Takaisin

Päätös HeHaO 16/0926/2 Muu syy

Muutoksenhaku                                                                                 Helsingin hallinto-oikeus

Oikaisuvaatimus                                                                               

Valitusaika                                                                                          Päätös 16/0926/2

Valitusosoitus                                                                                                          

Tutkimatta jättäminen                                                                      A: 25.11.2016

 

Virasto oli 9.12.2016 antamallaan päätöksellä hyväksynyt A:n korvaushakemuksen perustuen lakiin eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista. Kyseisellä päätöksellä asiamiehen kohtuulliseksi tuntiveloitusperusteeksi oli hyväksytty 180 euroa. A oli vaatinut tuntiveloituksen perusteeksi 334,80 euroa. A oli vaatinut oikaisua kyseiseen päätökseen, mutta virasto oli 22.12.2014 antamallaan valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n asiamiehen oikaisupyynnön lakiin perustumattomana ja samalla esittänyt A:n pyynnöstä lisäperusteluja aikaisemmalle päätökselleen.

Hallintolain 49 b §:n 1 momentin mukaan laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Hallinto-oikeus totesi, että eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettu laki ei sisällä säännöstä oikaisuvaatimusmenettelystä. Viraston 9.12.2014 tekemästä päätöksestä ei näin ollen ollut saanut vaatia oikaisua. Vaatimus päätöksen oikaisemisesta oli voitu hylätä tai oikeastaan jättää tutkimatta.

Viraston 9.12.2014 antaman päätöksen valitusosoituksen mukaan päätöksestä oli tullut valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus oli saapunut hallinto-oikeuteen 21.1.2015 eli valitusajan päättymisen jälkeen. Koska korvauksen määrää koskevasta päätöksestä ei ollut valitettu määräajassa, ei valitus voinut tältä osin tulla tutkittavaksi hallinto-oikeudessa.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolaki_49_b_§_1_momentti

Hallintolainkäyttölaki_22_§

Hallintolainkäyttölaki_51_§_2_momentti

Laki_eräistä_oikeudenkäynneistä_valtion_palveluksessa_oleville_aiheutuvien_kustannusten_korvaamisesta_valtion_varoista_1_§

La-ki_eräistä_oikeudenkäynneistä_valtion_palveluksessa_oleville_aiheutuvien_kustannusten_korvaamisesta_valtion_varoista_3_§