Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 137/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Miki Kuusinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530339

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia lisäämällä lakiin säännökset rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä yhdestä viiteen prosentin suuruisesta lisäpääomavaatimuksesta. Ehdotus perustuu Euroopan unionin luottolaitoksia koskevaan direktiiviin sisältyvään kansalliseen sääntelyoptioon. Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksellä käyttöönotettavalla lisäpääomavaatimuksella katettaisiin pitkäaikaisten ja suhdanteista riippumattomien rahoitusjärjestelmää tai kokonaistaloutta uhkaavien tekijöiden muodostamaa riskiä. Lisäpääomavaatimuksia koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös sijoituspalveluyrityksiin. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin, rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin, korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annettuun lakiin sekä elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin ehdotetaan eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset
Ehdotuksen mukainen pääomavaatimus ei tulisi sovellettavaksi suoraan lain nojalla sen tultua voimaan, vaan Finanssivalvonnan päätöksellä. Ehdotuksesta ei siten välittömästi seuraa vaikutuksia luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille. Jos vaatimus myöhemmin otetaan käyttöön, arvioidaan, että 1 prosenttiyksikön nosto vakavaraisuusvaatimuksessa tai vastaavan suuruisen järjestelmäriskipuskurin asettaminen pääosalle pankkisektoria voisi nostaa luottokorkoja 5 korkopistettä ja vastaavasti esimerkiksi 3 prosenttiyksikön nosto 15 korkopistettä. Esityksen vaikutuksissa on päädytty arvioon, jonka mukaan mahdollisen pääomavaatimuksen noston vaikutukset jäisivät Suomessa kansainvälisesti vertailtuna hyvin pieniksi, sillä 15 korkopisteen nostokin laskisi kokonaistuotannon tasoa vain noin 0,1 prosenttia. Viranomaisten toimintaan esityksellä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen