Takaisin

Päätös I-SHaO 14/5229/4 Muu syy

Tutkimatta jättäminen                                                                     Itä-Suomen hallinto-oikeus

Valituskelpoisuus

                                                                                                           Päätös 14/5229/4

                                           

                                                                                                             A: 31.10.2014

                                                                                              

A oli toimittanut hovioikeuden presidentille 19.3.2014 päivätyn kirjelmän, jossa hän oli vaatinut että hovioikeuden virantoimitusjärjestystä vahvistettaessa hänet asetetaan sijalle kuusi hovioikeudenneuvos B:n jälkeen. Presidentti oli 5.6.2014 päättänyt, että valittajan vaatimus ei antanut aihetta virantoimitusjärjestyksen muuttamiseen. Presidentti oli vahvistanut hovioikeuden tuomareiden virantoimitusjärjestyksen, mikä vaikuttaa muun muassa tuomareiden äänestämisjärjestykseen. A oli tämän jälkeen vaatinut, että järjestystä on muutettava. Hallinto-oikeus arvioi, oliko päätös valituskelpoinen.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan virantoimitusjärjestyksen määräytymisen perusteista tai virantoimitusjärjestyksen vahvistamista koskevan päätöksen valituskelpoisuudesta ei ole säännöksiä hovioikeuslaissa tai -asetuksessa eikä muuallakaan lainsäädännössä. Hallinto-oikeus totesi, että valtion virkamieslain mukaan virkamiestä koskevasta päätöksestä voi pääsääntöisesti valittaa. Valituskieltosäännökset ovat poikkeuksia myös oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeviin säännöksiin, joten niitä ei tule tulkita säännöksen sisältöä perusteettomasti laajentaen. Hallinto-oikeuden mukaan valituskieltoa arvioitaessa tulee huomioida ennen kaikkea kysymyksessä olevan asian laatu. Laintasoinenkaan valituskielto ei voi ehdottomasti estää valitusoikeuden käyttämistä, jos se johtaisi siihen, että asianosainen ei voisi valituskiellon vuoksi saattaa oikeuttaan ja velvollisuuttaan koskevan hallintopäätöksen lainmukaisuutta tuomioistuimen tutkittavaksi. Hallinto-oikeuden mukaan vahvistettu virantoimitusjärjestys on käytännössä listaus hovioikeuden lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluvista henkilöistä järjestettynä palkkaluokan ja kyseiseen virkaan nimittämisen ajankohdan perusteella. Listaus ei täytä hallintolain mukaisia hallintopäätökselle säädettyjä muoto- ja sisältövaatimuksia. Sen sijaan presidentin 5.6.2014 tekemä päätös oli sekä sisällöltään että muodoltaan hallintolaissa tarkoitettu hallintopäätös.

Hallinto-oikeus korosti, että kun virantoimitusjärjestyksen määräytymisen perusteista ei ole erikseen säädetty, ei laissa ole tässä suhteessa vahvistettu virkamiehelle subjektiivisia oikeuksia. Virantoimitusjärjestyksen oikeudelliset vaikutukset liittyvät viraston järjestäytymiseen ja yleiseen toimintakulttuuriin. Esimerkiksi sillä, missä järjestyksessä tuomari ilmaisee mielipiteensä asiasta äänestettäessä, ei hallinto-oikeuden arvion mukaan ole välitöntä vaikutusta virkamiehen oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Virantoimitusjärjestyksen vahvistamisessa oli siten kysymys hallintolainkäyttölain 5 §:ään rinnastuvasta hallinnon sisäisestä määräyksestä ja mikäli hallinto-oikeus olisi ottanut asian ratkaistavakseen, olisi se käyttänyt tosiasiassa presidentille kuuluvaa hovioikeuden sisäiseen hallintoon liittyvää toimivaltaa. Hallinto-oikeus totesi vielä, että viranomaisen lainvastainen menettely voi tulla kanteluasiana laillisuusvalvontaviranomaisen tutkittavaksi.

 

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

 

KHO 1.7.2015 T 1853: ei muutosta.

 

Euroopan_ihmisoikeussopimus_6_artikla

Hallintolaki_43-45_§

Hallintolainkäyttölaki_5_§

Hallintolainkäyttölaki_51_§_2_momentti

Hovioikeusasetus_2_§_2_momentti

Hovioikeusasetus_16_§_1_momentti

Oikeudenkäymiskaari_23_luku_1_§

Suomen_perustuslaki_21_§

Suomen_perustuslaki_125_§

Valtion_virkamieslaki_57_§