Takaisin

Päätös I-SHaO 14/5217/4 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Itä-Suomen hallinto-oikeus

Virkavelvollisuuden laiminlyönti

Työnjohtomääräys                                                                          Päätös 14/5217/4

Kohtuullinen aika                                                       

                                                                                                             A: 28.10.2014

                                                                                              

Virasto oli antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien rikkomisesta. Päätöksen mukaan A oli väärentänyt huhti – kesäkuussa 2012 työaikaleimauksia niin, että hänelle oli kertynyt todellisuutta enemmän työaikaa. Päätöksen mukaan A oli myös jättänyt noudattamatta esimiehensä antamia työnjohto- ja valvontamääräyksiä, jotka liittyivät kyseisten työaikatietojen korjaamiseen. A:ta oli kuultu asiassa joulukuussa 2012 ja kirjallinen varoitus oli annettu 21.1.2014.

Hallinto-oikeus totesi, että varoitus on hallintopäätös, jolla kohdistetaan moite virkavelvollisuuksien rikkomiseen ja kiinnitetään virkamiehen huomio tämän toiminnan moitittavuuteen vastaisuuden varalta. Virkamieslaissa ei ole aikarajaa varoituksen antamiselle, mutta varoituksen tarkoitus huomioon ottaen aika varoituksen ja virkamiehen moitittavan käyttäytymisen välillä ei voi olla kovin pitkä. Kohtuullisen aikarajan määrittäminen tapahtuu yksittäistapauksellisena ratkaisuna tosiseikkojen perusteella. Kun kuulemisestakin oli kulunut aikaa yli vuosi varoituksen antamiseen, hallinto-oikeus arvioi, ettei varoitusta ollut annettu kohtuullisessa ajassa. Sillä seikalla, että asian viivästyminen oli johtunut asian valmistelijan vaihtumisesta virastossa, ei ollut oikeudellista merkitystä asiassa.

 

Hallinto-oikeus kumosi viraston päätöksen. Päätöksen tultua kumotuksi edellä mainitulla perusteella hallinto-oikeus ei ottanut kantaa siihen, olisiko varoituksen antamiselle ollut muutoin perusteita.

 

Lainvoimainen

 

Valtion_virkamieslaki_24_§

Valtion_virkamieslaki_14_§