiedusteluihin, laiminlyönyt siirtää virka-apuasioita, jättänyt lakkauttamatta maksukieltoja ja tuhonnut tarkastuksen kohteena olleita asiakirjoja. X oli saanut laiminlyönneistään useita suullisia ja kirjallisia huomautuksia, ja hänen menettelynsä oli jatkunut vuosia.

X:n menettely oli jatkunut vuosia useista huomautuksista huolimatta, eivätkä tehtävien laiminlyönnit myöskään olleet vähäisiä. Vaikka X:n hoidettavana olleiden asioiden lukumäärä oli ollut vähäisempi kuin muiden avustavien ulosottomiesten, hänen rootelinsa oli ollut niin sekaisin, etteivät hänen työtoverinsa olleet enää kyenneet hoitamaan hänen sairauslomiensa sijaisuuksia oman toimensa ohella. Virkamieslautakunnan mukaan asioiden hoitamatta jättäminen ei myöskään ole johtunut koulutuksen tai ohjeistuksen puutteesta, työnjaon epäselvyydestä tai pääasiassa sairauslomista. X oli laiminlyönyt virkamieslain 14 §:n mukaisia velvollisuuksiaan jatkuvasti ja siinä määrin, että irtisanomiseen oli ollut virkamieslain 25 §:n 2 momentin mukainen erityisen painava syy. X:n teot ja laiminlyönnit olivat myös olleet sellaisia, että ne olivat osoittaneet hänet siinä määrin soveltumattomaksi avustavan ulosottomiehen tehtäviin, että hänet oli voitu pidättää virantoimituksesta irtisanomisen jälkeen ja hänen sairauslomansa päättyessä.

Oikaisuvaatimus hylättiin.

KHO:2003:1115
Ei muutosta.


Valtion_virkamiesL_14_§
Valtion_virkamiesL_25_§_2_mom
Valtion_virkamiesL_40_§_2_mom_4_kohta