Takaisin

Päätös HeHaO 14/0959/2 Korvausvaatimus

Määräaikainen virkasuhde                                                               Helsingin hallinto-oikeus

Hallintoriita

Korvausvaatimus                                                                            Päätös 14/0959/2

Palkkatuki

Organisaatiouudistus                                                                         A: 24.11.2014

 

A oli ollut yhteensä 18 määräaikaisessa virkasuhteessa virastoon aikana 6.3.2006–31.1.2013. Viraston mukaan A:n kuusi määräaikaista nimitystä aikavälillä 6.3.2006–5.3.2008 ja 2.9.2010–30.6.2011 olivat perustuneet julkisista työvoimapalveluista annetun lain mukaiseen palkkatukeen. Nimittämiskirjojen mukaan virkasuhteet olivat voimassa edellyttäen, että eduskunta myöntää vuosille 2007 ja 2008 tarvittavat määrärahat. Hallinto-oikeus totesi, että viraston selvitystä siitä, että kyseiset määräaikaiset virkasuhteet olivat perustuneet palkkatukeen, oli pidettävä uskottavana. Määräaikaisille virkasuhteille oli siten ollut valtion virkamieslain mukainen peruste.

Viraston mukaan määräaikaisten virkasuhteiden 10.3.–31.10.2008 ja 1.3.–31.8.2010 perusteena olivat olleet sijaisuudet. Hallinto-oikeus totesi, että vaikka nimittämiskirjoista määräaikaisiin virkasuhteisiin ei suoraan ilmennyt, kenen sijaiseksi A oli nimitetty, kävi tämä riittävästi ilmi nimitysesityksestä. Hallinto-oikeus piti uskottavana viraston väitettä siitä, että nimitys 1.3.–31.5.2010 oli ensin tehty nimityshetkellä tiedossa olevalle ajalle, ja että sijaistettavan henkilön poissaolot olivat sittemmin jatkuneet. Kun lisäksi otettiin huomioon se, että nimitettävän henkilön tehtävät voivat poiketa sijaistettavan henkilön tehtävistä, hallinto-oikeus katsoi, että kyseisille virkasuhteille oli ollut valtion virkamieslain 9 §:ssä tarkoitetut perusteet.

A oli ollut neljässä määräaikaisessa virkasuhteessa aikana 1.11.2008–28.2.2010. Määräaikaisuuksien perusteena olivat keskeneräiset virka- ja työjärjestelyt. Nämä olivat viraston mukaan johtuneet organisaatiouudistuksesta, joka aiheutti epävarmuutta palvelussuhteen jatkumisen osalta sekä tilapäistä lisätyövoiman tarvetta henkilöstötehtävien hoitamisessa. Selityksen mukaan hetkellistä lisätyövoiman tarvetta aiheuttivat muun muassa henkilöstön vuosilomatietojen ja nimikirjatietojen kirjaaminen uuteen järjestelmään. Hallinto-oikeus piti viraston selvitystä uskottavana ja katsoi, että A:n kyseisille määräaikaisille nimityksille oli ollut virkamieslain mukaiset perusteet.

A oli nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2011–31.1.2012 työn luonteen perusteella. Viraston mukaan yksikössä oli ollut työruuhkaa, joka oli aiheutunut kahdesta osa-aikaeläkkeestä ja pitkistä sairauspoissaoloista. Hallinto-oikeus totesi, että vakituisten työntekijöiden poissaolot pitkään jatkuvinakaan eivät sellaisenaan ole sellainen työn luonteeseen liittyvä seikka, jota valtion virkamieslain 9 §:ssä on tarkoitettu. A:n nimitykselle ei siten ollut näiltä osin valtion virkamieslaissa tarkoitettua perustetta. A oli nimitetty määräaikaisiin virkasuhteisiin myös 1.7.–30.9.2012 ja 1.10.2012–31.1.2013 avoimen viran hoitamiseen liittyvän syyn perusteella. Määräaikaisten nimitysten taustalla oli ollut virka, joka oli jäänyt avoimeksi virkamiehen jäätyä työkyvyttömyyseläkkeelle 1.7.2012 lukien. Virkamies oli ollut sama, jonka sijaisuuksiin liittyviä määräaikaisuuksia A:lle oli aiemmin määrätty. Hallinto-oikeus totesi, että avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien väliaikainen järjestely erityisesti organisaatiomuutoksen yhteydessä on sinänsä hyväksyttävä peruste määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämiselle. Kyseisessä tapauksessa suunniteltu organisaatiomuutos oli kuitenkin tullut voimaan vasta vuoden 2013 alussa, eikä virasto ollut esittänyt muita perusteita nimittää A ensin vain 30.9.2012 saakka ja sen jälkeen uudella nimityksellä 1.10.2012–31.1.2013. Asiassa oli siten jäänyt selvittämättä, että näille kahdelle eri määräaikaiselle nimitykselle oli ollut valtion virkamieslain mukainen peruste.

                                                                                              

Hallinto-oikeus hakemuksen enemmälti hyläten velvoitti viraston suorittamaan A:lle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen.  

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§