Päätöksenteko ja ohjaus

Päätöksenteon perustaksi tarvitaan vahvaa strategista ohjausta ja kunnan toimintojen kokonaisvaltaista tarkastelua.

Sektorisuunnitelmien ja muun suunnittelun tulisi selkeästi kytkeytyä kunnan pidemmän aikavälin strategiaan.

Päätösten taustalla tarvitaan oikea-aikaista tietoa ja kokemusta, strategista tietojohtamista. Tiedon tulee olla jäsentyneessä muodossa ja johdonmukaisesti käytettävissä. Toimenpiteiden vaikutusten tunnistamisessa ja seurannassa käytettävien mittareiden tulisi sisältyä johdon tieto- ja raportointijärjestelmiin.

Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja kehittämishankkeet on tarpeen sitoa talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin osaksi vuosittaista taloussuunnitteluprosessia ja siihen liittyvää taloushallintoa ja seurantaa.

Tiedon teknisen hallinnan ohella huomiota on kiinnitettävä tiedon ja osaamisen käyttöön ja levittämiseen. Tuottavuus- ja tuloksellisuustietoisuuden lisääminen koko organisaatiossa vauhdittaa uusien toimintatapojen innovointia ja käyttöönottoa.

Kuntaesimerkkejä

Lasten ja nuorten hyvinvointia optimoiva johtamisjärjestelmä ja toimintamalli Raisiossa 

Lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen Imatralla 2000-luvulla