Takaisin

Asia 77/2011: Kirjallinen varoitus

Lyhennelmä

Viraston erään toimialan toimialajohtajan sijaisena toiminut apulaisjohtaja oli 13.10.2011 tekemällään päätöksellä antanut A:lle valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen. Viraston ilmoittama syy varoitukseen oli virkavelvollisuuksien laiminlyönti. A oli toistuvasti jättänyt noudattamatta ja toiminut vastoin esimiehen antamia ohjeita. Kirjallinen varoitus perustui kolmeen tapaukseen.

Viraston voimassaolevan työjärjestyksen mukaan kyseessä olevan yksikön tehtävänä ovat asiat, jotka koskevat viraston henkilöstön väärinkäytöksiä ja kurinpitoa. Valtion virkamieslaissa kirjallista varoitusta ei määritellä kurinpitorangaistukseksi. Näin ollen toimialajohtajan sijaisena toimineella apulaisjohtajalla ei ollut toimivaltaa antaa A:lle kirjallista varoitusta viraston työjärjestyksen perusteella. Asiassa oli siten tapahtunut menettelyvirhe, jonka vuoksi päätös kirjallisesta varoituksesta oli kumottava ensisijaisesti tällä perusteella.

Viraston työjärjestyksen mukaan virastossa päätettävät asiat ratkaistaan esittelyssä, ellei työjärjestyksessä tai sen nojalla ole toisin määrätty. Kyseessä ollutta viraston toimialaa koskien ei työjärjestyksessä ollut määräystä ilman esittelyä ratkaistavista asioista. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös oli ratkaistu ilman esittelyä. Virasto on myöntänyt tältä osin muotovirheen tapahtuneen. Päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Virkamieslautakunta tutkimatta oikaisuvaatimuksen perusteluja enemmälti kumosi viraston päätöksen 13.10.2011 siinä tehtyjen menettelyvirheen ja muotovirheen johdosta.

Valtion_virkamieslaki_14_§
Valtion_virkamieslaki_24_§