Takaisin

Päätös KuHaO 14/0053/4 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                      Kuopion hallinto-oikeus

Virkavelvollisuuden laiminlyönti

Kuulemismenettely                                                                         Päätös 14/0053/4      A: 27.2.2014

Huomautus                    

 

Sairaala oli antanut A:lle kirjallisen varoituksen virkatehtävien laiminlyönnistä. Päätöksen mukaan A:n oli epäilty nukkuneen työvuoron aikana. Sairaala oli varannut A:lle 6.8.2013 päiväämässään kirjeessä tilaisuuden tulla kuulluksi. Kutsukirjeessä oli maininta, että A:lle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi mahdollista kirjallista huomautusta koskevassa asiassa. Kuulemistilaisuus pidettiin 15.8.2013.

Hallinto-oikeus totesi, että hallintolain mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja kuulemista koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Hallintolain säännökset kuulemisesta edellyttävät kuulemismahdollisuutta, jolla tarkoitetaan viranhaltijan mahdollisuutta saada tiedot viranomaisen suunnittelemien toimenpiteiden perusteista ja oikeutta esittää asiassa oma kantansa kaikista niistä seikoista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Säännös ei sen sijaan aseta työnantajalle neuvotteluvelvoitetta esimerkiksi seuraamusten suhteen. A:ta oli tarkoitus kuulla sen johdosta, että hänen oli väitetty nukkuneen yövuorojensa aikana. Kuulemistilaisuudessa oli ollut esillä lievemmän seuraamuksen ohella myös varoituksen antamisen mahdollisuus. Kutsukirjeessä oli myös erikseen todettu, että A:lla oli mahdollisuus käyttää kuulemistilaisuudessa luottamusmiestä tai avustajaa. Hallinto-oikeus arvioi, että vaikka A oli alun perin kutsuttu kuultavaksi kirjallisen huomautuksen antamista koskevassa asiassa, viranomainen oli kuulemisen jälkeen voinut päätyä harkitsemaan myös varoituksen antamista. Oli todennäköistä, että kaikki asiaan vaikuttavat seikat oli saatu selville vasta kuulemistilaisuudessa ja eri seuraamusmahdollisuudet oli tuotu tilaisuudessa esiin. Siten viranomainen ei ollut tehnyt kuulemismenettelyssä sellaista virhettä, jonka johdosta päätös olisi kumottava.

Hallinto-oikeus totesi, että kyseessä olevassa sairaalassa potilaiden hoitaminen on erityisen vaarallista ja vaikeaa. Tällaisessa sairaalassa työn vastuullisuus korostuu varsinkin yövuoroissa, joissa henkilökuntaa on vähän paikalla. Valvomatta jääneet potilaat voivat aiheuttaa vaaraa itselleen, toisille potilaille tai hoitajille. Asiassa ei ollut saatu kiistatonta näyttä siitä, että A olisi nukkunut yövuorojensa aikana, mutta hänen käytöksensä oli ollut vetäytyvää. Hallinto-oikeus katsoi, että A ei toimintatavastaan johtuen ollut voinut valvoa osaston toimintaa riittävän tehokkaasti. Tämän takia muiden hoitajien työtehtävät olivat lisääntyneet ja he olivat tunteneet työskentely- ja valvontaolosuhteet vaikeiksi ja uhatuiksi. A:n käyttäytyminen oli erityisen moitittavaa, koska se oli tapahtunut sairaalassa, jossa potilaat ovat arvaamattomia ja väkivaltaisia. A oli siten laiminlyönyt virkatehtäviensä suorittamisen, eikä sairaalan päätös ollut syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ollut muutoinkaan lainvastainen.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolaki_34_§

Hallintolaki_36_§

Valtion_virkamieslaki_14_§

Valtion_virkamieslaki_24_§

Valtion_virkamieslaki_66_§_2_momentti