Takaisin

Asia 61/2010: Korvausvaatimus

Lyhennelmä

A oli ollut yliopiston palveluksessa 1.8.2002 - 31.7.2010 yhteensä kahdeksassa eri määräaikaisessa virkasuhteessa assistentin, lehtorin yliassistentin ja professorin tehtävissä. A oli ollut virkavapaalla 1.8. - 31.12.2008 toisen yliopiston palveluksessa. Perusteeksi viimeiselle määräaikaisuudelle 1.8.2009 - 31.7.2010 oli kirjattu tiedekunnan rakenteellinen kehittäminen. A ei ollut hakenut toukokuun 2010 lopussa avoimeksi julistettua yliopiston lehtoraattia, jossa oli ollut kyse hänen hoitamastaan tehtävästä.

Yliopistolain voimaantulosta annetun lain mukaan A:n virkasuhde oli suoraan lain nojalla muuttunut 1.1.2010 vastaavaksi työsuhteeksi, joka on kestänyt 31.7.2010 asti. Virkamieslautakunnalla ei ollut yliopistolain voimaantulosta annetun lain mukaan enää 31.12.2009 jälkeen toimivaltaa tutkia A:n palvelussuhteen lainmukaisuutta. Toisaalta yleisellä tuomioistuimella ei ollut toimivaltaa tutkia virkasuhdetta ennen tätä. A:n työsuhde oli päättynyt kestettyään ainoastaan seitsemän kuukautta. A oli hakenut korvausta ainoastaan sillä perusteella, että yliopistolla ei ollut pätevää syytä nimittää A:ta yliassistentiksi ajalle 1.8.2009 - 31.7.2010 ainoastaan vuoden mittaiseksi kaudeksi normaalin viisivuotiskauden asemasta. Virkamieslautakunta katsoi, ettei A:n oikeusturvan toteutuminen olisi välttämättä yleisen lainkäytön puolella tullut turvatuksi. Virkamieslautakunta oli toimivaltainen ratkaisemaan A:n korvausvaatimuksen.

Yliopisto oli katsonut, että A oli kieltäytynyt hänelle tarjotusta työtehtävästä. A puolestaan oli katsonut, että se ei ollut liittynyt hänen virkasuhteeseensa, joka oli päättynyt 31.12.2009, ja että joka tapauksessa hakemuksen tekeminen olisi ollut turhaa, koska A:n esimies oli pyrkinyt saamaan hänet siirtymään syrjään. Asiassa oli selvitetty, että A oli hoitanut 1.8.2009 - 31.7.2010 johtamisen yliassistentin määräaikaista tehtävää, joka oli 1.1.2010 lukien ollut työsuhteinen. Yliopistossa vuonna 2009 hyväksytyn virkarakenneuudistuksen mukaisesti johtamisen yliassistentin tehtävä oli sen avoimeksi tultua muutettu johtamisen yliopistolehtorin tehtäväksi ja laitettu avoimeen hakuun. Tehtävä oli ollut haettavana 31.5.2010 mennessä ajaksi 1.8.2010 - 31.7.2015. Virkamieslautakunta katsoi asiassa selvitetyksi, että yliopiston menettely nimittää A määräajaksi 1.8.2009 - 31.7.2010 oli johtunut organisaatiouudistuksesta. Yliopistolla oli siten ollut työn luonteen perusteella oikeus nimittää A määräaikaiseen virkasuhteeseen sanotuksi ajaksi. A:lla ei täten ollut oikeutta vaatimaansa korvaukseen.

Virkamieslautakunta hylkäsi korvausvaatimuksen.

Suomen_perustuslaki_21_§_1_momentti
Euroopan_ihmisoikeussopimus_6_artikla_1_kpl
Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_49_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_56_§
Yliopistolain_voimaanpanosta_annettu_laki_(559/2009)_10_§_1_momentti