Takaisin

Päätös HäHaO 14/0809/3 Palkan takaisinperintä

Palkan takaisinperintä                                                                      Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hallintoriita

Oikeudenkäyntikulut                                                                      Päätös 14/0809/3

                     

                                                                                                             A: 10.10.2014

                                                                                              

Virasto oli vaatinut, että A velvoitetaan suorittamaan valtiolle hänelle palvelussuhteensa aikana virheellisesti maksetuista lisätyökorvauksista yhteensä 636,17 euroa. Virasto oli lisäksi vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 97 eurolla.

A:n palvelussuhde oli päättynyt kesällä 2012 ja hänelle oli syntynyt palvelussuhteensa aikana työnantajan hänelle aiheettomasti maksamista lisätyökorvauksista palkkavelkaa 1907,37 euroa, josta oli vielä maksamatta 636,17 euroa. Hallinto-oikeus totesi, että takaisinperintää ja sitä koskevan asian vireillepanoa hallinto-oikeudessa ei estä se, että takaisin perittävä määrä olisi ollut mahdollista pidättää virkamiehen palkasta palvelussuhteen aikana. Riittävää on, että takaisinperintä pannaan vireille valtion virkamieslaissa säädetyssä määräajassa. A ei ollut kiistänyt maksuvelvollisuuttaan ja A:han kohdistuva takaisinperintä oli pantu vireille laissa säädetyssä ajassa.

Hallinto-oikeus hyväksyi hakemuksen ja velvoitti A:n suorittamaan valtiolle aiheettomasti maksetun palkan määränä 636,17 euroa. Hallinto-oikeus hylkäsi viraston oikeudenkäyntikuluvaatimuksen, koska A ei ollut esittänyt asiassa ilmeisen perusteetonta vaatimusta.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_60_§

Valtion_virkamieslaki_61_§

Hallintolainkäyttölaki_69_§

Hallintolainkäyttölaki_74_§