Takaisin

Päätös HeHaO 16/0983/2 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Helsingin hallinto-oikeus

Alkoholi                                                                                             

Käyttäytymisvelvollisuus                                                                  Päätös 16/0983/2

Virkavelvollisuuden rikkominen                                                    

Kuulemismenettely                                                                           A: 9.12.2016

Tutkimatta jättäminen                                               

                                                                                                        

Virasto oli antanut 12.10.2015 A:lle kirjallisen varoituksen. A:n kanssa oli 21.11.2013 tehty päihdeongelman johdosta hoitosopimus, joka on ollut voimassa 24 kuukautta. Hoitosopimuksessa A oli sitoutunut noudattamaan hoitosuunnitelmaa ja häneltä on edellytetty, ettei päihteiden väärinkäyttö jatku. A:lle oli 5.5.2015 annettu kirjallinen huomautus, koska hän oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalla. A oli 7.9.2015 palannut vuosilomalta ja saanut töissä sairauskohtauksen, joka oli johtunut alkoholin käytön vieroitusoireista. Sairauskohtauksen jälkeen A oli ollut sairauslomalla kolme päivää. Vaikka A ei ollut sairauskohtauksen tapahtuessa ollut päihteiden vaikutuksen alaisena, voitiin päihteiden käytön todeta jatkuneen hoitosopimuksen aikana, minkä johdosta virasto antoi A:lle kirjallisen varoituksen.

Hallinto-oikeus ei tutkinut A:n korvausvaatimusta henkisestä ja fyysisestä kärsimyksestä, sillä yksityisoikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten tutkiminen ei kuulu sen toimivaltaan. Hallinto-oikeus katsoi kuulemista koskevan väitteen osalta, että vaikka kuulemistilaisuutta koskeva pöytäkirja oli allekirjoitettu vasta päätöksen tekemisen jälkeen, ei asiassa ollut toimittu virheellisesti, koska kuulemistilaisuus oli järjestetty ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä.

Asiassa ei ollut esitetty, että A:lla olisi hänen virkatehtäviensä perusteella erityinen käyttäytymisvelvoite vapaa-ajalla. A ei kuitenkaan ollut huolehtinut siitä, että hän on työkuntoinen palatessaan työhön vuosilomansa jälkeen. Näin ollen hän oli toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Huomioon ottaen A:lle aikaisemmin annetun kirjallisen huomautuksen peruste A:lle oli voitu antaa kirjallinen varoitus.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_14_§

Valtion_virkamieslaki_24_§

Valtion_virkamieslaki_66_§_2_momentti