Takaisin

Päätös HeHaO 16/0653/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Helsingin hallinto-oikeus

Taloudelliset syyt

Uudelleensijoittaminen                                                                     Päätös 16/0653/2

Syrjintä                                                                                              

                                                                                                             A: 2.9.2016

Virasto oli 9.1.2015 tekemällään päätöksellä irtisanonut A:n laboratorioinsinöörin virkasuhteen noudattaen kuuden kuukauden pituista irtisanomisaikaa.

Irtisanomista oli perusteltu sillä, että toimintamenomäärärahat eivät olleet riittäneet toiminnan ylläpitämiseen, vaan toiminnan menoja oli jouduttu vuonna 2014 kattamaan aikaisemmilta vuosilta siirtyneillä säästöillä. Viraston tuli sopeuttaa toimintansa niin, että toiminta pystyttäisiin vuonna 2015 rahoittamaan vuosittaisella määrärahalla ja viraston saamilla tuloilla. Hallinto-oikeus arvioi viraston taloudellisesta tilanteesta saadun selvityksen perusteella, että viraston mahdollisuudet tarjota A:lle tehtäviä suoritettaviksi olivat olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähentyneet. Se, että vuoden 2014 taloudellinen tilanne oli ollut ennakoitua parempi ja virasto oli pystynyt perumaan osan irtisanomisista, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin.

Laboratorioinsinöörin tehtävien vähentymisen ja töiden uudelleenjärjestelyjen takia myös A:n hoitamat tehtävät olivat olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet. Virasto ei ollut laiminlyönyt uudelleensijoittamisvelvollisuuttaan, sillä se oli tarjonnut A:lle määräaikaista laborantin tehtävää, josta A oli kieltäytynyt. Pelkästään sillä perusteella, että irtisanomisen perumisen kohteena olleiden henkilöiden sukupuolijakauma ei vastannut viraston yleistä sukupuolijakaumaa, ei voitu katsoa, että asiassa olisi poikettu tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta tai syrjitty sukupuolen perusteella. Virastolla oli ollut virkamieslain 27 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu syy irtisanoa A:n virkasuhde, koska mahdollisuudet tarjota tehtäviä suoritettavaksi olivat vähentyneet olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_27_§_1_momentti_2_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_2_momentti_1_kohta

Valtion_virkamieslaki_27_§_4_momentti

Valtion_virkamieslaki_11_§

Hallintolainkäyttölaki_74_§

Laki_naisten_ja_miesten_välisestä_tasa-arvosta_7_§_ja _8_§