Takaisin

Päätös HeHaO 16/0441/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Helsingin hallinto-oikeus

Taloudelliset syyt

Uudelleensijoittaminen                                                                     Päätös 16/0441/2

 

                                                                                                             A: 6.6.2016

 

Virasto oli 18.12.2014 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n kasvintarkastajan virkasuhteen noudattaen kuuden kuukauden pituista irtisanomisaikaa.

Irtisanomista oli perusteltu sillä, että toimintamenomäärärahat eivät olleet riittäneet toiminnan ylläpitämiseen, vaan toiminnan menoja oli jouduttu kattamaan aikaisemmilta vuosilta siirtyneillä säästöillä. Viraston tuli sopeuttaa toimintansa niin, että toiminta pystyttäisiin vuonna 2015 rahoittamaan vuosittaisella määrärahalla ja viraston saamilla tuloilla. Hallinto-oikeus katsoi, että virastolla oli työnantajana ollut oikeus päättää, millä tavoin se järjestää toimintansa ja tehtävänsä tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallinto-oikeus arvioi viraston taloudellisesta tilanteesta saadun selvityksen perusteella, että viraston mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettaviksi olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Se, että vuoden 2014 taloudellinen tilanne oli ollut ennakoitua parempi ja virasto oli pystynyt perumaan osan irtisanomisista, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:n tehtävät olivat viraston toiminnan tehostamisen ja uudelleenjärjestelyn seurauksena vähentyneet olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti. Virasto oli tarjonnut A:lle laborantin määräaikaista tehtävää, josta A oli kieltäytynyt. A:n mukaan hän olisi ollut pätevä virastossa vapautuneeseen metsätarkastajan virkaan, mutta A ei ollut esittänyt tarkempaa selvitystä virasta tai siitä, miten se olisi vastannut hänen kasvintarkastajan tehtäväänsä, hänen ammattitaitoaan ja kokemustaan. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, ettei virasto ollut laiminlyönyt uudelleensijoittamisvelvollisuuttaan. Virastolla oli ollut virkamieslain 27 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu syy irtisanoa A:n virkasuhde.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti_1_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti

Hallintolainkäyttölaki_74_§