Omadata julkisessa hallinnossa

MyDatalla, suomennettuna omadatalla, viitataan ihmiskeskeisiin henkilötiedon organisointitapoihin, jossa yksityisyydensuojan ja pirstaleisuuden haasteita pyritään ratkaisemaan asettamalla ihminen tiedon hallinnan keskiöön. Tavoitteena on, että organisaatio tarjoaa keräämänsä yksilöä koskevan tiedon takaisin ihmiselle itselleen. Yksilöllä on oikeus saada haltuun häntä itseään koskeva tieto ja jakaa sitä edelleen muihin palveluihin tai antaa lupa tiedon käyttöön muussa palvelussa. Yksilöllä on kontrolli dataan, mikä tarkoittaa tiedon käytön luvittamista. Omadatan uskotaan synnyttävän uutta liiketoimintaa ja palveluita suostumuksella luovutettavan tiedon hyödyntämisellä.

YTI-hankkeessa tehtävänä soveltaa omadata-lähestymistapaa julkisen hallinnon hallinnassa oleviin kansalaisen tietoihin. Hankkeen toimenpiteiden kautta tavoitteena on vahvistaa julkisen hallinnon kykyä toimia hyvänä ja esimerkillisenä omadata-toimijana ja toimintaperiaatteen mahdollistajana. Omadatassa on kyse myös siitä, miten viranomainen ja kansalainen toimivat vuorovaikutuksessa.

YTI-hankkeessa toteutettua:

MyData muutosvoimana -selvitys

Keväällä 2017 toteutettiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa MyDatan vaikutuksista julkisessa hallinnossa selvitys, jonka ohjaukseen hanke osallistui.

Tutustu selvitykseen: VN-TEAS-selvitys MyData muutosvoimana: Julkishallinnon henkilötiedon ihmiskeskeisen hyödyntämisen mallit ja vaikutukset

Selvitys Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisestä

Hankkeessa on työryhmätyöskentelynä eri sidostahojen kanssa laadittu edelleen selvitys Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisestä omadatan ja henkilötiedon suostumusperusteisen käytön näkökulmasta. Tuloksena syntyi viisi (5) skenaariota toteutusvaihtoehdoista; ne vaativat erilaisen kypsyysasteen palveluilta ja teknologioilta. Lisäksi selvitys sisältää asiaa konkretisoivia käyttötapauskuvauksia eri toimijoilta. Asiaa tarkasteltiin myös säädösnäkökulmasta seminaarityöskentelynä. Jatkotyönä selvityksen pohjalta toteutetaan omadata-suostumushallinnan viitearkkitehtuuri, jonka arvioitu valmistuminen on 11/2018.

Selvitys palvelukehityksen visioista on avoimesti saatavilla Google Docsissa

Suostumushallintapalvelu

Opetushallitus ja Väestörekisterikeskus toteuttavat yhteistoteutuksena vuoden 2018 aikana omadatan mahdollistavan suostumushallintapalvelun. Palvelun ensimmäinen versio toteutetaan koulutustiedoille KOSKI-tietovarannon tietoja hyödyntäen. Projektin suunnittelun lähtökohtana on ollut, että toimintamalli ja myös syntyvä palvelu on myöhemmin jatkokehitettävissä ja laajasti hyödynnettävissä koko julkisessa hallinnossa. KOSKI-lain tavoitteet mahdollistaa tiettyjen koulutustietojen hyödyntäminen myös kansalaiselle itselleen aiempaa tehokkaammin tarjoaa konkreettisen käyttötapauksen rakentaa yhteistyössä sekä julkisen hallinnon toimenpiteitä omadatan huomioivaan tiedon hallintaan.

Julkisen hallinnon hallinnoima ns. perusrekisteritieto nähdään omadata-näkökulmasta arvokkaana, sillä perusrekisterit ovat kattavia tietyn aihe-alueen tietovarantoja, mutta toisaalta myös selkeästi rajattuja tietokokonaisuuksia. Sisältöjä tässä laajuudessa tai luotettavuuden asteella ei yleensä löydä muualta. Yhteistoteutusta ohjaavat valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä, ja siten se on esimerkki hallinnonalat ylittävästä yhteistoiminnasta.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta:

KOSKI OmaData -arkkitehtuurista Confluence-sivustolla 

KOSKI -palvelu

Työpajat ja seminaarit

Asiakas keskiössä myös tiedon hallinnassa – omadataa julkisessa hallinnossa -työpajat

Työpajojen tavoitteena on muodostaa yhteinen kokonaiskuva ja yhtenäinen viestintä omadataa hyödyntävästä tiedon hallinnasta, myös kansalaisten suuntaa. Työssä tarjotaan vertaistukea, keskustelumahdollisuus sekä näkymä ja mahdollisuus vaikuttaa myös YTI-hanketyönä käynnistyvään palvelukehitykseen. 

Työpajoissa käsiteltävät aiheet, jotka on tunnistettu tähän mennessä:

  1. Yhteisen ymmärryksen luominen ja tiedon levittäminen
  2. Mikä on julkisen hallinnon toimijoiden/viranomaisten rooli omadatassa? Entä vastuut?
  3. Yhteinen viestintä ja viestit kansalaisten suuntaan
  4. MyData Muutosvoimana -selvityksessä on tutkittu omadatan vaikutuksia julkiseen hallintoon – miten selvityksen toimintasuosituksia toteutetaan, tulisiko erityisesti tiettyjä näkökulmia nostaa tarkempaan analysointiin?
  5. YTI-hankkeen palvelukehityksen seuranta

Työpajojen aikataulu:

Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon toimijoille yllä kuvatuista ja mahdollisesti myöhemmin tunnistetuista omadata-aiheista.

Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö -seminaari, 29. marraskuuta 2017

Lisätietoja:

Jaana (VM) Nevalainen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530204