Takaisin

Päätös KHO Taltionumero 2839 Nimittämispäätös

Nimittämispäätös                                                                               Korkein hallinto-oikeus

Syrjintä                                                                        

Yhdenvertainen kohtelu                                                                   Taltionumero 2839

Menettelyvirhe                                                                                                       

Ylimääräinen muutoksenhaku                                                         A: 28.6.2016

 

Valtioneuvosto oli nimittänyt ministeriön esityksestä 22.5.2014 viraston johtajan virkaan B:n 1.6.2014 lukien. Virkaa hakenut A vaati valtioneuvoston päätöksen purkamista sillä perusteella, että häntä oli nimitysmenettelyssä syrjitty sukupuolensa perusteella. A:n mukaan hän oli ansioituneempana hakijana tullut nimitysmenettelyssä syrjäytetyksi. A viittasi hakemuksessaan oikeuskanslerin selvitykseen asiassa. Oikeuskansleri oli todennut, ettei mitään varsinaisesti lainvastaista ollut tapahtunut, vaikka prosessin useassa eri vaiheessa löytyi huomautettavaa. Oikeuskanslerin tekemästä selvityksestä kävi kuitenkin ilmi, että ministeri oli tosiasiallisesti tehnyt päätöksen B:n nimittämisestä jo ennen kuin hakijoiden vertailumuistiota oli tehty.

Hallinto-oikeus totesi viitaten hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momenttiin, ettei asiassa ollut tapahtunut menettelyvirhettä, joka oli voinut olennaisesti vaikuttaa valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen. Päätös ei ollut perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen eikä asiassa myöskään ollut tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

 

Hallintolainkäyttölaki_63_§_1_momentti