Takaisin

Päätös TuHaO 15/0082/1 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                          Turun hallinto-oikeus

Tehtävään määräyksen peruuttaminen

Virkavelvollisuuden rikkominen                                                   Päätös 15/0082/1

Alkoholi                                                                                             

Sopimaton käytös                                                                               A: 24.3.2015

Työnjohdollinen määräys                                                                

Valituksen tutkiminen

Suhteellisuusperiaate

Korostunut käyttäytymisvelvollisuus    

Tarkoitussidonnaisuusperiaate

Soveltuvuus tehtävään                                                       

 

Syyttäjänvirasto oli antanut syyttäjä A:lle kirjallisen varoituksen ja peruuttanut A:n määräaikaisen määräyksen toimia syyttäjänviraston apulaispäällikkönä. Päätöksen perustelujen mukaan A oli rikkonut velvollisuuttaan käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla olemalla päihtynyt ja käyttäytymällä epäasiallisesti virkamatkaan rinnastuvalla virkistysmatkalla. Perustelujen mukaan A ei tämän johdosta ollut voinut jatkaa enää uskottavasti esimiehenä apulaispäällikön tehtävissään. A:lla oli kokemusta syyttäjäntehtävistä 23 vuoden ajalta ja hän oli toiminut myös muissa johtotehtävissä. A ei ollut käyttäytynyt aiemmin moitittavasti virassaan.

Syyttäjänvirasto oli pitänyt virastopäivät, joiden paluumatkalla virasto oli tarjonnut laivan ravintolassa osallistujille päivällisen, mukaan lukien neljä lasia viiniä. Päivällisen loppua kohden A:n havaittiin olleen voimakkaasti päihtynyt. A oli siirtynyt omasta pöydästään toiseen keskustellakseen siellä istuneen seurueen ja erityisesti erään naispuolisen henkilön kanssa. Seurueen poistuessa paikalta A oli suuttunut ja esimiesasemaansa vedoten komentanut naispuolisen henkilön keskustelemaan kanssaan uhaten muutoin antaa tälle potkut. Kun A:ta oli rauhoiteltu tilanteessa, hän oli tönäissyt erästä alaistaan siten, että tämä oli horjahtanut takanaan ollutta tuolia päin. Tämän jälkeen A oli talutettu hyttiin, jonne hän oli siirtynyt rauhallisesti. A oli kuulostanut hytissä itsetuhoiselta, minkä vuoksi A:ta varten oli kutsuttu poliisipartio hakemaan hänet satamasta. A oli tapahtumien jälkeen pyytänyt anteeksi viraston henkilökunnalta ja keskustellut asiasta erikseen osastonsa syyttäjien kanssa. Päätöstä ei voitu pitää sellaisena hallinnon sisäisenä työnjohdollisena määräyksenä, jota hallintolainkäyttölain valituskielto koskee. Valitus oli siksi tutkittava.

Varoituksen lainmukaisuus

Hallinto-oikeus arvioi, että hallintolain mukainen suhteellisuusperiaate rajoittaa työnantajan harkintavaltaa varoituksen antamisessa. Varoituksen on oltava oikeassa suhteessa teon moitittavuuteen. Moitittavuutta ankaroittavana seikkana voidaan ottaa huomioon muun muassa esimiesasema. Oikeuskäytännössä on katsottu, että alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen virkapaikalla tai virkaa hoidettaessa on virkamiehen asemaan sopimatonta ja virkavelvollisuuksien vastaista käytöstä, jonka perusteella virkamies voidaan ainakin menettelyn toistuessa jopa irtisanoa. Vaikka A:n menettely ei ollut tapahtunut varsinaisissa virkatehtävissä, eikä päihtymyksellä ollut välitöntä vaikutusta niiden hoitamiseen, hallinto-oikeuden mukaan kysymys oli ollut virkamatkaan rinnastuvasta matkasta, jolle A oli osallistunut esimiehen ominaisuudessa. A oli nauttinut alkoholia siinä määrin, että hän oli päihtynyt voimakkaasti ja menettänyt itsehillintänsä ja harkintakykynsä. Hän oli käyttäytynyt epäasiallisesti ja uhkaavasti naispuolista alaistaan kohtaan ja tönäissyt häntä rahoittelemaan pyrkinyttä toista alaistaan. A oli siten käyttäytynyt asemaansa ja tehtäviinsä nähden sopimattomasti, eikä menettelyn moitittavuutta arvioitaessa voitu antaa merkitystä sille, olivatko A:n alaiset suhteutuneet anteeksiantavasti tai ymmärtäväisesti hänen käytökseensä. Virkamiehen käytöksen on oltava objektiivisesti arvioiden asianmukaista. Varoitusta ei siten voitu pitää kohtuuttomana seuraamuksena A:n menettelystä, erityisesti kun otettiin huomioon hänen esimiesasemansa.

Tehtävään annetun määräyksen peruuttamisen lainmukaisuus

Hallinto-oikeuden mukaan tehtävään määräämisen peruuttamiseen soveltuvat hallintolain 6 §:n yleiset oikeusperiaatteet, kuten tarkoitussidonnaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Siten tehtävään määräämisen peruuttamiselle on oltava hyväksyttävä ja perusteltu syy, ja peruuttamisen on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Hallinto-oikeus totesi, ettei määräyksen antaminen tehtävään määräajaksi estä määräyksen peruuttamista ennen määräajan loppumista, jos virkamiehellä ei enää katsota olevan edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä. Näin voidaan tehdä esimerkiksi jos virkamies on virkavelvollisuuksiensa vastaisella menettelyllä osoittanut olevansa soveltumaton tehtävään. Kun syynä on henkilöön liittyvä syy, peruuttamisen on katsottava olevan myös seuraamuksenluonteinen toimenpide. Hallinto-oikeus totesi edelleen, että vaikka määräys tehtävään voidaan peruuttaa syistä, jotka luonteeltaan vastaavat henkilöön liittyviä virkasuhteen päättämisperusteita, määräyksen peruuttamisen vaikutukset virkamiehen oikeusasemaan eivät ole rinnastettavissa virkasuhteen päättämisen vaikutuksiin. Tehtävään määräyksen peruuttamiselle ei siten voida asettaa yhtä korkeaa kynnystä kuin virkasuhteen päättämiselle. A:n menettely oli ollut hyvin sopimatonta ja objektiivisesti arvioiden omiaan heikentämään alaisten luottamusta esimiestään kohtaan. Syyttäjänvirastolla oli siten ollut perusteltu syy peruuttaa määräys apulaispäällikön tehtävään. Ottaen huomioon A:n apulaispäällikön aseman ja siihen liittyvän korostuneen käyttäytymisvelvollisuuden, peruuttaminen ei ollut ollut myöskään kohtuutonta.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolainkäyttölaki_5_§_2_momentti

Hallintolaki_6_§

Laki_syyttäjälaitoksesta_17_§_2_momentti

Suomen perustuslaki_21_§_1_momentti

Valtioneuvoston_asetus_syyttäjälaitoksesta_11_§

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_24_§

Valtion_virkamieslaki_57_§_1_