Takaisin

Asia 79/2010: Korvausvaatimus

Lyhennelmä

A oli ollut yliopiston palveluksessa lukuvuosina 2001 - 2010 yhteensä seitsemässä eri määräaikaisessa virkasuhteessa. Nimikirjanotteessa määräaikaisuuden perustetta ei ollut perusteltu.

Yliopistolain voimaantulosta annetun lain mukaan virkasuhteet muuttuivat 1.1.2010 suoraan lain nojalla vastaaviksi työsuhteiksi. A:n määräaikaiset virkasuhteet olivat alkaneet 1.8.2001 ja keskeytyksettä kestäneet 31.12.2009 asti, jolloin virkasuhde oli päättynyt määräaikaisuuden tultua täyteen. A:n palvelussuhde ei suoraan lain nojalla ollut muuttunut määräaikaisesta virkasuhteesta määräaikaiseksi työsuhteeksi vaan hän oli tehnyt erillisen määräaikaisen työsopimuksen ajalle 1.1.2010 - 31.7.2010. Työsuhde oli päättynyt 31.1.2010 A:n irtisanouduttua.

Virkamieslautakunnalla ei ollut yliopistolain voimaantulosta annetun lain mukaan enää 31.12.2009 jälkeen toimivaltaa tutkia A:n palvelussuhteen lainmukaisuutta. A:n palvelussuhteet yliopistoon olivat olleet virkasuhteisia palvelussuhdelajin muutoksen jälkeistä työsuhdetta lukuun ottamatta, joka oli päättynyt 31.1.2010. Toisaalta A:n palvelussuhde oli päättynyt hänen oman irtisanoutumisensa vuoksi. Virkamieslautakunta katsoi, että A:n oikeusturva ei tulisi yleisen lainkäytön puolella riittävästi turvatuksi. Näissä olosuhteissa A:n oikeussuojan toteutuminen edellytti, että hänen 1.1.2010 edeltävien määräaikaisten nimitystensä laillisuus tutkittiin ja ratkaistiin valtion virkamieslaissa säädetyssä menettelyssä.

A oli irtisanoutunut työsuhteesta 1.2.2010 lukien ja siirtynyt samana päivänä toisen työnantajan palvelukseen. Koska virkasuhteet suoraan lain nojalla olivat 1.1.2010 muuttuneet vastaaviksi työsuhteiksi, A:n irtisanoutuminen muodosti esteen palkkaa vastaavan korvauksen määräämiselle. Niillä seikoilla, joilla A oli päätynyt irtisanoutumiseen, ei ollut merkitystä arvioitaessa valtion virkamieslain 56 §:n mukaista korvauksen saamisen edellytystä. A:lla ei näin ollen ollut oikeutta hakemaansa korvaukseen.

Virkamieslautakunta hylkäsi korvausvaatimuksen (Äänestys 6-2).

Suomen_perustuslaki_21_§_1_momentti
Euroopan_ihmisoikeussopimus_6_artikla_1_kappale
Valtion_virkamieslaki_9_§
Valtion_virkamieslaki_49_§_1_momentti
Valtion_virkamieslaki_56_§
Yliopistolain_voimaanpanosta_annettu_laki_(559/2009)_10_§_1_momentti