Takaisin

Asia 68/2012: Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

Lyhennelmä

Ministeriö oli 28.9.2012 tekemällään päätöksellä irtisanonut viestintäpäällikkö A:n virkasuhteen ja pidättänyt tämän virantoimituksesta irtisanomisajaksi.

Ministeriö oli 3.8.2012 toimittanut A:lle kuulemisilmoituksen, jonka liitteenä oli luonnos irtisanomispäätöksestä sekä muistio, josta mahdollisen irtisanomisen perusteet kävivät ilmi. A:lle oli varattu kaksi viikkoa vastineen antamiseen, ja hän oli antanut sen 17.8.2012. A:ta oli päätetty kuulla uudelleen ja kuulemistilaisuus järjestettiin 14.9.2012. A oli saanut tilaisuudesta tiedon 3.9.2012 ja hän oli osallistunut tilaisuuteen avustajansa kanssa. Virkamieslautakunta katsoi, että kysymyksessä oleva päätösluonnos liittyi tavanomaiseen asian valmisteluun, eikä siten osoittanut sitä, että päätös irtisanomisesta olisi tehty jo ennen kuulemista. Luonnoksella oli myös saatettu A:n tietoon ne asiat, joiden perusteella kuuleminen toteutettiin. A:lle oli siis virkamieslain edellyttämällä tavalla varattu tilaisuus tulla kuulluksi, eikä ministeriön päätöstä siten tullut kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

Asiassa oli kiistatonta, että A oli ollut työpaikalla 9.7.2012 virka-aikana vahvasti päihtyneenä. Kun otettiin huomioon, että A:n kanssa oli jo aikaisemmin ennen irtisanomispäätöksen tekemistä keskusteltu hänen alkoholin käytöstään ja pyritty ohjaamaan hänet hoitoon, ei työnantajalta ollut A:n pitkästä virkaurasta huolimatta voitu edellyttää irtisanomista lievempien toimenpiteiden, kuten kirjallisen varoituksen käyttämistä. Ministeriöllä oli näin ollen ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n virkasuhde. Irtisanomisen syyksi ilmoitettu A:n menettely osoitti hänet myös siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta voitu jatkaa. Koska A oli voitu irtisanoa edellä mainitulla perusteella, ei hänen mahdollisella työaikamääräysten noudattamatta jättämisellään ollut merkitystä irtisanomisperustetta arvioitaessa.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti
Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti_4_kohta
Valtion_virkamieslaki_66_§_2_momentti
Hallintolaki_34_§
Hallintolaki_36_§