Takaisin

Päätös I-SHaO 16/0029/4 Virkaehtosopimuksen tulkinta

Tutkimatta jättäminen                                                                     Itä-Suomen hallinto-oikeus

Virkaehtosopimuksen tulkinta

Oikeudenkäyntikulut                                                                        Päätös 16/0029/4

Syrjintä                                                                                              

                                                                                                             A: 2.2.2016

                                                                                                            

A oli tehnyt virastolle oikaisuvaatimuksen perusteettoman palkkaeron poistamiseksi hänen ja samaa työtä tekevän verrokin välillä ja palkkaeron maksamiseksi takautuvasti. Virasto ei ottanut oikaisuvaatimusta käsiteltäväkseen, sillä oikaisuvaatimuksessa esitetyssä palkkaerossa oli kysymys voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta, jota koskevat riita-asiat kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. A:n mukaan asiassa ei ollut kysymys työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamisesta, vaan vaatimukset perustuivat yleiseen työ- ja virkamiesoikeudelliseen tasapuolisen kohtelun periaatteeseen. Hallinto-oikeudessa A vaati viraston päätöksen kumoamista, palkkaeron poistamista ja palkkaerotuksen maksamista takautuvasti sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Hallinto-oikeus totesi, että virastossa työskentelevien palkkaus perustuu tarkentavaan virka- ja työehtosopimukseen uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta sekä sitä koskevaan muutossopimukseen. Kyseisen sopimuksen mukaan palkkaus perustuu jokaisen henkilön tehtävien vaativuustasoon ja henkilökohtaiseen suoritustasoon. Hallinto-oikeus katsoi, että henkilöstön palkkatason vertaileminen ja yhdenvertaisen kohtelun arvioiminen edellyttäisi mainittujen perusteiden tutkimista ja vertailua, joten asiassa oli kyse virkaehtosopimuksen tulkinnasta ja pätevyyden arvioinnista. Virkaehtosopimuksen sisältöä ja tulkintaa koskevat riita-asiat käsitellään työtuomioistuimessa.  Hallinto-oikeuden arvion mukaan asia oli kuitenkin ollut oikeudellisesti siinä määrin tulkinnanvarainen, ettei A:n vaatimusta voinut pitää ilmeisen perusteettomana, joten sekä virasto että A joutuivat pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

 

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_52_§

Valtion_virkamieslaki_58_§

Laki_oikeudenkäynnistä_työtuomioistuimessa_1_§

Hallinto-oikeuslaki_3_§

Hallintolainkäyttölaki_74_§

Hallintolainkäyttölaki_51_§_2_momentti