Takaisin

Päätös P-SHaO 16/0129/2 Siirtymisvelvollisuus

Siirtymisvelvollisuus                                                                                         Pohjois-Suomen

Puolustusvoimat                                                                                 hallinto-oikeus

Tehtävän vaativuus                                                                                                                                                                                                                                    Päätös 16/0129/2

 

                                                                                                             A: 3.3.2016

 

A:n virkapaikaksi oli määrätty 1.1.2015 lukien Sodankylä. Tehtävää ei ollut julistettu erikseen haettavaksi, koska jo etukäteen oli ollut tiedossa, ettei sopivia hakijoita ole löydettävissä. Vaativuusluokaltaan Sodankylään sijoitettu tehtävä vastasi A:n tehtävää. A:n valitsemista tehtävään puolsi myös se, että Jääkäriprikaatin upseerien erittäin nuorta ikärakennetta pyrittiin korjaamaan määräämällä Jääkäriprikaatiin myös vanhempia upseereja.

Hallinto-oikeus totesi, että puolustusvoimista annetun lain esitöiden mukaan puolustusvoimien tehtävien hoito on ensisijaisesti pyrittävä järjestämään vapaaehtoisin henkilöjärjestelyin. A oli määrätty siirtymään toiseen tehtävään tilanteessa, jossa Sodankylään uutena tehtävänä sijoitettu upseerin tehtävä oli tullut täyttää. Esikunnan lausunnon mukaan A oli ollut käytännössä ainoa tehtävän vaatimukset kaikilta osin täyttävä upseeri. Hallinto-oikeus katsoi puolustusvoimien selvittäneen riittävästi mahdollisuutta täyttää tehtävä vapaaehtoisuuteen perustuen. Koska tehtävään ei ollut A:n lisäksi saatavissa muuta sopivaa henkilöä, oli A voitu kyseisen tehtävän hoidon järjestämiseksi siirtää tehtävään. Siirrosta ei voitu katsoa aiheutuvan kohtuutonta taloudellista haittaa A:lle ottaen huomioon virkaehtosopimuksen mukainen oikeus saada korvausta muutto- ja siirtokustannuksista.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Laki_puolustusvoimista_41_§_1_momentti